A+A Kun. prof. Jonas JURAITIS (1926–1950–2010)
 
 

 

2010 m. spalio 30 d. Šveicarijoje užmigo Viešpatyje

kun. prof. Jonas JURAITIS 

1926 – 1950 – 2010Kunigas Jonas Juraitis gimė 1926 metų gegužės 12 dieną Alvito parapijoje, Vilkaviškio apskrityje. Baigęs mokyklą įstojo į Vilkaviškio kunigų seminariją, tačiau po metų, artėjant antrajai sovietinei okupacijai, kartu su daugeliu panašaus likimo žmonių, pasitraukė į Rytprūsius, manydamas, kad greitai galės sugrįžti atgal. Tačiau karo pabaigos rezultatai padiktavo ką kitą. Jonas Juraitis ilgam laikui turėjo pasilikti Vakaruose, toli nuo savo Tėvynės ir nuo savo Tėviškės. Daug vargęs, skurdžiai gyvenęs, bestudijuodamas Romoje jaunasis klierikas užbaigė seminarijos mokslus ir 1950 spalio 10 dieną gavo kunigystės šventimus. Kunigas Juraitis nenorėjo išvykti į kokią nors tolimą šalį. Jį neapleido Lietuvos ilgesys. Kunigas Jonas apsigyveno Šveicarijoje, kur jautėsi vis šiek tiek arčiau namų, o ir klimatas jo nestipriai sveikatai čia buvo palankesnis. Dirbdamas pastoracinį darbą šis lietuvių kilmės kunigas nuoširdžiai tarnavo Šveicarijos tikintiesiems. Persikėlęs gyventi į Thermen miestelį, daugelį metų tiek žiemą, tiek vasarą kasdien keletą kilometrų eidavo pėsčias aukoti šventąsias Mišias vienuolyne ar parapijos bažnyčioje Brigo mieste. Kunigas prof. Jonas Juraitis net 40 metų dėstė Šveicarijoje Valis Kantono kunigų seminarijoje ir tenykštėje mokykloje ir tiek pat metų buvo Šveicarijos Lietuvių dvasios tėvu. Jis buvo labai gerbiamas ir šveicarų, ir lietuvių, nes rodė meilę visiems, jautė pagarbą vietinėms tradicijoms ir lietuviškiems tautiniams papročiams, aktyviai bendradarbiavo šio regiono spaudoje.

Atvykus į Romą gausesniam lietuvių kunigų ir klierikų studentų būreliui, Jonas Juraitis pakviečiamas talkinti lietuvių šv. Kazimiero kolegijoje. Vėliau profesorius atvyksta į Lietuvą kur tiek teologijos fakultete, tiek seminarijose labai trūksta kvalifikuotų dėstytojų. Kunigas Juraitis visur stengiasi suspėti: jis profesoriauja Vytauto Didžiojo universitete, Vilniaus šv. Juozapo, Vilkaviškio vyskupijos palaimintojo Jurgio Matulaičio bei Kauno kunigų seminarijose. Kaip labai vertinamas profesorius Jonas Juraitis išrenkamas Vytauto Didžiojo universiteto senatoriumi, katalikų teologijos fakulteto tarybos nariu bei to paties fakulteto doktorantūros komiteto pirmininku. Čia kun. J.Juraičiui buvo įteiktas habilituoto daktaro diplomas.

Kunigas Jonas Juraitis buvo iškilus profesorius, gerbiamas ir vertinamas, tačiau stengėsi būti paprastas ir kuklus, nemėgo būti dėmesio centre, ypač kai kas norėjo jį viešai pagerbti ar įvertinti. Gyvendamas Lietuvoje jis buvo jautrus kitų žmonių problemoms, todėl labai daug pasidarbavo, kad ir materialiai ne vienam pagelbėtų. Už didelius nuopelnus Jonas Juraitis 2003 m. birželio 25 d. Valstybės dienos (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) proga Lietuvos respublikos prezidento dekretu buvo apdovanotas Vytauto Didžiojo ordino Riterio kryžiumi.

Atsiradus daugiau dėstytojų, kunigas Juraitis vėl išvyko į Šveicariją, tačiau labai domėjosi viskuo, kas vyksta Lietuvoje, gyveno jos rūpesčiais ir laimėjimais. Jį aplankyti atvykusieji tautiečiai būdavo džiugiai ir šiltai sutinkami Thermen miestelyje namuose su užrašu „Lituania.“

Jis buvo išmintingas, labai apsiskaitęs, mokantis originaliai, bet kartu ir suprantamai diskutuoti įvairiomis temomis, šiltai ir atvirai bendrauti, labiausiai mėgo, kad į jį kiti kreiptųsi tiesiog „kunige Jonai“. Toks jis išliko daugelio jį pažinojusių atmintyje.

Kun. Jonas Juraitis, sulaukęs auksinio kunigystės jubiliejaus, 2010 metų spalio 30 d. užmigo Viešpatyje.

A.a. kun. Jonas Juraitis laidojamas lapkričio 3 d. Šveicarijoje.

Kan. Kęstutis Žemaitis

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt