LVK Informacinis pranešimas apie 3-iąją Europos ekumeninę asamblėją Sibiu (Rumunija)
Arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS homilija Šiluvoje 2007 rugpjūčio 26-ąją, padėkos už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę dieną
Arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS kreipimasis dėl Naujamiesčio parapijos nelaimės
LVK Pirmininko arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS laiškas Sveikatos apsaugos Ministrui
Vyskupai išreiškė dėkingumą dėl Alkoholio kontrolės įstatymo pataisų priėmimo
„17 tūkstančių memorandumas“ sugrąžintas Lietuvai
Lietuvos jaunimo dienos Klaipėdoje
Arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS homilija Kaunui atsisveikinant su šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės relikvijomis
LVK Pirmininko arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS laiškas LR Prezidentui Valdui ADAMKUI, parašytas Seimui priėmus Alkoholio kontrolės įstatymo pataisas
Lietuvos vyskupų laiškas minint pal. Jurgio Matulaičio beatifikacijos 20-metį
Katalikų tikybos mokytojų kanoninio siuntimo tvarka
Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO žodis per iškilmingą liturgiją pasitinkant Vilniaus arkikatedroje šv. Teresės relikvijas
Lietuva pasitiko šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės relikvijas
Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis (2007 05 15-17)
Lietuvos vyskupų laiškas Lietuvoje lankantis šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės relikvijoms
„Bažnyčios kronikos“ fondo apdovanojimai žurnalistams, minint Pasaulinę visuomenės komunikavimo dieną
Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO kalba konferencijoje „Vertybės ir politika“
Arkiv. Sigito TAMKEVIČIAUS homilija „Marija – tobula krikščionė“
LR Prezidento vizitas Vatikane: į Vatikano radijo korespondentų klausimus atsako LR Prezidentas Valdas ADAMKUS
Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO kalba Gyvybės dienai skirtoje konferencijoje Seime
Lietuvos vyskupų laiškas šeimoms Gyvybės dienos proga
LVK sekretoriato informacija apie nemokamai platinamą Evangelijų knygą
LVK pirmininko arkiv. Sigito Tamkevičiaus sveikinimas Popiežiui BENEDIKTUI XVI
Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO homilija Dievo Gailestingumo sekmadienį
Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO Velyknakčio pamokslas
Arkiv. S. TAMKEVIČIAUS homilija minint Eucharistijos ir Kunigystės įsteigimą
„Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos” 35-erių metų sukakties minėjimas Kaune
Lietuvos šeimų centrų konferencija Marijampolėje
Arkiv. Sigito TAMKEVIČIAUS paskaita „Krikščioniškos vertybės tarp totalitarinės diktatūros ir liberalaus dekadanso“ Kylyje
Kaišiadorių vyskupo J. MATULAIČIO kalba iškilmingame Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo metinių minėjime Seime
Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO homilija 2007 m. Kovo 11-osios proga
Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis (2007 02 27)
Paminėtos kun. Česlovo Kavaliausko mirties 10-osios metinės
Kun. t. dr. Algirdo Jurevičiaus pamokslas Kaišiadorių katedroje minint kun. Č. Kavaliausko 10-ąsias mirties metines
Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO homilija švenčiant VASARIO 16-ąją
Lietuvos vyskupų laiškas artėjant savivaldybių rinkimams
Atsinaujinimo diena su Taizé bendruomenės broliais Kaune
Paminėtos pal. arkiv. Jurgio Matulaičio mirties 80-osios metinės
Kardinolas Audrys Juozas BAČKIS paminėjo gyvenimo ir vyskupystės sukaktis
Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO pamokslas minint pal. arkiv. JURGIO MATULAIČIO mirties sukaktį
Maldos už pasaulio krikščionių vienybę savaitė Lietuvoje
LVK plenarinis posėdis (2007 01 18)
Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincija išsirinko naują vadovybę
Mons. Gintaro GRUŠO kalba Seime Sausio 13 d. proga
Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO komentaras apie dvasininkus ir KGB
Konsekruotas naujasis Vilniaus arkikatedros altorius
Vilniaus universiteto Onkologijos institute pašventinta Gailestingumo Motinos koplyčia
Konferencija „Dorinis ugdymas: iššūkiai ir problemos“ Kaune
Lietuvos Caritas įvertintas už kovą prieš prekybą žmonėmis
Lietuvos Vyskupų Konferencijos Instrukcija dėl atgailos ir pasninko dienų
LVK plenarinis posėdis (2006 12 12)
Lietuvos ganytojų laiškas „Dievo žodis mūsų gyvenime“ (2006 12 03)
Lietuvoje lankėsi Europos Caritas prezidentė Josefina Cristina Loghin
Seminaras apie akademinės sielovados perspektyvas Lietuvoje
Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO homilija Gailestingumo Motinos atlaiduose, lapkričio 12 d.
LVK pranešimas spaudai apie kreipimąsi į LR Seimo Žmogaus teisių komitetą dėl televizijos laidos „Jeigu“
Tarptautinė konferencija „Tautinio tapatumo išsaugojimas Europos Sąjungoje“ Kaune
Lietuvių katalikių moterų paminėjimas Kaune
Kardinolas Audrys Juozas BAČKIS Visų Šventųjų dieną aukojo šv. Mišias ir pasakė pamokslą Antakalnio Karių kapinėse
kun. Kazimieras Ambrasas SJ apie piligriminę kelionę į Jeruzalę
LVK plenarinis posėdis (2006 10 24-26)
Atsinaujinimo diena „Kartu ir jūs esate Jėzaus Kristaus pašaukti“
Krikščioniškųjų Šeimų Karalienės paveikslo Žemaičių Kalvarijoje vainikavimo iškilmės
Lietuvoje svečiavosi Latvijos Caritas delegacija
Respublikinė mokslinė konferencija apie šiandienos iššūkius šeimai
Tarptautinė „Sutuoktinių susitikimų“ vadovų konferencija
Prel. M. Krupavičiaus perlaidojimas Kaune
Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO kalba pasakyta prel. Mykolo Krupavičiaus minėjime Seime
Renovabis Kryžių kalne pastatė popiežiaus Benedikto XVI palaimintą kryžių
Arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS ganytojiškas laiškas Dėl pasiruošimo Dievo Motinos Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 m. Jubiliejui
Didžiųjų Mergelės Marijos Gimimo atlaidų Šiluvoje kronika
Arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS homilija Šiluvoje (2006 09 10)
Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO pamokslas Šilinių atlaiduose (2006 09 08)
Kardinolas Audrys Juozas BAČKIS kreipėsi į Lenkijos ir Lietuvos Prezidentus
Padėkos už laisvę ir nepriklausomybę diena Šiluvoje
Žolinės atlaidai Pivašiūnuose
Kryžių kalno atlaidai
Lietuvos Caritas vasaros stovykla-seminaras Šventojoje
Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai
Eucharistinės išgydymo pamaldos Kaune su ses. Briege McKenna OSC ir kun. Kevin Scallon CM iš JAV
Lietuvos Pranciškoniškasis jaunimas jau turi Statutą ir Nacionalinę tarybą
Kaune atsisveikinta su monsinjoru Pranciškumi Tamulevičiumi
Arkivysk. Teofilius MATULIONIS, Dievo tarnas, po mirties apdovanotas Vyčio kryžiaus ordinu
Lietuvos bažnytinės provincijos ir Kauno arkivyskupijos įkūrimo 80 metų jubiliejaus šventė
Seminaras apie bendruomenės dinamiką seserims vienuolėms
Kariuomenės kapelionų konferencija Kaune
Gedulo ir vilties diena Vilniuje
JAV Valstybės departamento ataskaitoje įvertinta Lietuvos Caritas programa
Kaune minint 40-ąją Pasaulinę visuomenės komunikavimo priemonių dieną įteikti „Bažnyčios kronikos“ fondo apdovanojimai
Lietuvos vyskupų laiškas Visuomenės komunikavimo priemonių dienai
„Atgaivink“ programos dalyvių metinis susitikimas Kaune (2006 05 20)
Arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS pasisakymas knygos „Da Vinčio apgaulė“ pristatymo proga
Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis (2006 05 16-18)
Knygos „Da Vinčio apgaulė“ pristatymas Vilniuje
Gailestingumo savaitė Vilniuje
Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO pamokslas 2006 m. Dievo Gailestingumo sekmadieniui
Atsinaujinimo diena „Laukite Tėvo pažado“ Kaune
Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO Velyknakčio homilija
LVK Instrukcija dėl pasirengimo Santuokos sakramentui programos įgyvendinimo
LVK gavo Seimo Šeimos ir vaiko reikalų komisijos atsakymą į LVK Šeimos reikalų Tarybos pirmininko kard. A. J. Bačkio kreipimąsi dėl kontroversiško Lygių galimybių kontrolierės sprendimo
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt