Telšiuose paminėtos Dievo Tarno kankinio vysk. Vincento Borisevičiaus šimtosios kunigystės metinės
 
 

2010 m. lapkričio 18 d. Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje vyko mokslinė konferencija, skirta Dievo Tarno kankinio Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigystės 100-tųjų ir jo nukankinimo 64-tųjų metinių paminėjimui. Mokslinės konferencijos tema: „Vyskupo Vincento Borisevičiaus mokymo ir sielovadinio modelio aktualumas šio laikmečio Bažnyčiai visuomenės kultūrinių ir socialinių iššūkių kontekste“. Tą dieną į Telšių kunigų seminarijos didžiąją aulą rinkosi Telšių vyskupijos kunigai, seminaristai. 10 val. kaip įprasta kasmėnesiniuose kunigų susirinkimuose konferencija prasidėjo bendra malda, po kurios konferencijos dalyviams sveikinimo ir įžangos žodį tarė Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, po jo kalbėjo svečias iš Marijampolės – Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Svečias, atvykęs iš gimtosios Vyskupo V. Borisevičiaus vyskupijos, pasveikino konferencijos dalyvius ir palinkėjo sėkmingo darbo konferencijos pranešėjams bei klausytojams. Mokslinę konferenciją vedė Telšių Vyskupo V. Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kan. relig. m. mgr. Jonas Ačas.

Pirmajame pranešime VDU Teologijos fakulteto profesorius kan. teol. dr. Kęstutis Žemaitis susirinkusiesiems išsamiai pristatė Dievo tarno Vyskupo V. Borisevičiaus gyvenimo ir darbų mozaiką. Vincentas Borisevičius gimė 1887 m. lapkričio 23 d. Bebrininkų kaime, Šunskų parapijoje, tuomet Seinų (dabar Vilkaviškio) vyskupijoje, gausioje (13 vaikų) valstiečių šeimoje. Keturi vaikai mirė mažamečiai, o devyni užaugo. 1903 m. Vincentas įstojo į Seinų kunigų seminariją, kurią baigė 1909 m. Po seminarijos studijavo Šveicarijos Friburgo universitete, kur įgijo teologijos licenciato laipsnį. 1910 m. įšventintas kunigu. Kunigavo aktyviai dalyvaudamas Bažnyčios ir visuomenės gyvenime, rūpinosi katalikiškos dvasios sklaida, švietimu, vargšų šelpimu. 1926 m. atvyksta į Telšių vyskupiją, tampa Telšių kurijos kancleriu, o 1927 – 1940 m. – Telšių kunigų seminarijos rektorius. 1940 m. kovo 10 d. konsekruotas vyskupu – Telšių vyskupo augziliaru. Nuo 1944 metų iki sušaudymo 1946 m. lapkričio 18 d. Telšių vyskupijos ordinaras.

Prelegentas kalbėjo apie V. Borisevičiaus veikimą dalyvaujant tuo metu veikusioje Katalikų Akcijoje. Jis buvo uolus to judėjimo dalyvis, visada rūpinosi tikinčiųjų katalikų sąmoningumu ir tikėjimo gilumu. Taip pat kalbėjo apie Dievo tarno gyvenimo kelią, jo gimtuosius kraštus, įvykius, veiklą.

Telšių kunigų seminarijos vicerektorius kun. teol. lic. Viktoras Ačas išsamiai kalbėjo apie Gerojo ganytojo modelį kunigo Vincento Borisevičiaus mokyme, cituodamas įvairius V. Borisevičiaus rašytus straipsnius ir pasisakymus minėta tema. Prelegentas išryškino V. Borisevičiaus metodus dirbant su jaunimu, šeimomis, inteligentais bei visų sluoksnių ir luomų žmonėmis. Pranešėjas išryškino Dievo tarno uolų ganytojavimą ir tikėjimo dvasios sklaidą.

Telšių kunigų seminarijos prefektas kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas papasakojo apie kaip Vyskupas V. Borisevičiaus savo veikla ir mokymu brangino bažnytinę tradiciją ir puoselėjo liaudiškąjį pamaldumą, to mokydamas ir būsimuosius kunigus, kuriems dėstė Kunigų seminarijoje.

12 val. po konferencijos Telšių Katedroje buvo aukojamos šv. Mišios, kurių koncelebrai vadovavo Vilkaviškio vyskupas R. Norvila. Šv. Mišias aukojo Telšių ganytojas J. Boruta SJ ir didelis būrys kunigų. Šv. Mišių metu pamokslą pasakė Telšių vyskupas J. Boruta SJ. Kalbėdamas susirinkusiems Telšių Vyskupo V. Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikams, Telšių katalikiškosios Vyskupo V. Borisevičiaus gimnazijos mokytojams ir mokiniams, kunigams ir tikintiesiems Telšių ganytojas išryškino Dievo Tarno ištikimybę Dievui ir Bažnyčiai. Jis nepabūgo už savo tikėjimą paaukoti gyvybės, o visą gyvenimą buvo principingas ir uolus laikydamasis Dievo ir Bažnyčios įsakymų. Pamokslininkas kalbėjo, jog Dievo Tarno veikla, tikėjimo dvasia ir tvirtas apsisprendimas yra puikus pavyzdys ir mūsų dienų pasaulyje, neleidžiant mūsų dvasinio gyvenimo sulaužyti sekuliarizmui, vyraujančiam šiandienos pasaulyje. Jis kvietė nuolat prisiminti šį uolų Bažnyčios ganytoją ir kasdienybėje sekti jo pavyzdžiu.

Po pamokslo Telšių vyskupas J. Boruta SJ 4 Telšių Vyskupo V. Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikams suteikė kunigystės kandidato skyrimus, linkėdamas jiems siekti kunigystės sekant pirmuoju Telšių kunigų seminarijos rektoriumi – Dievo Tarnu kankiniu Vyskupu V. Borisevičiumi.

Po šv. Mišių pamaldų dalyviai prašydami Vyskupui Kankiniui šventųjų garbės meldėsi Telšių Katedros kriptoje, kurioje, po centriniu Katedros altoriumi, ilsisi Dievo Tarno palaikai, 1999 m. parvežti iš Vilniaus, atradus juos bendroje Tuskulėnų kapavietėje.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt