Nuncijaus laiškas Pašvęstiesiems Advento proga
Utenoje šiuolaikinės krikčioniškos muzikos festivalyje SIELOS 1020 išrinktas geriausias kūrinys ir festivalio grupė
Gyvybės gynėjai mini darbų dvidešimtmetį
Kaune paminėtas Vatikano radijo lietuviškų laidų 70-metis ir mons. V. Kazlauskas
Čikagoje išeivija švenčia ateitininkų šimtmetį
Dvi artimiausias dienas Marijos radijas vienys 53 pasaulio šalių klausytojus
Keliaujančios „Sielos“ šeštadienį Utenoje
Lietuvos vyskupų laiškas šeimoms (2010 11 16)
Kaunas savaitgalį taps chorinės muzikos sostine
Baigėsi Aušros Vartų Gailestingumo Motinos atlaidai
Lietuvos kariuomenės ordinariatui 10 metų
Telšiuose paminėtos Dievo Tarno kankinio vysk. Vincento Borisevičiaus šimtosios kunigystės metinės
Lietuvos vyskupai 2011-uosius metus Lietuvoje skelbia Dievo Gailestingumo metais
Seserų Kazimieriečių įsikūrimo Lietuvoje 90 metų jubiliejus
Kaune vyko Lietuvos jaunimo sielovados forumas (+ pranešimai!)
Šiluvoje vyko pirmasis Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugijos metinis suvažiavimas
Lapkričio mėnesį daugiau nei pusei milijono šalies gyventojų bus suteikta pagalba maistu. Didžiąją dalį skirtos paramos išdalins Lietuvos Caritas
Lietuvos Pašvęstojo gyvenimo kongresas Marijampolėje arba „Ar tiktai vienuolės liūdnos?“
Apaštalinio Nuncijaus Mons. Luigi Bonazzi homilija Lietuvos Pašvęstojo gyvenimo kongrese
Kun. Kazimiero Briliaus MIC konferencija „Pašvęstasis gyvenimas Lietuvoje: istorija, dabartis ir perspektyvos“
Kaune atsisveikinta su a. a. vyskupu emeritu Romualdu KRIKŠČIŪNU
T. Pranciškaus Masilionio trisdešimtosios gimimo dangui metinės Sidabrave
A+A Vyskupas emeritas Romualdas KRIKŠČIŪNAS (1930 07 18–2010 11 02)
A+A Kun. prof. Jonas JURAITIS (1926–1950–2010)
LVK plenarinis posėdis (2010 10 26–28)
Vatikano radijo interviu: Kardinolas Audrys Juozas Bačkis apie Dievo gailestingumą (audio)
Vatikano radijo interviu: Kardinolas Audrys Juozas Bačkis apie pašaukimus ir kunigų ugdymą (audio)
Moksleivių ateitininkų rudens akademija Kaune
Vatikano radijo interviu: kard. A. J. Bačkis apie naująją evangelizaciją (audio)
Vatikano radijo interviu: kardinolas Audrys Juozas BAČKIS apie Bažnyčios ir visuomenės aktualijas (audio)
Europos lietuvių dvasininkų suvažiavimas Kaune ir Vilniuje
Nauji mokslo metai įsibėgėja ir VDU Katalikų teologijos fakultete
Atsinaujinimo diena „Apie šventąją komerciją“ Kaune
Devyni metai sunkios kovos su prekyba žmonėmis ir prostitucija Lietuvoje
LVK Pirmininko arkiv. Sigito TAMKEVIČIAUS pranešimas spaudai dėl Europos Parlamentinės asamblėjos priimto sprendimo (2010 10 13)
Marijos diena Šiluvoje: mokytis melstis iš Marijos
Paminėtas Oldenburgo krašto Carito ir Maltiečių partnerystės su Lietuvos Caritu 20-metis
Lietuvos vyrų vienuolijų vyresniųjų Konferencijos (LVVVK) posėdis vyko Baltriškėse
Įgulos bažnyčioje paminėtas Lietuvos policijos dvidešimtmetis
Malda už šeimas Šiluvoje
Kauno Santakoje bus statomas paminklas Jonui Pauliui II
„Laisvė – tai procesas“, – sako Iustitia et Pax Generalinė asamblėja
Pašventinta Pilnų namų bendruomenės Dievo Gailestingumo koplyčia
LVK pirmininko arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS kreipimasis dėl naminės degtinės legalizavimo įstatymo (2010 09 21)
Lietuvos laisvės patirtį svarstys 31 valstybės atstovai
Šiluvoje baigėsi didieji ŠILINIŲ atlaidai
Piligriminis žygis „Kryžių kalnas – Šiluva“ (+foto)
Kunigų diena užbaigti didieji Šilinių atlaidai Šiluvoje
Šilinių kronika: Ligonių ir medicinos darbuotojų diena
Šilinių kronika: Policijos ir Priešgaisrinės apsaugos darbuotojų diena
Apaštališkojo nuncijaus arkivyskupo Luigi BONAZZI sveikinimo žodis Padėkos už laisvę šventėje
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 20-mečio šventimas Šiluvoje. PADĖKOS UŽ LAISVĘ ŠVENTĖ
Šilinių kronika: Šeimų ir jaunimo diena
Šilinių kronika: Marijos bendruomenių diena
Šilinių kronika: Vienuolių ir katalikiškųjų bendruomenių diena
Lietuvos kariuomenės diena pradėti didieji Švč. M. Marijos Gimimo atlaidai Šiluvoje
Popiežiaus Jono Pauliaus II atvykimo į Lietuvą dieną - rugsėjo 4-ąją – Kariuomenės ordinaras mons. Gintaras GRUŠAS įšventintas vyskupu
Lietuvos Caritas generalinio direktoriaus kun. Roberto Grigo sveikinimas naujų mokslo metų proga
Šv. Mišios lotynų kalba Vilniaus arkikatedroje bazilikoje
Padėkos už laisvę šventė Šiluvoje. Piligrimų eisenos
Krekenavos Žolinės atlaidų apžvalga
Žolinės atlaidai Pivašiūnuose
Šiauliuose vyko susitikimas su Avinėlio užtarėjų bendruomenės įkūrėja Nadine Brown
Suplanavę veiklą ateitininkai baigė šimtmečio kongresą
Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai
Marijos diena Šiluvoje
Kryžių Kalno atlaidai
Kard. V.Sladkevičiui po mirties suteiktas Kaišiadorių garbės piliečio vardas
Pirmą kartą šimtametė Ateitininkija turi pirmininkę moterį
Seniausia lietuviška jaunimo organizacija ateitininkai švenčia šimtmetį
Kretingoje vyks VIII Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino kongresas
Ligonių diena Šiluvoje
Piligriminė pašaukimų stovykla jaunimui
Nuo potvynių nukentėjusiems lenkams 32 tūkst. litų paramos
„Augink atsakingai“ pradeda nacionalinę šeimų ugdymo programą „Šeimų universitetas“
Kunigu pašventintas pirmasis lietuvis benediktinas
Linkuvoje prasideda garsieji Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės atlaidai
Panevėžyje vyko Lietuvos jaunimo dienos 2010 „Kelkis ir eik!“
Marijampolėje vyko pal. Jurgio Matulaičio minėjimas
Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO homilija, pasakyta švenčiant Valstybės dieną
Paminėtas Kryžių kalno vienuolyno pastatymo 10 metų jubiliejus
Lietuvos Caritas atliko apklausą: Prostitucija Lietuvoje. Drausti ar legalizuoti?
Popiežiaus Benedikto XVI laiškas jaunimui Lietuvos jaunimo dienų 2010 „Kelkis ir eik“ proga
Popiežius BENEDIKTAS XVI naujuoju Kariuomenės Ordinaru paskyrė Lietuvos Vyskupų Konferencijos generalinį sekretorių monsinjorą Gintarą GRUŠĄ
Vilniaus arkivyskupijos ordinaro Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO laiškas tikintiesiems
Vilniaus arkivyskupo metropolito kardinolo Audrio Juozo BAČKIO homilija šv. Mišiose meldžiantis už a.a. Prezidentą Algirdą Mykolą BRAZAUSKĄ
Vysk. Arūnas Poniškaitis apie Lietuvos žiniasklaidos išgarsintą keliolikos jaunuolių pareikštą norą nebūti katalikais
LVK pelnarinis posėdis (2010 06 28)
Jaunimas nekantriai laukia LJD
Į Lietuvos jaunimo dienas – pėsčiomis su asilaite
Arkivyskupo S. Tamkevičiaus pareiškimas „Kryžius kaltinamųjų suole“
Atsinaujinimo Šventojoje Dvasioje diena Kaune su tėvu Ranieru Cantalamessa OFM Cap.
Gerosios naujienos šventė su Popiežiaus pamokslininku t. Raniero Cantalamessa Vilniuje
Kunigų rekolekcijos su t. R. Cantalamessa Vilniuje
Juliaus Sasnausko OFM kalba Seime minint 70-ąsias okupacijos metines
Lietuvos vyskupai: Kunigų metai – impulsas visai Bažnyčiai
Raniero Cantalamessa OFM Cap. Reikia tikėti vidine Evangelijos jėga
T. Raniero Cantalamessa: Kristus būtų pats geriausias televizijos pamokslininkas
Tikintis Lietuvos jaunimas kviečia: Kelkis ir eik!
Kardinolo V. Sladkevičiaus 10-ųjų mirties metinių paminėjimas Kauno arkikatedroje
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt