Pašventinta Pilnų namų bendruomenės Dievo Gailestingumo koplyčia
 
 2010 m. rugsėjo 19 d. per du tūkstančius piligrimų iš visos Lietuvos ir svetur Pilnų namų bendruomenės kvietimu atvyko į džiugią šventę – naujos Dievo Gailestingumo koplyčios pašventinimo iškilmes.

Senoji koplytėlė jau seniai nesutalpindavo sekmadieniais į Panarą (Varėnos r.) atvažiuojančių kartu su Pilnų namų bendruomene švęsti Viešpaties dienos piligrimų. 2009 m. birželio 15 d. pradėtos statyti naujos grakščios koplyčios sienos kilo taip sparčiai, lyg ne žmonių rankomis statomos: kertinis akmuo pašventintas liepos 4 d., spalio 25 d. pašventinti trys iš Lenkijos atkeliavę varpai, o tų pačių metų gruodžio 24 d. paaukotos pirmosios šv. Mišios.

Naujosios Dievo Gailestingumo koplyčios pašventinimo iškilmės pradėtos šv. Mišiomis, kurių koncelebracijai vadovavo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, koncelebravo: Vilkaviškio vyskupijos generalvikaras kun. Gintautas Kuliešius, Vilkaviškio vyskupijos kancleris kun. Žydrūnas Kulpys, Pilnų namų bendruomenės steigėjas kun. Valerijus Rudzinskas, Liškiavos parapijos klebonas kan. Valius Zubavičius, Šventežerio parapijos klebonas Jonas Cikana, Kauno Šv. Antano parapijos rezidentas kun. Vitas Kaknevičius, liturginėms apeigoms vadovavo kan. Mindaugas Puidokas, išpažinčių klausė Vievio parapijos vikaras kun. Donatas Šukys ir Pilnų namų bendruomenės rezidentas kun. Ježy Dambrovski.

Šv. Mišių pradžioje visus pasveikinęs Pilnų namų bendruomenės steigėjas ir naujosios koplyčios rektorius kun. Valerijus Rudzinskas sakė: „Šiandien susirinkome ypatingai iškilmei: Jo Ekscelencija Vilkaviškio Vyskupas Rimantas Norvila konsekruos šiuos, tiek Pilnų namų bendruomenės reikmėms skirtus, tiek visos Lietuvos ir net tikinčiųjų iš užsienio traukos objektu tapusius Maldos namus – Dievo Gailestingumo koplyčią. Kiekviena šventovė – tai Viešpaties malonės erdvė, kurion įžengę pasitraukiame iš kasdienės apsupties. Nuo gilios senovės, ypač bizantiškoje teologinėje mintyje vyrauja supratimas, kad maldai ir sakramentams skirta šventovė, įrengta pagal tradiciškai nusistovėjusią liturginę bei meninę tvarką, tampa sakrali erdvė, langu į Dangaus Karalystę. Todėl susirinkę šventovėje atitrūkstame nuo kasdienybės ir, tikėjimo malonės vedami, leidžiame Dievo Gailestingumui, kurio Vardas – Jėzus, veikti mūsų gyvenime: gaivinti sakramentais, laiminti, šventinti, lydėti malone, atgimti, perkeisti gyvenimus.“ Kunigas Valerijus pabrėždamas, kad šios koplyčios atsiradimas – aktualus atliepas į pastarųjų, o ir būsimųjų laikų problemas, nes žmonijai labiau už viską reikia Dievo Gailestingumo, dėkojo Pilnų namų bendruomenės moderatoriui broliui Laimonui Mituzui, dirbusiam drauge su architektu Mindaugu Jamantu ir vykdžiusiam pagrindinius koplyčios statymo darbus, bei projektų vadovei Rūtai Jakubonienei. Koplyčios rektorius kun. Valerijus Rudzinskas taip pat dėkojo daugybei bendruomenę lankančių piligrimų už maldas ir aukas koplyčios statymo bei įrangos darbams.

Vyskupui R. Norvilai kun. Valerijus Rudzinskas perdavė ataskaitą apie koplyčios statybos darbų eigą, o „Dzūkijos statybos“ vadovas Julius Žukas įteikė simbolinį koplyčios raktą. Po to pradėtos koplyčios bei altoriaus pašventinimo apeigos: vyskupas pašventino vandenį, kuriuo buvo pašlakstyti šv. Mišių dalyviai, altorius ir sakykla. Po Žodžio liturgijos sugiedojus Visų Šventųjų litaniją ir vyskupui sukalbėjus pašventinimo maldą šv. Krizma patepamas ir pasmilkomas altorius bei koplyčios sienos. Po smilkymo pasirengta Eucharistijos liturgijai. Šv. Mišių pabaigoje, po šventosios Komunijos, pašventintas naujasis koplyčios tabernakulis.

Vyskupas Rimantas Norvila pamokslo metu kalbėjo apie beribį Dievo gailestingumą, kurio ištikimybės ženklu yra Pilnų namų bendruomenė, vis gausėjantis jos bičiulių būrys ir jų dvasinis augimas, kiekvieno širdyje esantis maldos ir pilnatvės troškulys. Apie tai, kaip Dievas nusižemino ir buvo su Pilnų namų bendruomene mažame tvartelyje, kur keletą metų aukotos šv. Mišios. Vyskupas džiaugėsi, kad jauki ir šviesi naujoji bendruomenės koplyčia bus pripildyta nuolatinės brolių maldos, o sekmadieniais turbūt vargiai besutalpins ją lankančius piligrimus, kad kiekvienas brolis ir sesuo šioje koplyčioje bus Dievo laukiamas, mylimas ir išklausytas. Remdamasis šv. Pauliaus žodžiais iš Laiško efeziečiams, ganytojas pabrėžė, kad ši Dievo Gailestingumo šventovė, šiandien sausakimša žmonių, rodo, jog mes esame tikrai nei ateiviai, nei svetimi, bet Dievo namiškiai, kurie šiandien su nuoširdžia padėka atsidėkojame už šią gautą malonę.

Šv. Mišiose giedojo Vilkaviškio vyskupijos krikščioniškosios kultūros centro Česlovo Sasnausko choras (vadovas maestro Mindaugas Radzevičius).

Pasibaigus Mišioms sveikinimo ir padėkos žodį tarė Pilnų namų bendruomenės broliai, Pilnų namų bendruomenės Dievo Gailestingumo maldos grupės, prie bendruomenės veikiančios Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio draugijos bei Lietuvos Tūkstantmečio maldos grupės atstovai, bendruomenei įsipareigojusieji savanoriai, piligrimai iš Mažeikių ir Telšių, Utenos ir Molėtų, Lietuvos šventojo Kazimiero ordino, Lietuvos Armėnų bendruomenės ir Bažnyčios atstovai, Lietuvos lenkai iš Vilniaus, piligrimai iš Vilniaus, Kauno, Alytaus, Akmenės, Panevėžio.

Iškart po sveikinimų surengtos vidinio išlaisvinimo pamaldos, kurioms vadovavo kun. Donatas Šukys, asmeniškai už žmones meldėsi Pilnų namų bendruomenės kunigai ir broliai.

Vėliau bendrauta ir vaišintasi bendroje agapėje. Šventinę nuotaiką palaikė Varėnos kultūros centro ansamblis „Grūda“.

„Bažnyčios žinios“
www.katalikai.lt

Fotogalerija: http://www.pnb.lt/pnb_lt/content.php?page=reng_archyvas/2010/100919

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt