KATALIKAI.LT
 
 

Apie Šventąją Dvasią

    Dr. Peter WILLIAMSON
    Biblijos teologijos daktaras, Detroito Švč. Širdies pagrindinės kunigų seminarijos (JAV, Mičiganas) dekano pavaduotojas ir kurso apie Naująjį Testamentą dėstytojas

Pasiūlymai biblinėms meditacijoms apie Šventąją Dvasią

ŠVENTOSIOS DVASIOS PATIRTIS NAUJAJAME TESTAMENTE

A. Ką Šventoji Dvasia veikia krikščionių gyvenime (ryšys su Dievu):

 1. Duoda krikščionims patirti, kad Dievas yra jų Tėvas, o jie – Jo vaikai (Gal 4, 4-7; Rom 8,14-16); duoda asmeniškai Jį pažinti ir patirti Jo meilę (Rom 5,5).
 2. Įgalina suprasti Raštą (2 Pt 1,20-21), Dievo išganymo planą (Jn 14,26; Ef 1,17-23) ir giliai vidujai (t.y. ne vien protu) pažinti patį Dievą (1 Kor 2,10-16; Jn 14,17).
 3. Įkvepia garbinti Dievą, Jam dėkoti, teikti gyrių, giedoti, taip pat suteikia dvasinį džiaugsmą ir įkarštį (Apd 2,46-47; Ef 5,18-20; Rom 12,11; 14,17; Apd 13,52).
 4. Padeda meldžiantis patirti, kad pati Dvasia per juos meldžiasi; padeda melstis užtariant „neišsakomais atodūsiais“ arba garbinti jiems nežinoma maldos kalba (t. y. kalbų dovana) (Rom 8,26-27; 1 Kor 14,14-15; Jud 1,20; Ef 6,18).
 5. Įgalina išgirsti ar suvokti, ką Dievas jiems asmeniškai kalba per Dievo žodį, spontanišką mintį, kitų žodžius, aplinkybes bei įvykius (Apd 8,29; 16,6-7; 1 Tes 1,5).
 6. Įgalina elgtis pagal krikščioniškąją moralę – skatina ir veda einant šiuo keliu. Išlaisvina iš nuodėmingos elgsenos ir moko elgtis pagal meilę, kuri pranoksta Dešimties Dievo ar Bažnyčios įsakymų vykdymą (Rom 7,18–8,13; Gal 5,13-18).
 7. Krikščionių kelionėje su Kristumi Šventoji Dvasia juos keičia ir daro vis panašesnius į Kristų (2 Kor 3,17-18); sužadina juose „Dvasios vaisius“, kurie yra „meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas ir susivaldymas“ (Gal 5,22-23). Šie pasikeitimai vyksta veikiau ne dėl žmogaus pastangų tobulintis, bet dėl jo bendradarbiavimo su jame gyvenančia Šventąja Dvasia.
 8. Įkvepia širdingą ir dosnią meilę, skatinančią krikščionis dalytis su kitais tiek savo laiku, tiek ir medžiaginėmis gėrybėmis (Apd 2,44-45; 4,32-37; 2 Kor 8,1-5).
 9. Per Ją mes jaučiame, kad esame viena Kristuje ir vienybėje su kitais krikščionimis; Ji įkvepia troškimą gyventi kiek įmanoma labiau įsitraukus į krikščionių bendruomenę (Apd 2,42-47; 4,32; Ef 4,3-4).
 10. Įkvepia troškimą ir skatina liudyti Kristų (Jn 15,26) bei naudoti savąsias dovanas, padedant kitiems augti Kristuje.

B. Ką Šventoji Dvasia veikia per krikščionis Bažnyčioje ir krikščioniškoje bendruomenėje (tarnystė):

 1. Ji augina Bažnyčią ir vadovauja jos gyvenimui, sykiu ir evangelizacinėms iniciatyvoms (Apd 8,29; 13,2-4; 16,6-7.10) bei Bažnyčios sprendimams (Apd 15,28).
 2. Įkvepia Bažnyčios ganytojus ir narius skelbti Dievo žodį (Lk 4,18-19) su išmintimi, drąsa ir tvirtu įsitikinimu, ypač susidūrus su prieštaravimu ir persekiojimais (Apd 4,13-20,29-31; Ef 6,18-20).
 3. Suteikia įvairių charizmų, kiekvienam krikščioniui skiriamų malonės dovanų (1 Kor 12,7.11; Ef 4,7), pasitarnaujančių Bažnyčios – Kristaus Kūno auginimui ir jos narių ugdymui.
  • a) suteikia apaštalų paskirtiems ir įšventintiems Bažnyčios ganytojams bei jų įpėdiniams dovaną ją ganyti, mokyti ir šventinti (Apd 14,23; Tit 1,5; 2 Tim 1,6...; t.y. vyskupai, kunigai ir diakonai);
   b) suteikia Bažnyčios vadovams ypatingų dovanų – „apaštalų, pranašų, evangelistų, ganytojų ir mokytojų“, kad padarytų bendruomenės narius tinkamus tarnystei (Ef 4,11-12, Bažnyčios istorijoje šias tarnystes yra vykdę tiek pasauliečiai, tiek įšventintieji; tiesa, apaštalams suteiktas įgaliojimas vadovauti Bažnyčiai perduodamas vyskupams ir kunigams);
   c) suteikia pažinimo ir išminties dovanų, sugebėjimą mokyti ir paraginti prisidedant prie dvasinio gyvenimo auginimo (1 Kor 12,8; Rom 12,7);
   d) daugeliui teikia pranašystės dovaną (1 Kor 14,1; 5,24; 1 Tes 5,19-21; Rom 12,6); pranašystė pasireiškia pranašiška ištarme („Štai ką sako Viešpats…“), įkvėptu Dievo žodžio skelbimu ar įvykių aiškinimu (laiko ženklų skaitymu), ateities įvykių ar širdžių paslapčių pažinimu (1 Kor 14,24-25). Pranašystė teikia bendruomenei „pamokymus, paskatinimo bei paguodos žodžius“ (1 Kor 14,3).
   e) teikia fizinį išgydymą per sakramentinį kunigo teikiamą patepimą (Jok 5,14-16) ir tikinčiųjų rankų uždėjimą (1 Kor 12,9; Mk 16,18);
   f) daro muostabius darbus, stebuklus ir ženklus, ypač kai to reikia dėl evangelizacijos (Apd 2,43; 4,30; Gal 3,5; 1 Kor 12,9-10; Žyd 2,4);
   g) suteikia dvasių skyrimo dovaną, kad bendruomenė ir jos vadovai galėtų atskirti, kas ateina iš Dvasios, kas iš apgaulingo šėtono veikimo, o kas kyla iš žmogaus širdies. Ištyrimo dovanos reikia ir pranašystėms patikrinti (1 Tes 5,21; 1 Kor 14,29);
   h) suteikia kitų dovanų, reikalingų bendruomenės auginimui: tarnavimo, mokymo, paraginimo, vadovavimo, šelpimo, gailestingumo darbų (Rom 12,6-8; 1 Pt 4,10-11; 1 Kor 12,8-11). Šios dovanos yra daugiau nei įgimti talentai, nors jie taip pat jose dalyvauja per dovanas juntamas Šventosios Dvasios buvimas ir veikimas.

Kaip naudotis šia santrauka?

 1. Perskaitykite pirmiau pateiktas Šventojo Rašto nuorodas, kad geriau suprastume, apie ką kalbama. Arba galite skaityti ir toliau pateiktas ištraukas, kad susidarytute bendrą įspūdį apie tai, kas Šv. Rašte sakoma apie Dvasios veikimą krikščionyse ir Bažnyčioje: Apaštalų darbai; Evangelijos pagal Joną 14-17 skyrius; Laiško galatams 5 skyrius; Laiško romiečiams 8 skyrius; Pirmojo laiško korintiečiams 2, 12 ir 14 skyrius.
 2. Pasvarstykite, ar jūs patys tuo gyvenate. Ar gyvenate Šventojoje Dvasioje, kas, anot Naujojo Testamento, yra normalus krikščionio gyvenimas? Ar jūsų bendruomenė gyvena tą „normalų“ gyvenimą Dvasioje?
  • Atsakykite į šį klausimą atsižvelgdami į kiekvieną A dalies punktą:
   Ar dažnai patiriu, kad Šventoji Dvasia manyje daro šiuos darbus? (nuolat, kartais, retsykiais ar niekados)
   Ką turėčiau daryti, kad daugiau atsiverčiau Šventosios Dvasios veikimui mano gyvenime?
  • Kartu su kitais savo bendruomenės nariais apmąstykite kiekvieną B dalies punktą:
   Ar dažnai patiriame, kad Šventoji Dvasia daro šiuos darbus tarp mūsų? (nuolat, kartais, retsykiais ar niekados)
   Ką mes kaip bendruomenė galėtume daryti, kad daugiau atsivertume Šventosios Dvasios veikimui?
 
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt