KATALIKAI.LT
 
 

Sekminių himnas (Veni, Sancte Spiritus)


Šį himną Šventajai Dvasiai Bažnyčia gieda prieš Sekmines.

DVASIA, VIEŠPATIE, ATEIK, *
spindulių dangaus mums teik,*
žemės klystkelius nušviesk.

Tėve vargstančių nuženk, *
savo dovanas dalink, *
mūsų dvasią atgaivink!

Sielų Tu ramintojas, *
svečias atlankytojas, *
mielas atgaivintojas.

Darbuose Tu – poilsis, *
kaitroje Tu – atvėsis, *
Tu – paguoda liūdesy.

O šviesybe amžina, *
skaidrink sielos gilumą, *
stiprinki tikėjimą.

Be Tavųjų dovanų *
viskas žmoguje skurdu, *
viskas – atvira žaizda.

Nuvalyk, kas sutepta, *
laistyk, kas išdeginta, *
gydyk tai, kas sužeista.

Atitrauk mus nuo klaidų, *
dvasios šalty duok jėgų, *
tiesink vingius mūs takų.

Duok mums, mylintiems Tave, *
tikintiems Tava galia, *
dovanas septynerias.

Duok dorybių atpildą, *
siųsk laimingą pabaigą, *
kviesk į džiaugsmą amžiną.

Kun.: Atsiųsk savo Dvasią ir visa bus sukurta, aleliuja.

Visi: Ir atnaujinsi žemės veidą, aleliuja.

Kun.: Melskimės. Dieve, Tu tikinčiųjų širdis apšvieti Šventosios Dvasios šviesa; leisk mums tos Dvasios dėka visa, kas gera, mylėti ir jos paguoda visada džiaugtis. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.

Visi: Amen.

Pabaigoje sukalbama TĖVE MŪSŲ, SVEIKA MARIJA, GARBĖ DIEVUI.

IMPRIMATUR. + Arkivysk. A. J. Bačkis.
Plg. Liturginis maldynas. Vilnius: Katalikų pasaulis, 1996. P. 139.

 
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt