Palaimintojo Jurgio Matulaičio minėjimas Marijampolėje
 
 

2012 metais sukanka 85-eri metai, kai arkivyskupas Jurgis Matulaitis iškeliavo į Amžinojo Tėvo namus, bei 25-eri metai, kai palaimintasis popiežius Jonas Paulius II arkivyskupą Jurgį paskelbė palaimintuoju. Todėl Lietuvos vyskupai 2012 metus paskelbė palaimintojo Jurgio Matulaičio metais, siekdami, kad ne tik Lietuvos, bet ir kitų kraštų katalikai susipažintų su palaimintojo gyvenimu, mokymu bei asmenine ištikimybe Bažnyčiai.

Sausio 27 dieną Marijampolėje tėvų marijonų ir Vargdienių seserų rūpesčiu buvo iškilmingai paminėtos palaimintojo Jurgio Matulaičio 85-osios mirties arba gimimo dangui metinės.

Minėjimas prasidėjo Marijampolės dramos teatre, kur po Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebono A.Šidlausko MIC sveikinimo konferencijos dalyviams, po iškilmingo palaimintojo J.Matulaičio draugijos vėliavos pagerbimo, Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC vadovavo konferencijos dalyvių maldai.

Pagrindinį pranešimą skaitė marijonų vienuolijos vicegenerolas Joseph Roesch MIC, atvykęs iš Romos. Garbus svečias priminė Lietuvos krikšto detales. Krikšto, kurio 600 metų jubiliejų švenčiant Jurgis Matulaitis ir buvo paskelbtas palaimintuoju. Kalbėdamas apie tėvą Jurgį pranešėjas akcentavo palaimintojo paprastumą, kuklumą, erudiciją, dvasingumą ir pamaldumą. Primindamas kai kurias konkrečias palaimintojo gyvenimo aspektus kun. J. Roesch visų tarsi klausė, ką mums reiškia mūsų krikštas ir kaip mes pasielgtume įtemptose situacijose, kuriose Jurgis Matulaitis išliko ramus ir išlaikė savitvardą? Pasidžiaugdamas susikūrusia palaimintojo J.Matulaičio draugija, prelegentas pabrėžė, kad dar daug gali nuveikti palaimintojo naudai visi: kunigai, vienuolės, seminaristai bei pasauliečiai.
Po konferencijos visi rinkosi į Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo baziliką, kuri nors ir didelė, bet šią dieną buvo sausakimša. Prieš šv. Mišias Vargdienių seserys, vadovaudamos maldos pusvalandžiui prie palaimintojo relikvijų, padėjo susitelkti dvasioje.

Šv. Mišioms vadovavo Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Drauge koncelebravo vietos vyskupas Rimantas Norvila, vyskupai iš visų Lietuvos vyskupijų bei gausus kunigų būrys, kuriame meldėsi kunigai marijonai iš Lietuvos, Amerikos, Lenkijos ir Italijos. Liturgiją drauge šventė ir Telšių, Vilniaus kunigų seminarijų auklėtiniai su savo vadovais.

Homiliją sakė jau minėtas marijonų vienuolijos vicegenerolas kun. Joseph Roesch MIC. Kunigas sakė, kad Jurgiui Matulaičiui mirus kai kurie iš šiandien dalyvaujančių šv. Mišiose jau buvo gimę ir gali save vadinti palaimintojo karta. Homiletas pabrėžė, kad arkivyskupas Jurgis Matulaitis politiškai sunkiu metu sugebėjo padaryti protu sunkiai suvokiamus darbus, kurių prasmę ir būtinumą jaučiame šiandien: kaip antai, senų vienuolijų atnaujinimai ir naujų steigimas, sutarties tarp Lietuvos ir Šventojo Sosto parengimas, rūpinimasis kunigų bei vienuolių dvasingumu ir pašaukimo brandumu. Kunigas linkėjo, kad palaimintojo pavyzdys būtų gyvu liudijimu mums, kurie siekiame blogį nugalėti gerumu.

Po šv. Mišių pasimeldę prie palaimintojo Jurgio Matulaičio relikvijų, palaimintojo J.Matulaičio draugijos nariai rinkosi į Dramos teatrą, kur po pabendravimo agapėje prasidėjo V-asis Draugijos suvažiavimas. Susirinkusiems draugijos nariams iš 19 skyrių [draugijoje yra per 700 narių, suvažiavime juos atstovavo 306 delegatai] tarybos koordinatorius V.Buškevičius pateikė trumpą Draugijos veiklos apžvalgą ir įžvalgas ateičiai. Suvažiavimo metu buvo išrinkta nauja Draugijos taryba [pasiūlyta 17 kandidatų, išrinkti 5]; balsų skaičiavimo metu susirinkusius pradžiugino meninė programa, kurią atliko Muzikos mokyklos mokytojai I. ir A. Šerpyčiai su moksleiviais bei Marijampolės kolegijos studentai.

Palaimintojo dienos iškilmės nesibaigė. Vėlyvą penktadienio vakarą į Marijampolės Rygiškių Jono gimnaziją, kurioje mokėsi ir pats palaimintasis Jurgis Matulaitis, rinkosi šeimos ir pavieniai asmenys, dalyvauti specialioje programoje. Į vakaro šv. Mišias ir į programą atvyko Vilniaus šv. Juozapo Darbininko kunigų seminarijos parengiamojo kurso auklėtiniai.

Po bendros agapės suaugusieji klausėsi apaštalinio nuncijaus Lietuvoje Luigi Bonazzi pranešimo, kurį drąsiai galima vadinti ir liudijimu. Arkivyskupas kalbėjo apie tai, kaip šeima turėtų blogį nugalėti gerumu, kviesdamas ne kovoti su blogiu, bet tiesiog daryti gera, nešti šviesą ten, kur yra tamsu, tuomet gėrio ir šviesos bus natūraliai daugiau ir blogis bus nugalėtas. Nuncijus akcentavo keturis pagrindinius dalykus, kuriuos įvardijo kaip keturis dialogus: asmeninis ir bendruomeninis dialogas su Dievu šeimoje; sužadėtinių tarpusavio dialogas; sužadėtinių dialogas su savo vaikais bei sužadėtinių dialogas su visais kitais, -kitomis šeimomis, o ypač su mokykla ir parapija. Pabaigoje arkivyskupas atsakė į keletą klausimų.

Kai tėveliai klausėsi nuncijaus, jaunimas bendravo su Lietuvos kariuomenės vyskupu Gintaru Grušu. Visi drauge gvildeno drąsos bei kitas dorybes jauno žmogaus gyvenime.

Patys mažiausieji, aktoriaus Arūno Žemaitaičio vedini, statė spektaklį apie palaimintąjį Jurgį Matulaitį.

Kun. Rytis Baltrušaitis
Vida Mickuvienė, Pal. J. Matulaičio draugijos Marijampolės skyriaus vadovė

Minėjimo fotoakimirkos >>

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt