Koplytstulpio DT arkiv. J. Steponavičiaus atminimui pašventinimas Didžiosios kovos apygardos partizanų parke
Sekmadienį Marijampolės bazilikoje - ypatingas jubiliejinis minėjimas
MB: Artimo meilės liudytojų diena (septintoji)
MB: Meldžiamės už ligonius, slaugytojus bei medikus (šeštoji diena)
MB: Penktoji Palaimintojo atlaidų diena skirta kunigams ir pašvęstiesiems
MB: Maldos už bendram gėriui tarnaujančiuosius diena (ketvirtoji)
MB: katalikiškų judėjimų ir bendruomenių diena (trečioji)
ŽK: Melsta Dievo palaimos jaunimui, meno ir kultūros kūrėjams, medikams ir visiems Žemaičių Kalvarijos Šventovės piligrimams
MB: Padėkos Dievui už malones diena (antroji)
Marijampolėje prasidėjo jubiliejiniai palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaidai
ŽK: Dėkota Dievui už geradarius ir rėmėjus
ŽK: Buvo meldžiama pjūties Šeimininką, siųsti darbininkų į savo pjūtį
ŽK: Dievo palaimos prašyta Lietuvos Respublikos kariuomenei ir Šaulių organizacijai
ŽK: Dieve, laimink Tėvynę Lietuvą ir visus Jos žmones!
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO homilija Katedroje švenčiant Valstybės dieną
ŽK: Melstasi už tikybos mokytojus, katechetus, kultūros ir meno sričių žmones
Didžioji Kalvarija – pagrindinė - šeimų diena atlaiduose
ŽK: Žmonių brolybės diena
Lietuvos krikščionių darbuotojų profesinės sąjungos DEKLARACIJA (2021-07-02)
Lietuvoje vis labiau įsigali krikščionofobija: krikščionys buriasi į profsąjungą, kad gintų sąžinės ir įsitikinimų laisvę
ŽK: Visuomenės tvarkai ir saugumo tarnaujančiųjų diena
Prasidėjo Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai
Telšių vyskupas kviečia į Didžiuosius Žemaičių Kalvarijos atlaidus (youtube)
Arkivyskupo Kęstučio KĖVALO homilija Kauno arkikatedroje bazilikoje švenčiant Šv. Jono Krikštytojo Gimimą
Apaštališkojo nuncijaus arkivysk. Petar Antun RAJIČ pamokslas šv. Jono Krikštytojo iškilmėje
Vilniaus katedroje atveriamos 70 metų buvusios uždarytos koplyčios
Beatifikacinės bylos pirmo etapo iškilmingas uždarymas Panevėžyje
Popiežius Pranciškus Visvaldą Kulboką nominavo tituliniu Martanos arkivyskupu ir apaštaliniu nuncijumi Ukrainoje
Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro GRUŠO kalba, pasakyta Gedulo ir vilties, Okupacijos ir genocido dienų minėjime Lukiškių aikštėje
Marijos dieną Šiluvoje – vyrų tikėjimo ir krikščioniškosios vilties padrąsinimas
Apaštalinio nuncijaus arkivysk. Petar Antun RAJIČ homilija Kaišiadorių katedroje, švenčiant Palaimintojo Teofiliaus liturginį minėjimą
Šeimos pradėjo pasaulinę šeimų susitikimų programą „Keliauti drauge“
Diakono šventimai Vilniaus arkivyskupijoje
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas Sekminių šv. Mišiose
Kardinolo Sigito TAMKEVIČIAUS SJ homilija švenčiant Sekminių sekmadienį Kauno arkikatedroje bazilikoje
LVK plenarinis posėdis (2021 m. gegužės 18–20 d.)
Prieš 30 metų per Sekmines vyskupu buvo konsekruotas kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ
Maldos tiltas už šeimą Krekenavos bazilikoje
LVK Šeimos reikalų tarybos pirmininko vysk. Arūno PONIŠKAIČIO laiškas Tarptautinės šeimos dienos proga
Palaiminimai Lietuvos šeimoms iš Šiluvos šventovės
Lietuvos šeimos centro pranešimas, skirtas Tarptautinei šeimos dienai – gegužės 15 d.
Artėja Sekminių iškilmė Vilniaus Kalvarijose
Malda ir atsiminimais paminėtos kunigo Arvydo Petro Žygo mirties 10-osios metinės: jis su visais kūrė ateitį
Gegužę melskimės už pandemijos baigtį su Mergelės Marijos šventovėmis pasaulyje
LIETUVOS VYSKUPAI KVIEČIA Į MALDOS TILTĄ UŽ ŠEIMAS
Gerojo Ganytojo sekmadienį dėkota Dievui už Kauno arkikatedros bazilikos 100-metį ir prelato Vytauto Stepono Vaičiūno 50 kunigystės metų
LVK informacinis pranešimas dėl „Didžiojo šeimos gynimo maršo“
Pašaukimų savaitę – malda už pašaukimus bei pasidalijimai apie gyvenimo ir pašaukimo dovaną
LVK informacija apie pamaldų tvarką su tikinčiaisiais nuo balandžio 18 d.
Atsinaujinimo diena apie malonės sroves iš Šventosios Dvasios
Velykinis džiaugsmas Marijos dieną Šiluvoje
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO Grušo homilija Dievo Gailestingumo sekmadienį
Velykinio laiko sukakčių triadoje – palaimintojo Jurgio Matulaičio 150-asis gimtadienis
Dievo Gailestingumo savaitė Vilniuje – balandžio 4–11 dienomis
Lietuvos vyskupų velykiniai sveikinimai
Šiemet per Velykas – Kauno arkivyskupijos ir kitų keturių vyskupijų istorinis 95-erių metų gimtadienis
Vysk. Arūnas PONIŠKAITIS apie karantinines Velykas: sunkumus pakeliame, kai juos įprasminame (bernardinai.lt)
Arkivyskupo Kęstučio KĖVALO homilija Krizmos Mišiose: pilti gydantį aliejų ant šio pasaulio žaizdų
Lietuvos centrinis valstybės archyvas kartu su Lietuvos ypatinguoju archyvu parengė virtualią dokumentų parodą „2021 m. – kardinolo Vincento Sladkevičiaus metai“
LVK Šeimos reikalų tarybos pirmininko vyskupo Arūno PONIŠKAIČIO laiškas „Šeima – Amoris Laetitia“ metų pradžiai
Gyvoji piligrimystė į Šiluvą – ne už kalnų. Keliai, kurie laukia Jūsų!
Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO pamokslas švenčiant 60 metų kunigystės Šv. Juozapo iškilmės dieną
LVK Informacinis pranešimas apie prasidedančius Šeimos – Amoris laetitia metus
LŠC pranešimas spaudai: Kovo 19-ąją prasideda popiežiaus Pranciškaus paskelbti Šeimos metai AMORIS LAETITIA. Kovo 21-ąją – iškilmingas Metų atidarymas vyskupijose
Paskelbtos ŠVENTOJO JUOZAPO metų sielovados gairės
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas švenčiant Kovo 11-ąją
Kovo 12 dieną minime Dievo tarno kunigo Alfonso Lipniūno 116-ąsias gimimo metines
Kovo 11-osios sveikinimai ir malda iš Kauno arkikatedros: kad laisvę ir vienybę išsaugotume su Dievu
Lietuvos tradicinių krikščioniškųjų bendrijų kreipimasis (2021-03-09))
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas šv. Mišiose už Covid-19 pandemijos aukas
Kovo 6 d. 11 val. Dievo Gailestingumo šventovėje – šv. Mišios už Covid-19 aukas
Laiškas Maldos už lietuvius visame pasaulyje dienai
LVK plenarinis posėdis (2021 m. vasario 22–24 d.)
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas Lietuvos valstybės atkūrimo deiną
Vasario 13-oji Šiluvoje: ir šis laikas – Dievo rankose
Lietuvos vyskupų laiškas tikintiesiems „Netrukus įžengsime į Gavėnios laiką ... palaipsniui grįžtame prie Eucharistjos šventimo su tikinčiaisiais“ (2021-02-12)
Konferencijoje aptarta dvasinė pagalba klinikinėje pastoracijoje įveikiant pandemijos iššūkius
Ligonių dienos malda už sergančiuosius, medikus, savanorius – visų meilės išbandymą
Dievo žodžio gaiva Atsinaujinimo dieną: kaip gyventi Žodžiu, kuris nepraeina
LVK pranešimas: rengiamas laipsniško sugrįžimo prie įprasto Mišių šventimo planas, jis bus paskelbtas artimiausiu metu (2021-01-29)
Lietuvos vyskupų laiškas tikintiesiems (2021-01-29)
Ekumeninės savaitės Lietuvoje apžvalga
Dievo Žodžio sekmadienio vigilijoje kitaip perskaityta ir išgirsta Jėzaus istorija Evangelijoje pagal Morkų
Ekumeninės pamaldos Kaune – per maldos tiltą su krikščioniškomis Bažnyčiomis ir bendruomenėmis
LVK plenarinis posėdis (2021-01-19)
Maldos už krikščionių vienybę savaitė Lietuvoje: Bažnyčių ir bendrijų vaizdo įrašai
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas Laisvės gynėjų dieną
Sausio 13-ąją – maldos padėka už laisvę Šiluvoje: „Mūsų tauta pakartojo kryžiaus istoriją iki Velykų pergalės“
LVK pirmininko arkivyskupo Gintaro GRUŠO nuotolinės spaudos konferencijos įrašas apie sprendimą neatnaujinti viešų pamaldų nuo sausio 11 d. (2021-01-06)
Lietuvos vyskupų laiškas tikintiesiems (2021-01-06): priimtas sprendimas dar neatnaujinti viešų pamaldų bažnyčiose, dalyvaujant tikintiesiems
LVK Informacinis pranešimas apie viešų pamaldų su tikinčiaisiais atnaujinimą nuo 2021 m. sausio 11 d.
Sausio 3 d. Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės kankinystės diena
Kardinolo Sigito TAMKEVIČIAUS SJ homilija Švč. Mergelės Marijos Dievo Gimdytojos iškilmėje
LVK pranešimas: Visi laikini pamaldų tvarkos ir sielovadinių uždavinių vykdymo būdų apribojimai, išvardinti Lietuvos vyskupų kreipimesi, yra pratęsiami iki 2021 m. sausio 10 d. imtinai
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas piemenėlių šv. Mišiose
Vyskupai kviečia melstis už medicinos darbuotojus ir ligonius (23 d. 16 val. tiesioginė šv. Mišių transliacija iš Aušros Vartų)
Šiaulių vyskupo J. E. Eugenijaus BARTULIO adventiniai linkėjimai iš miesto aikštės (vaizdo įrašas)
Kaip švęsime šv. Kalėdas? Interviu Marijos Radijuje su arkiv. Gintaru GRUŠU
Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas apie sielovadą šiuo sunkiu metu: „Šias Kalėdas patirsime neįprastai“ (vaizdo įrašas)
Lietuvos vyskupų kreipimasis kaip švęsime šventas Kalėdas
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »»
 
 
   

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt