Čikagoje išeivija švenčia ateitininkų šimtmetį
 
 

Lapkričio 25 dieną Čikagoje, JAV prasidėjo Ateitininkijos šimtmečio šventė, kurioje dalyvauja apie 400 JAV ir Kanadoje gyvenančių lietuvių – ateitininkų. Ateitininkijos jubiliejaus minėjime dalyvauja ir organizacijos narių iš Lietuvos.

Ateitininkų federacijos pirmininkė Rozvita Vareikienė, sveikindama ateitininkus šimtmečio proga, sako „Išeivijai priklauso ypatinga vieta Ateitininkų federacijoje. Toli nuo Tėvynės šie žmonės išsaugojo ateitininkiją, kai Lietuva buvo priespaudoje. Jie mokė savo vaikus branginti laisvę, tiesą ir gėrį, mylėti savo gimtąją kalbą, protėvių žemę. Išeivijos ateitininkai mokė bei vis dar moko to ir esančius Lietuvoje.“

Trijų dienų renginyje įvairiausio amžiaus organizacijos nariai diskutuos visuomeniškumo, inteligentiškumo, katalikiškumo, šeimyniškumo ir tautiškumo temomis. Kiekvieną temą pristatys žymūs JAV lietuviai ateitininkai: kun. Dr. Kęstutis A. Trimakas, dr. Petras Kisielius, Vytas Maciūnas ir kiti. Jiems temas vystyti ir diskusijas plėtoti padės šių sričių specialistai, mokslininkai ar studentai ateitininkai.

Šventėje prof. dr. Kęstutis Girnius kalbės apie „Tris pamatinius klausimus XXI amžiuje“, o Vygantas Malinauskas gvildens temą „Ateitininkija šimtmečio sandūroje: viltys ir iššūkiai“. Dalyviai kviečiami žiūrėti fimą „Šimtas ateities metų“, susipažinti su prof. Kęstučio Skrupskelio knyga „Ateities draugai: ateitininkų istorija“, aplankyti ateitininkijos nuotraukų, archyvų, veiklos atspindžių parodas.

Savo draugus amerikiečius, kurie nesupranta lietuviškai, ateitininkai taip pat kviečia minėti jubiliejų: jie renginio metu dalyvaus Dr. Thomo Quinn paskaitoje anglų kalba „101 ateitininkija – epinė kelionė į šiandieną“. Renginio metu ateitininkai švęs padėkos šv. Mišias Čikagos šv. Vardo Katedroje. Joms vadovaus ateitininkų dvasios vadas vysk. Gintaras Grušas.

Penktadienio vakarą pasirodys išeivijos talentai: Kauno ir Vilniaus publiką vasarą džiuginęs „Dainavos“ ansamblio vyrų vienetas, operos solistė Vakarė Petroliūnaitė, muzikas Kęstutis Daugirdas, gitaristas Vaidas Razgaitis.

JAV priskaičiuojama beveik 2000 ateitininkų organizacijos narių. Čia emigrantai lietuviai į ateitininkijos struktūras burtis pradėjo apie 1950-uosius metus. Jaunimas nuo 1956 metų pradėjo stovyklauti „Dainavos“ stovykloje, kurioje ir dabar kasmet vyksta lietuviškos įvairių kartų ateitininkų stovyklos, moksleivių ateitininkų žiemos kursai. Įvairiuose JAV kraštuose veikia moksleivių ir jaunųjų ateitininkų kuopos, studentai ir sendraugiai ateitininkai.

Ateitininkijos šimtmetis pradėtas švęsti 2010-ųjų vasarį Belgijoje, šią vasarą paminėtas Lietuvoje šimtmečio stovykloje ir kongrese Vilniuje, dabar persikėlė į Jungtines Amerikos Valstijas. Šiais metais įvairiuose Lietuvos kraštuose rengiami minėjimai, organizuojamos parodos. Ateitininkai šimtmetį baigs švęsti „Ateities“ žurnalo šimtmečio konferencijoje 2011-ųjų pradžioje.

Živilė Šeporaitytė
Ateitininkijos šimtmečio komunikacijos koordinatorė
8 685 39760

Daugiau informacijos apie šimtmečio šventę Čikagoje – www.ateitis.org ir http://100metis.ateitis.org/ 
Iliustracijoms siūlome naudoti šimtmečio šventės Lietuvoje nuotraukas (http://pka.ateitis.lt/galerija/index.php/XVI-kongresas_001/DSC_0385 )

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt