KATALIKAI.LT
 
 

ŠEIMOS MALDOS

Sutuoktinių malda

VISAGALI AMŽINASIS DIEVE, leidęs mums tapti vyru ir žmona, suteik, prašome, malonės taip gyventi, kad būtume verti Tavęs ir Tavo pažadėtos mums laimės. Tuos kūdikius, kuriuos mums duosi, leisk pašvęsti Tavo garbei ir šlovei.

Būk, o gerasis Dieve, mūsų namų Tėvu, kad į Tavo rankas galėtume sudėti visus laikinuosius ir amžinuosius savo rūpesčius, nes veltui bus visos mūsų pastangos ir darbai be Tavo palaimos.

Pašventink, Viešpatie, mūsų šeimos gyvenimą, kad galėtume išlikti visuomet tvirti ir ištikimi Tau, kuris esi mūsų didžioji Meilė. Amen.

Sutuoktinių malda sunkumuos

Dangiškasis Tėve, niekada nemaniau, kad mudu galėtume taip vienas kitą apsunkinti. Vis giliau suvokiu, kaip sunku mylėti ir kokie esame silpni. Kai mums sunku vienam kitą suprasti, atliesk; kai esame neteisūs, padėk prisipažinti; kai pasielgiame netinkamai, suteik nuolankumo atsiprašyti. Padėk kaskart naujai atrasti tai, kas mus jungia. Neleisk mūsų meilei pražūti, brandink ją. Viešpatie, išmokyk mus mylėti ir atleisti, kaip Tu mus myli ir mums atleidi. Amen.

Už vaikus

TU PANORĖJAI, VIEŠPATIE, mūsų santuokinę meilę sustiprinti kūdikių ryšiais. Dėkojame Tau už tą šviesą ir šilumą, kurios jie suteikė mūsų gyvenimui. Dėkojame už skaidrius kūdikių šypsnius ir už jų pri­sirišimą ir meilę. Dėkojame ir už laimę mokyti juos mylėti Tave.

Būk su mumis, būk mumyse, Viešpatie, kai mes savo vaikams turėsime padėti tobulėti. Tu pats, Viešpatie, juos per mus auklėk. Saugok mus nuo visko, kas galėtų padaryti žalos mūsų kūdikių dvasiai.

Viešpatie, būk maloningas mūsų vaikams, globok juos ir vesk. Mes neprašome atitolinti nuo jų sielvartus ir skausmus. Siųsk jiems, Viešpatie, kai ateis laikas, bandymų, reikalingų stiprėti ir grūdintis. Tačiau, mel­džiame, suteik jiems jėgos drąsiai pakelti gyvenimo sunkumus ir likti Tau ištikimiems.

Teįvykdome mes visi Tavo valią ir tesusijungiame su Tavimi ir tarp savęs tobuloje Tavo meilėje amžiams. Amen.

Už tėvus

DIEVE, TU ĮSAKEI gerbti ir mylėti savo gimdytojus. Išklausyk mano maldą suteik mano tėveliams kūno ir sielos sveikatos, sėkmės darbuose, kantrybės varguo­se, ramybės čia, žemėje, ir amžinąją laimę Dangaus Karalystėje.

Tegu mylinti jų širdis moko mane gyvenimo išmin­ties. Tegu lyg angelų sargų balsas veda mane tiesiu ke­liu. Tegu rengia mane Tavo paskirtiems uždaviniams.

Atleisk, Viešpatie, kad kartais pasielgdavau su jais nemandagiai ir nekantriai. Leisk nuo šiol jiems meilę reikšti, jų širdis pradžiuginti, jų rūpesčius sumažinti.

Padėk man, Viešpatie, šventai įvykdyti Tavo įsa­kymą per Kristų, Tavo Sūnų, kuris čia, žemėje, buvo klusnus savo globėjui Juozapui ir motinai Marijai. Amen.

Už brolius seseris

MANO DIEVE, dėkoju Tau, kad man davei brolių ir seserų. Dėkoju ir meldžiu už juos išlaikyk tarp mūsų meilę ir sutarimą. Leisk, kad vienas kitą suprastume ir sunkiomis valandomis neštume vienas kitam paguodą. Saugok mus nuo barnių, nesantarvės, pavydo. Apglobk mus visus savo palaiminimu, kad kits kitam duotu­me gerą pavyzdį ir teiktume paguodą savo tėvams.

Mūsų darbai tegarbina Tave, amžinasis Dieve, mūsų Tėve. Amen.

Už mirusius artimuosius

GERASIS DIEVE, be galo gražiais ryšiais Tu sujun­gei mus su mūsų artimaisiais.Tėvai ir seneliai perdavė mums iš Tavęs gautąjį gyvybės pradą, tikėjimo ir doros lobį, medžiagines gėrybes. Brolių, sesučių ir kitų arti­mųjų meilė mus šildė, draugų ir bičiulių pagalba rėmė. Tu juos jau pašaukei iš šio pasaulio, ir mums likusiems tebesopa netekimo žaizda. Tačiau lenkiame savo galvas prieš Tavo Apvaizdą ir atiduodame savo mirusiuosius į tėviškąsias Tavo rankas. Atlygink jiems už visa gera savo ramybės prieglobsčiu ir leisk regėti savo garbę, o mus pačius tvirtai vesk savo keliais, kad susitiktume su savo brangiaisiais dangaus džiaugsme, kur jau nebegrės išsiskyrimas. Amen.

Našlaičio malda

VIEŠPATIE, IŠ KUR mano širdis sulauks paguo­dos, jei ne iš Tavęs? Tu esi mano viltis ir mano širdies džiaugsmas, Tu visų našlaičių ir apleistųjų globėjas. Duok man jėgų iškentėti visus vargus ir rūpesčius. Su­teik malonės, kad tvirtai tikėčiau, jog po visų skausmo dienų sulauksiu Tavo atlygio ir amžinojo džiaugsmo. Tu pažadėjai, Viešpatie, nepalikti mūsų našlaičiais. Tad neapleisk manęs, bet gelbėk nuo visokio blogio ir nuodėmės. Tu žinai, kad neturiu čia, žemėje, nei tėvo, nei motinos. Būk, o Dieve, Tu mano tėvas ir tu, Švenčiausioji Dievo Gimdytoja, mano geriausia motina. Amen.

Šeimos netekus

KODĖL, VIEŠPATIE, LEIDI taip sunkiai bepakelia­mas bandymų dienas? Kodėl tai, kas buvo brangiausia žemiškoje mano būtyje, Tu atimi? Atimi, ko pats no­rėjai, ką pats mano globai buvai atidavęs, su kuo neat­skiriamai buvai sujungęs. Dieve, ar bandai mane kaip Abraomą? Ar baudi už tai, kad, per daug mylėdamas saviškius, dažnai nutoldavau nuo Tavo meilės? Jei nori, kad Tavo valiai tobulai atsiduočiau, duok man šviesos šitai suprasti ir jėgų pakelti. Bet jei mane baudi, duok jėgų taisytis ir mesti savo klaidas. Jei bandai ar baudi mane, Viešpatie, būk maloningas bent maniesiems. Lydėk juos savo malone ir globa. Amen.

Už visas šeimas

DIEVE, KURIS ESI TĖVAS danguje ir žemėje, Tėve, kuris esi Meilė ir Gyvenimas, padaryk, kad kiekviena šeima žemėje per Tavo Sūnų Jėzų Kristų, gimusį iš Mergelės Marijos ir per Šventąją Dvasią, vis naujoms kartoms taptų gyvenimo ir meilės tęsėja.

Padaryk taip, kad Tavo malonė gėrin kreiptų jaunavedžių, jų šeimų, viso pasaulio šeimų mintis ir darbus.

Padaryk taip, kad jaunoji karta šeimose rastų tvirtą atramą bei palaikymą, ugdant žmogiškumą tiesoje ir meilėje.

Padaryk taip, kad meilės, sutvirtintos Santuokos sakramento malone, nenugalėtų jokios silpnybės ir krizės, kurios ne kartą pasitaiko šeimos kelyje.

Padaryk taip – prašome tame tarpininkauti Šventajai Nazareto Šeimai, – kad Bažnyčia, visų pasaulio tautų tarpe sėkmingai skleistų Gerąją Naujieną šeimose ir per šeimas.

Prašome Tave, kuris esi Gyvenimas, Tiesa ir Meilė Sūnaus ir Šventosios Dvasios vienybėje. Amen.

TĖVŲ PALAIMINIMAS VAIKAMS


Kada laiminti vaikus? Štai svarbiausieji atvejai: einant vaikui pirmą kartą į mokyklą, leidžiant iš namų ilgesniam laikui (atos­togų ar kelionėn), išvykstant į kariuomenę, einant į vienuolyną, kunigų seminariją ar tuokiantis. Mažą vaiką dera kas vakaras palaiminti guldant į lovelę, susirgusį prieš naktį. Telaimina vaikus tėvai, patys išvykdami iš namų ilgesnėn kelionėn, švęs­dami santuokinio gyvenimo (25 ar 50 metų) sukaktį, sunkiau susirgę ir prieš mirtį.

Kaip laiminti vaikus?

Laiminant paprastais atvejais, pvz., paguldžius kūdikį į lovelę ar sergant, užtenka tik paprastai daryti kryžiaus ženklą sakant įprastinius žodžius:

† Vardan Dievo – Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Amen.

Laiminant iškilmingomis progomis (savo jubiliejaus proga, prieš Pirmąją Komuniją, prieš jungtuves ir pan.), laikomasi šitokios tvarkos.

Sūnus ar duktė atsiklaupia prieš tėvą ar motiną ir prašo:

Palaimink mane, tėveli (mamyte).

Tėvas ar motina atsistoja ir, sudėjęs(­usi) rankas, sukalba šią maldą:

DIEVE, KURIS VAIKAMS įsakei savo tėvus gerbti ir šio įsakymo besilaikantiems pažadėjai savo palai­minimą, teikis palaiminti mylimą sūnų (dukterį) ***, apsaugoti nuo kūno ir sielos pavojų bei nuvesti į am­žinąją dangaus laimę. Amen.

Tepalaimina tave Dievas, ir aš tave laiminu † vardan Dievo – Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios.

Tardamas paskutinius žodžius, tėvas ar motina padeda kairę ranką vaikui ant galvos, o dešiniąja daro ore kryžiaus ženklą, paskui pasilenkia ir pabučiuoja į veidą ar kaktą.

Vaikas daro kryžiaus ženklą, atsako:
Amen.
ir pabučiuoja laiminusią ranką.


Tėvų palaiminimas lydi vaikus net iš tolo. Dėl to gera išvy­kusius iš namų prisiminti malda ir pridėti savo palaiminimą, darant kryžiaus ženklą į tą pusę.

Plg. Liturginis maldynas. Vilnius: Katalikų pasaulis, .... P. 147–153

 
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt