Apaštališkojo nuncijaus arkivyskupo Luigi BONAZZI žodis, pasakytas Popiežiaus Benedikto XVI septintųjų išrinkimo metinių proga surengtame priėmime
 
 

Popiežiaus šventė 2012

Apaštalinio Nuncijaus sveikinimo žodis

Vilnius, 2012 m. balandžio 19 d.

Brangūs Bičiuliai,

Visus su džiaugsmu sveikinu ir dėkoju už man labai malonų jūsų dalyvavimą šiame 2012 metų Popiežiaus minėjime.

Dėkoju kiekvienam atskirai, bet leiskite ypatingai paminėti Ministrą Pirmininką poną Andrių Kubilių, čia esančius Parlamento narius ir kitus Valstybės vadovus. Dėkoju draugams Ambasadoriams bei jų bendradarbiams ir, savaime suprantama, su tikrai broliškais jausmais dėkoju Lietuvos Vyskupams, ypač Kardinolui Audriui Juozui Bačkiui ir Vyskupų Konferencijos Pirmininkui Jo Ekscelencijai Sigitui Tamkevičiui, taip pat mieliems kunigams, seserims ir broliams vienuoliams, Katalikiškų Judėjimų, Asociacijų ir Organizacijų atstovams. Kartu su broliška meile sveikinu Stačiatikių Arkivyskupą Inokentijų, Liuteronų Vyskupą Mindaugą Sabutį ir visus kitus religinius vadovus. Dėkoju kultūros pasaulio ir žiniasklaidos atstovams bei visiems kitiems bičiuliams. Taigi, kuo nuoširdžiausiai visus sveikinu.

Tarp mūsų taip pat yra J. E. Mons. Ender, kuris buvo antruoju nuncijumi Lietuvoje ir daugeliui bus malonu su juo susitikti.
Šią Šventę minime kaip tik tą dieną, kurią Benediktas XVI, praėjusį pirmadienį laimingai sulaukęs aštuoniasdešimt penkių metų amžiaus, švenčia savo išrinkimo Popiežiumi Septintąsias metines.

Būtent du tūkstančiai penktųjų metų balandžio devynioliktosios dienos vakare jis prabilo šiais paprastais žodžiais: „Brangūs broliai ir seserys, po didžiojo Popiežiaus Jono Pauliaus II, garbingieji Kardinolai išrinko mane – paprastą ir nuolankų Viešpaties vynuogyno darbininką. Mane ramina tai, kad Viešpats moka darbuotis bei veikti ir su netobulais įrankiais, bet visų pirma pasivedu jūsų maldoms“.

Per šiuos metus matėme, kad Popiežius Benediktas tikrai save laiko „paprastu ir nuolankiu Viešpaties vynuogyno darbininku“ ir taip gyvena. Jis daug dirba, ir tai daro su džiaugsmu, bet visų pirma rodo nepaprastą pasitikėjimą Dievu, kuris yra „vynuogyno“ šeimininkas. Jis žino, kad Viešpats moka darbuotis ir su nepajėgiais įrankiais. Ne kartą, o gal ir dažnai mes taip pat pasijuntame per silpni gautai užduočiai, turintys kur kas mažiau sugebėjimų negu norėtume. Bet viena yra tikra, jei Dievas kviečia kokiai nors misijai, Jis suteikia ir visą reikalingą pagalbą, jai įvykdyti. Jeigu tik Juo pasitikime.

Popiežius Benediktas XVI mums padeda įsiminti žodžius, kuriuos Teresė Avilietė buvo užsirašiusi ant lapelio, kurį visada turėjo su savimi: „Tegu niekas tavęs nedrumsčia, niekas tegu nebaugina. Viskas praeina, o Dievas nesikeičia. Kantrybe viską pasieksi. Kas turi Dievą, tam nieko nestinga, vieno Dievo užtenka“.

Atlikdamas savo Tarnystę, Benediktas XVI negyvena nepasiekiamoje vienumoje, jis jaučiasi apsuptas visų žmonių bendrystės, ypač Bažnyčios narių artumo: „Nesu vienas“, pasakė jis savo Pontifikato pradžioje, „neturiu vienas nešti to, ko vienas iš tiesų negaliu panešti. Mane saugo, remia ir palaiko visi Dievo šventieji. Mane taip pat lydi jūsų maldos, mieli bičiuliai, jūsų atlaidumas, jūsų meilė, jūsų tikėjimas ir viltis“ (2005 m. balandžio 24 d. homilija). O kiek kartų jis yra pakartojęs: „Kas tiki, niekuomet nėra vienas“.

Benediktas XVI yra bendrystės žmogus, stengiasi užmegzti dialogą su visais: su esančiais Katalikų Bažnyčioje ir su jai nepriklausančiais. Jis neprimeta savęs, nors ir prašo galimybės laisvai pasiūlyti savo tiesą. Tai kantrus Popiežius. Ką tik pacitavau Teresės Avilietės žodžius: „Kantrybė pasiekia viską“. Man atrodo, kad Popiežius Benediktas visiškai sutiktų su didžiuoju italų vyskupu, Genujos Kardinolu Giuseppe Siri, kuris mėgdavo sakyti: „Yra penkios vyskupo dorybės: pirmoji – kantrybė, antroji – kantrybė, trečioji – kantrybė, ketvirtoji – kantrybė ir penktoji – kantrybė su tais, kurie mus kviečia būti kantriais“.

Per pastaruosius mėnesius turėjome akivaizdžių Popiežiaus Benedikto dėmesio ir meilės Lietuvai ženklų: tai dviejų naujų Vyskupų paskyrimas. Naujasis Kaišiadorių vyskupas J. E. Mons. Jonas Ivanauskas ir Telšių vyskupo augziliaras Linas Vodopjanovas, kuris beje, jauniausias vyskupas visoje katalikų Bažnyčioje.

Nauji Vyskupai – tai naujas gyvenimas, nauji puslapiai, kuriuos gali parašyti Bažnyčia. To ir linkiu iš visos širdies Bažnyčiai Lietuvoje.

Baigdamas užtikrinu visus, kad Popiežius Benediktas XVI yra dėkingas už paramą, kurią gauna iš jūsų palankumo ir iš jūsų maldų, ir dar kartą perduodu jo bičiulystę ir jo palaiminimą. Taip pat Popiežiaus Benedikto vardu ypatingai linkiu Lietuvai ramiai ir vaisingai gyventi pasirengimo rinkimams laiką, kad jie duotų Lietuvai Vadų, kurie gyventų dėl Tėvynės ir tarnautų jai.

AČIŪ. Telaimina mus Dievas. Telaimina Popiežių Benediktą XVI. Telaimina Lietuvą.

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt