Gabrielės Petkevičaitės–Bitės atminimo medaliu „Tarnaukite Lietuvai“ apdovanotųjų tarpe ir salezietis kun. Alessandro Barelli SDB
 
 

2012 metų kovo 30 dieną Panevėžyje buvo įteikti Lietuvos Respublikos Seimo įsteigti Gabrielės Petkevičaitės – Bitės atminimo medaliai “Tarnaukite Lietuvai”. Iškilmingame renginyje, kurį organizavo LR Seimas ir Panevėžio miesto savivaldybė, buvo pagerbti medalio lauretai - žmonės, savo bendruomenėse šviečiantys filantropine, publicistine, pilietine ar visuomenine veikla. Už filantropinę veiklą, ypač jaunųjų kūrėjų skatinimą ir rėmimą apdovanoti Genovaitė Guokienė, Marija Laisvyda Matusevičienė, Stasė ir Bronius Vaškeliai, už visuomeniškai aktualią publicistiką – Marcelijus Martinaitis, Šarūnas Nakas, Vaclovas Algirdas Patackas, Stasys Stacevičius, Jerutė Vaičekauskienė, už savanorystės sklaidą Lietuvoje - Nijolė Gudžiūnienė, Nerijus Leikus, Eugenijus Urbonas, Laima Vaitkevičienė, kun. Alessandro Barelli sdB, už pilietinę iniciatyvą valstybės stiprinimo labui - Genovaitė Astrauskienė, Rūta Bagdonienė, Antanas Rasiulis, Vitalija Vasiliauskaitė bei projekto „Misija Sibiras ‘11“ rengėjai ir dalyviai. Apdovanojimus įteikė LR Seimo pirmininkė Irena Degutienė ir Panevėžio miesto meras Vitalijus Satkevičius, sveikino LR Seimo G. Petkevičaitės – Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ komisijos pirmininkas prof. Bronius Genzelis.

Lietuvos saleziečių bendruomenė kartu su visais, dirbančiais geresnės visuomenės vardan, nuoširdžiai džiaugiasi visų laureatų kilnių ir prasmingų darbų pagerbimu ir kaip aukštą savo veiklos įvertinimą priima, kad medaliu apdovanotas ir salezietis kunigas Alessandro Barelli, 1998 metais atsiųstas tarnauti Lietuvos žmonėms iš Italijos ir šiuo metu gyvenantis bei dirbantis Vilniuje. Kunigui A. Barelli apdovanojimas skirtas už savanorystės kultūros sklaidą.

Trumpoje kalboje, pasakytoje medalių įteikimo ceremonijos metu, kun. A. Barelli sdB dėkojo už Lietuvos jam suteiktą garbę, pabrėždamas, kad apdovanojimas per jo asmenį yra skirtas visai saleziečių vienuolijai, o ypač visiems savanoriams, be kurių pasišventimo saleziečiai negalėtų tiek daug nuveikti vaikų ir jaunimo ugdymo darbe.

Lietuvoje saleziečiai dirba Vilniaus Šv. Jono Bosko (Lazdynų) ir Kauno Švč. M. Marijos rožančiaus karalienės (Palemone) parapijose. Saleziečių pašaukimas – vaikų ir jaunimo, ypač iš neturtingų šeimų, švietimas ir auklėjimas. Vilniaus saleziečių namuose, kuriems vadovauja kun. A. Barelli, veikia vaikų ir jaunimo dienos centras – oratorija, vyksta moksleivių popamokinė ir sekmadieninė veikla, organizuojamos vaikų ir jaunimo vasaros stovyklos, leidžiamas katalikiškas kultūros bei auklybos žurnalas „Saleziečių žinios“. Šiuose darbuose kunigui A. Barelli nuolat talkina 20-25 jaunimo savanoriai.

Saleziečių Vilniaus Namai

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt