Kardinolas Audrys Juozas Bačkis švenčia sidabrinį vyskupystės jubiliejų
 
 

Informacinis pranešimas

1988 m. spalio 4 d. palaimintasis Popiežius Jonas Paulius II Šv. Petro bazilikoje Romoje konsekravo mons. Audrį Juozą Bačkį. Minėdamas vyskupystės dvidešimt penkerių metų sukaktį spalio 6 d., sekmadienį, Jo Eminencija aukojo šv. Mišias Vilniaus arkikatedroje. Koncelebravo prel. Algimantas Bartkus. Vilniaus arkivyskupas emeritas per pamokslą dėkojo Dievui ir visiems bendradarbiams, kunigams ir pasauliečiams, kvietė būti laisvos dvasios žmonėmis, nepailstamai eiti tikėjimo keliu. Pamaldų metu buvo perskaitytas Popiežiaus Pranciškaus asmeniškai pasirašytas laiškas:

„Garbingajam Mūsų Broliui
Jo Eminencijai Kardinolui AUDRIUI JUOZUI BAČKIUI
Vilniaus arkivyskupui emeritui

Tarp daugybės Savo darbų, kuriuos kiekvieną dieną uoliai stengiamės atlikti kaip Šventojo Petro įpėdinis, Mums malonu prisiminti brolius vyskupystėje, kurie įvairiuose pasaulio kraštuose švenčia savo ganytojiškos tarnystės atmintinus įvykius. Tad ir Mes kartu su jais liudijame Savo brolystę, atvirai kartu džiaugiamės, Savo maldomis juos palydime. Todėl dabar, Garbingasis Mūsų Broli, šiuo laišku norime paminėti tavo sidabrinį vyskupystės jubiliejų, kurį spalio 4 dieną, minint Šventąjį Pranciškų Asyžietį, iškilmingai prisiminsi.

Žinoma, šia proga Mums malonu prisiminti kai kuriuos dalykus iš tavo gyvenimo ir veiklos, tikrą krikščionišką auklėjimą, kurį gavai šeimoje. Prieš priimdamas kunigystės šventimus 1961 m. kovo 18 d., jį stropiai stiprinai Paryžiuje ir Romoje. Paskui parodei nepaprastus dvasios ir proto gabumus lankydamas Popiežiškąją bažnytinę akademiją, vėliau uoliai darbuodamasis Šventojo Sosto pasiuntinybėse ir vaisingai atlikdamas pasekretoriaus pareigas Bažnyčios Viešųjų reikalų Taryboje.

1988 m. rugpjūčio 5 d. Mūsų pirmtakas, garbingos atminties palaimintas Jonas Paulius II, tave paskyrė tituliniu Metos arkivyskupu ir apaštaliniu nuncijumi Olandijoje. 1991 m. gruodžio 24 d. tas pats popiežius tau patikėjo valdyti žinomą Vilniaus arkivyskupiją ir 2001 m. vasario 21 d. nusprendė priimti į Kardinolų kolegiją.

Kaip Vilniaus vyskupas parodei apaštališką užsidegimą, ištikimybę Magisteriumui, dėmesį ugdant jaunimą ir plečiant katalikišką švietimą. Žinome, kad tu rūpiniesi pašaukimais į kunigystę, kunigų ir pasauliečių tikinčiųjų nuolatine formacija, krikščioniškomis šeimomis, sergančiais ir neįgaliais vaikais, vargšais ir visuomenės atstumtaisiais.

Žinome, kad tu atlikai didžiulį darbą Lietuvos Vyskupų Konferencijoje, kurios pirmininko pareigas du kartus uoliai atlikai, taip pat Romos kurijoje, ir svarbias pareigas – Katalikiško auklėjimo kongregacijoje ir Vyskupų Sinode.

Mums bus malonu galvoti apie tave šią palaimingą spalio mėnesio dieną, kai iškilmingai pagerbsi savo vyskupystės jubiliejų su visais, kuriuos lakai brangiais. Jau dabar tau, Garbingasis Mūsų Broli, su meile perduodame Apaštališką Mūsų Palaiminimą kartu su šiuo nuoširdžiai parašytu laišku. Draugiškai linkėdami tau daugybės sumanymų, karštai Dieviškąjį Ganytoją meldžiame, kad Jis, užtariant Švenčiausiajai Mergelei Marijai, kuri Vilniaus šventovėje kaip Gailestingumo Motina yra ypač garbinama, visuomet tau būtų dosnus savo dovanų. Baigdami, Tavęs ir visų tavo žmonių prašome melstis, kad galėtume vaisingai atlikti labai svarbią Petro tarnystę pagal Dievo valią.

Vatikanas, 2013 m. rugsėjo 23 d. pirmieji Mūsų pontifikato metai

Pranciškus“

Po šv. Mišių Vilniaus arkivyskupą emeritą sveikino Arkikatedros bendruomenės atstovai. Parapijos namuose surengtos agapės metu buvo žiūrima filmuota medžiaga iš konsekracijos iškilmių, giedojo Arkikatedros choristai.

Spalio 9 d. Jo Eminencija susitiks su Vilniaus arkivyskupijos kunigais ir drauge aukos šv. Mišias Švč. Trejybės bažnyčioje Trinapolyje, o spalio 21 d. jį aplankys Lietuvos vyskupai.

Kardinolo A. J. Bačkio sekretoriatas

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt