KATALIKAI.LT
 
 

Šv. Juozapo litanija

Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison.
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Marija, melski už mus!

Šventasis Juozapai,   |   melski už mus!
Garbingasis Dovydo palikuoni,
Patriarchų šviesybe,
Dievo Gimdytojos sužadėtini,
Atpirkėjo saugotojau*,
Drovusis Švenčiausiosios Mergelės saugotojau,
Dievo Sūnaus maitintojau,
Stropusis Kristaus gynėjau,
Kristaus tarne*,
Išganymo bendradarbi*,
Šventosios šeimos galva,
Juozapai teisingasis,
Juozapai tyrasis,
Juozapai išmintingasis,
Juozapai tvirtasis,
Juozapai klusnusis,
Juozapai ištikimasis,
Juozapai kantrusis,
Neturto mylėtojau,
Darbininkų pavyzdy,
Šeimos gyvenimo puošmena,
Nekaltųjų saugotojau,
Šeimų stiprybe,
Atrama sunkumuose*,
Vargdienių paguoda,
Ligonių viltie,
Tremtinių globėjau*,
Prislėgtųjų globėjau*,
Vargstančiųjų globėjau*,
Mirštančiųjų užtarėjau,
Piktųjų dvasių baime,
Šventosios Bažnyčios globėjau,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
    atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
    išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
    pasigailėk mūsų!

    Viešpats paskyrė jį savo namų tvarkytoju!
    Ir visų savo turtų valdytoju!

Melskimės. Dieve, savo nuostabia Apvaizda Tu išrinkai šventąjį Juozapą savo Švenčiausiajai Gimdytojai sužadėtiniu. Mes žemėje jį garbiname kaip globėją, o jis danguje tebūna mūsų užtarėjas. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.

Malda į Šventąjį Juozapą
(Spalio mėnesį kalbama po rožinio)

Į TAVE, PALAIMINTASIS JUOZAPAI, kreipiamės vargų spaudžiami. Melsdami Tavo švenčiausią Sužadėtinę pagalbos, su pasitikėjimu prašome, kad ir Tu mus globotum. Dėl tos skaisčios meilės, kuri Tave jungė su nekaltąja Mergele, Dievo Gimdytoja, ir dėl to tėviško džiaugsmo, su kuriuo glaudei prie savęs Kūdikėlį Jėzų, maloningai pažvelk į visus, kuriuos Jėzus Kristus yra atpirkęs savo Krauju, ir mūsų reikaluose padėk mums savo galia ir užtarimu. Rūpestingasis Šventosios Šeimos Sarge, saugok Jėzaus Kristaus žmones. Mylimasis Tėve, padėk mums išvengti visokių klaidų ir nupuolimų. Galingasis Gelbėtojau, stiprink mus kovoje su tamsos galybėmis ir, kaip anuomet išgelbėjai Kūdikėlį Jėzų iš gresiančio Jo gyvybei pavojaus, taip dabar gink šventąją Dievo Bažnyčią nuo priešo žabangų ir nuo visokių nelaimių, o kiekvieną mūsų nuolat globok, kad, stiprinami tavo pavyzdžio ir pagalbos, galėtume šventai gyventi, Dievo malonėje numirti ir pasiekti amžinąją dangaus laimę. Amen.

IMPRIMATUR. + Arkivysk. G. Grušas.
Plg. Liturginis maldynas. Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2019. P. 268–269.

*Šv. Juozapo metais, 2021 m. gegužės 1 d., Bažnyčios liturgijoje minint Šv. Juozapą Darbininką, Vatikane buvo paskelbtas Kulto ir sakramentų kongregacijos laiškas, patvirtintas popiežiaus Pranciškaus, visiems vyskupų konferencijų pirmininkams, kuriuo nurodoma septyniomis naujomis invokacijomis papildyti Šv. Juozapo litaniją.

*LVK informacija apie pasikeitimus Šv. Juozapo litanijoje (2021-05-21)

 
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt