Atsinaujinimo diena su Taizé bendruomenės broliais Kaune
Paminėtos pal. arkiv. Jurgio Matulaičio mirties 80-osios metinės
Kardinolas Audrys Juozas BAČKIS paminėjo gyvenimo ir vyskupystės sukaktis
Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO pamokslas minint pal. arkiv. JURGIO MATULAIČIO mirties sukaktį
Maldos už pasaulio krikščionių vienybę savaitė Lietuvoje
LVK plenarinis posėdis (2007 01 18)
Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincija išsirinko naują vadovybę
Mons. Gintaro GRUŠO kalba Seime Sausio 13 d. proga
Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO komentaras apie dvasininkus ir KGB
Konsekruotas naujasis Vilniaus arkikatedros altorius
Vilniaus universiteto Onkologijos institute pašventinta Gailestingumo Motinos koplyčia
Konferencija „Dorinis ugdymas: iššūkiai ir problemos“ Kaune
Lietuvos Caritas įvertintas už kovą prieš prekybą žmonėmis
Lietuvos Vyskupų Konferencijos Instrukcija dėl atgailos ir pasninko dienų
LVK plenarinis posėdis (2006 12 12)
Lietuvos ganytojų laiškas „Dievo žodis mūsų gyvenime“ (2006 12 03)
Lietuvoje lankėsi Europos Caritas prezidentė Josefina Cristina Loghin
Seminaras apie akademinės sielovados perspektyvas Lietuvoje
Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO homilija Gailestingumo Motinos atlaiduose, lapkričio 12 d.
LVK pranešimas spaudai apie kreipimąsi į LR Seimo Žmogaus teisių komitetą dėl televizijos laidos „Jeigu“
Tarptautinė konferencija „Tautinio tapatumo išsaugojimas Europos Sąjungoje“ Kaune
Lietuvių katalikių moterų paminėjimas Kaune
Kardinolas Audrys Juozas BAČKIS Visų Šventųjų dieną aukojo šv. Mišias ir pasakė pamokslą Antakalnio Karių kapinėse
kun. Kazimieras Ambrasas SJ apie piligriminę kelionę į Jeruzalę
LVK plenarinis posėdis (2006 10 24-26)
Atsinaujinimo diena „Kartu ir jūs esate Jėzaus Kristaus pašaukti“
Krikščioniškųjų Šeimų Karalienės paveikslo Žemaičių Kalvarijoje vainikavimo iškilmės
Lietuvoje svečiavosi Latvijos Caritas delegacija
Respublikinė mokslinė konferencija apie šiandienos iššūkius šeimai
Tarptautinė „Sutuoktinių susitikimų“ vadovų konferencija
Prel. M. Krupavičiaus perlaidojimas Kaune
Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO kalba pasakyta prel. Mykolo Krupavičiaus minėjime Seime
Renovabis Kryžių kalne pastatė popiežiaus Benedikto XVI palaimintą kryžių
Arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS ganytojiškas laiškas Dėl pasiruošimo Dievo Motinos Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 m. Jubiliejui
Didžiųjų Mergelės Marijos Gimimo atlaidų Šiluvoje kronika
Arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS homilija Šiluvoje (2006 09 10)
Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO pamokslas Šilinių atlaiduose (2006 09 08)
Kardinolas Audrys Juozas BAČKIS kreipėsi į Lenkijos ir Lietuvos Prezidentus
Padėkos už laisvę ir nepriklausomybę diena Šiluvoje
Žolinės atlaidai Pivašiūnuose
Kryžių kalno atlaidai
Lietuvos Caritas vasaros stovykla-seminaras Šventojoje
Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai
Eucharistinės išgydymo pamaldos Kaune su ses. Briege McKenna OSC ir kun. Kevin Scallon CM iš JAV
Lietuvos Pranciškoniškasis jaunimas jau turi Statutą ir Nacionalinę tarybą
Kaune atsisveikinta su monsinjoru Pranciškumi Tamulevičiumi
Arkivysk. Teofilius MATULIONIS, Dievo tarnas, po mirties apdovanotas Vyčio kryžiaus ordinu
Lietuvos bažnytinės provincijos ir Kauno arkivyskupijos įkūrimo 80 metų jubiliejaus šventė
Seminaras apie bendruomenės dinamiką seserims vienuolėms
Kariuomenės kapelionų konferencija Kaune
Gedulo ir vilties diena Vilniuje
JAV Valstybės departamento ataskaitoje įvertinta Lietuvos Caritas programa
Kaune minint 40-ąją Pasaulinę visuomenės komunikavimo priemonių dieną įteikti „Bažnyčios kronikos“ fondo apdovanojimai
Lietuvos vyskupų laiškas Visuomenės komunikavimo priemonių dienai
„Atgaivink“ programos dalyvių metinis susitikimas Kaune (2006 05 20)
Arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS pasisakymas knygos „Da Vinčio apgaulė“ pristatymo proga
Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis (2006 05 16-18)
Knygos „Da Vinčio apgaulė“ pristatymas Vilniuje
Gailestingumo savaitė Vilniuje
Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO pamokslas 2006 m. Dievo Gailestingumo sekmadieniui
Atsinaujinimo diena „Laukite Tėvo pažado“ Kaune
Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO Velyknakčio homilija
LVK Instrukcija dėl pasirengimo Santuokos sakramentui programos įgyvendinimo
LVK gavo Seimo Šeimos ir vaiko reikalų komisijos atsakymą į LVK Šeimos reikalų Tarybos pirmininko kard. A. J. Bačkio kreipimąsi dėl kontroversiško Lygių galimybių kontrolierės sprendimo
Lietuvos Caritas pozicija maisto iš intervencinių atsargų tiekimo nepasiturintiesiems klausimu
Knygnešio dieną apie „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos” reikšmę pasaulyje
LVK Šeimos reikalų taryba kreipėsi į LR Seimo Žmogaus teisių komitetą ir Šeimos ir vaiko reikalų komisiją
Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis (2006 03 29)
Lietuvos jaunimo sielovados forumas „Šiandieniai jaunimo poreikiai ir Bažnyčios atsakas į juos“
Švč. M. Marijos Sužadėtinio šventė Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Kaune vyko konferencija apie vyro vaidmenį šeimoje, visuomenėje ir Bažnyčioje
Katalikų evangelizacijos centro konferencija apie krikščionišką vadovavimą
Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius: Etika reklamos ir žiniasklaidos srityje (Pranešimas, skaitytas 2006 03 15 LR Seime surengtoje konferencijoje)
LVK Pirmininko Arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus ir Lietuvos Evangelikų liuteronų Bažnyčios Vyskupo Mindaugo Sabučio kreipimasis dėl eksperimentų su embrionų kamieninėmis ląstelėmis
Vilniuje vyko Lietuvos Pranciškoniškojo jaunimo susitikimas
Šv. Damijono jaunimo ir šeimų maldos grupių susitikimas Vilniuje
Lietuvos vyskupų susitikimas su universitetų rektoriais Kaune
LVK Sekretoriato pranešimas dėl dvasininkų ir vienuolių socialinio draudimo
LVK Sekretoriato pranešimas dėl ataskaitų už gautą paramą teikimo
Pašventinti diakonais Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos šeštojo kurso studentai
Lietuvos kunigų seminarijų vadovų sesija Vilniuje
Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis (2006 01 16)
Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininko arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus kreipimasis dėl nederamo Rūpintojėlio atvaizdo panaudojimo „Kalnapilio“ alaus reklamoje (2006 01 13)
Konferencija deklaracijos Nostra aetate 40-mečiui paminėti Vilniuje (2005 12 15)
Kauno kurijoje vyko susitikimas su žmogaus teisių gynėju Sergejumi Kovaliovu (2005 12 14)
Mokslinė konferencija „Vatikano II Susirinkimo nutarimai: skaitymas, mąstymas, gyvenimas“ Vilniaus kunigų seminarijoje (2005 12 10)
Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis (2005 11 24)
Lietuvos Caritas kreipimasis dėl adventinės akcijos „Gerumas mus vienija“
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt