Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai
 
 
Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai tradiciškai prasidėjo liepos 1 d. ant netoli Žemaičių Kalvarijos esančios kalvos, žmonių nuo seno vadinamos Panų kalnu. Ant kalvos viduryje miškų stovinčioje koplyčioje visą dieną vyko konferencija, į kurią rinkosi Marijos legiono nariai iš visos Telšių vyskupijos. Konferenciją vedė Palangos klebonas dekanas kan. bažn. t. dr. Algis Genutis.

Po konferencijos ir bendros agapės 16 val. buvo aukojamos šv. Mišios, kurioms vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ. Kartu su savo ganytoju šv. Mišias aukojo daugiau nei 10 kunigų. Sakydamas pamokslą gausiai susirinkusiems tikintiesiems vyskupas priminė šios vietovės istoriją ir kvietė siekti skaistumo dorybės, nepritarti jokiai nuodėmei ir puoselėti tikrąsias vertybes turint prieš akis pavyzdį kankinių merginų, kurios čia palaidotos gyvos, nes gynė savo orumą ir nesileido būti švedų kareivių išniekinamo. Šv. Mišių metu giedojo Alsėdžių parapijos choras. Po šv. Mišių nemažas maldininkų būrys pėsčiomis patraukė į Žemaičių Kalvarijos šventovę. Giedodami ir melsdamiesi piligrimai atėjo į Žemaičių Kalvarijos baziliką, kur 19 val. buvo giedami Mišparai. Vakarinei maldai vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ. Mišparus giedojo Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos choralo giedotojai. Po Vakarinių psalmių apie baziliką surengta Eucharistinė procesija.

Liepos 2-ąją melstasi už Caritas organizaciją, Maltos ordiną, ligonius ir jų slaugytojus bei medikus. Tą dieną į atlaidus rinkosi Žemaičių Kalvarijos dekanatas. 10 val. šv. Mišioms vadovavo ir pamokslą pasakė Šateikių parapijos klebonas kun. Gediminas Norvilas. Giedojo Šateikių parapijos choras. Tuo pat metu vyskupas J. Boruta SJ pašventino prie Žemaičių Kalvarijos parapinių senelių namų šiais metais pastatytą koplyčią. Čia Telšių ganytojas aukojo šv. Mišias, per pamokslą visus – ypač senatvės bei ligų prispaustuosius – kviesdamas glaustis prie mylinčio Jėzaus ir nuolat stiprinti save Eucharistija – Jėzumi Kristumi, kuris yra gyvas, šv. Mišių metu į negyvą duoną ateinantis Dievas. Vidurdienio šv. Mišioms vadovavo ir pamokslą pasakė Kauno arkivyskupo metropolito augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas. Šv. Mišių metu giedojo Žemaičių Kalvarijos dekanato jungtinis choras. Sakydamas pamokslą vyskupas J. Ivanauskas analizavo evangelinį pasakojimą apie Jėzaus padarytą pirmąjį stebuklą Galilėjos Kanoje. Ganytojas kvietė visus pasitikėti Viešpačiu taip, kaip pasitikėjo Marija. Jis pabrėžė, kad ir dabar reikia gero vyno – tikėjimu ir meile pagrįsto tikinčiųjų veikimo, mokėjimo dalytis, užjausti kitą, suprasti kito vargą ir skausmą. Kvietė mokytis iš Jėzaus ir Marijos tikrojo, krikščioniško gyvenimo dabartinėje mūsų visuomenėje.

Liepos 3-iąją buvo meldžiamasi už jaunas šeimas. Tą dieną ateitininkų organizacija taip pat šventė savo šimtmetį, o į atlaidus rinkosi Gargždų dekanatas. Visą dieną vyko įvairūs renginiai, skirti ateitininkijos šimtmečiui: 10 val. Kęstaičiuose vyskupas J. Boruta SJ pašventino šiai sukakčiai paminėti pastatytą ateitininkų kryžių, po to Žemaičių Kalvarijoje vyko konferencijos, diskusijos, pasidalijimai. 12 val. šv. Mišioms vadovavo Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, šv. Mišiose giedojo Gargždų parapijos choras. Sakydamas pamokslą vyskupas kreipėsi į jaunas šeimas ir šv. Mišiose dalyvaujančius ateitininkus, kviesdamas branginti katalikiškumą, tautiškumą, inteligentiškumą, visus pagrindinius moralės ir doros principus. Priminė, kad žmogus be Dievo – žmogus be ateities. Kvietė visus drąsiai gyventi tikėjimu ir nebijoti aukotis dėl Kristaus, dėl kurio savo gyvybę per 100 ateitininkijos gyvavimo metų Lietuvoje paaukojo ne vienas šios organizacijos narys. „Tik su Kristumi keliaudami turime viltį, kad Lietuva turės ateitį“, – sakė Panevėžio ganytojas.

Vakare į baziliką rinkosi jaunimas iš visos Telšių vyskupijos. 19 val. kartu su Telšių vyskupijos jaunimo vadovais – kunigais kapelionais už jaunimą meldėsi ir šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ. Giedojo Gargždų parapijos jaunimo choras. Sakydamas pamokslą vyskupas kalbėjo apie būtinybę jaunam žmogui šių dienų sekuliarizuotame pasaulyje atrasti atramą Kristuje. Po šv. Mišių Telšių vyskupas pašventino ateitininkų atributiką – ženklelius ir juosteles, kurias Lietuvos Ateitininkų federacijos vadovas Vygintas Malinauskas įteikė naujiems į šią organizaciją įstojusiems nariams. Po vakaro šv. Mišių, sugiedojęs ateitininkų himną, didžiulis būrys jaunimo patraukė į Kryžiaus kelią. Daugiau nei 700 jaunų žmonių išėjo giedodami Kalnus ir apmąstyti Kristaus išganymo darbą bei jo begalinę meilę žmonėms. Po Kalnų grįžusius jaunuolius bazilikoje sutikęs Telšių ganytojas tarė jiems padrąsinantį žodį, suteikė ganytojišką palaiminimą, palinkėjo laimingai sugrįžti į namus bei pakvietė rengtis Pasaulio jaunimo dienoms, kurios vyks Ispanijoje.

Liepos 4-ąją – pagrindinę atlaidų dieną buvo medžiamasi už šeimas ir parapines bendruomenes. Tą dieną pagrindinėms šv. Mišioms vadovavo Vilniaus arkivyskupijos vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis. Šv. Mišių metu giedojo Klaipėdos dekanato jungtinis choras, vadovaujamas prof. G. Purlio, mat ši diena taip pat buvo skirta to dekanato tikintiesiems. Sakydamas pamokslą vyskupas A. Poniškaitis kalbėjo tikintiesiems apie tikėjimo sklaidą šeimose ir gyvą tikėjimo gyvenimą parapijose, kur ideali erdvė atsiliepti į Kristaus kvietimą ir sekti juo. Šv. Mišias tiesiogiai iš bazilikos transliavo Lietuvos televizija. Po šv. Mišių didžiulis būrys tikinčiųjų, vadovaujamas vyskupo A. Poniškaičio, išėjo į Kryžiaus kelią giedodami Kalnų giesmes.

Liepos 5-oji buvo skirta maldai už Lietuvos kaimą, žemdirbius ir tautos blaivybę. Pagrindinėms šv. Mišios vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ. Į šventovę tą dieną rinkosi Šilalės dekanato tikintieji. Sumos šv. Mišiose giedojo Šilalės parapijos choras. Per pamokslą arkivyskupas pabrėžė tikrųjų vertybių puoselėjimo svarbą dabartinėje mūsų visuomenėje, būtinybę ugdyti jaunąją kartą tikėjimo dvasia.

Liepos 6-ąją – Lietuvos valstybingumo dieną Žemaičių Kalvarijos šventovėje melstasi už krikščionišką tėvynės Lietuvos dabartį ir ateitį bei jos dvasinį atgimimą. Tą dieną į Šventovę rinkosi Mažeikių dekanato tikintieji, pagrindinėse šv. Mišiose, kurioms vadovavo Vilniaus arkivyskupijos vyskupas augziliaras J. Tunaitis, giedojo Mažeikių dekanato jungtinis choras. Gausiai susirinkusiems tikintiesiems vyskupas kalbėjo apie krikščionio pagrindinę užduotį šiame gyvenime – rengimąsi amžinybei. Vyskupas drąsino tikinčiuosius gyventi tikėjimu ir siekti šventumo.

Liepos 7-ąją melstasi už kunigus ir ministrantus. Tikintieji buvo kviečiami melsti pašaukimų ir kunigų šventėjimo. Tą dieną į šventovę rinkosi Akmenės dekanato tikintieji, sumos šv. Mišių metu giedojo Akmenės dekanato jungtinis choras. Pagrindinėms šv. Mišioms vadovavo Vilkaviškio vyskupas R. Norvila, šv. Mišias koncelebravo apie 100 iš visos Lietuvos atvykusių kunigų. Kreipdamasis į tikinčiuosius vyskupas kvietė melstis už kunigus bei prašyti pašaukimų į kunigystę, kalbėjo apie kunigo misiją šių dienų pasaulyje ir visuomenėje.

Liepos 8-ąją nuo pat ryto į Žemaičių Kalvariją rinkosi tikybos mokytojai ir parapijų katechetai. 10 val. Žemaičių Kalvarijos kultūros centre vyko konferencija tikybos dėstymo Lietuvos mokyklose 20-mečiui paminėti. Konferenciją vedė Telšių vyskupijos katechetikos centro vadovas mons. lic. R. Gudlinkis. Joje dalyvavo apaštališkasis nuncijus arkiv. Luigi Bonazzi, Telšių vyskupas J. Boruta SJ, Lietuvos katechetikos centro direktorius mons. K. Latoža, KU Katechetikos katedros vedėjas mons. prof. A. Ramonas. Konferenciją tiesiogiai transliavo Marijos radijas. Konferencijoje sveikinimo žodį tarė svečiai, buvo apdovanoti ir pagerbti tikybos mokytojai. Tą dieną į šventovę rinkosi Palangos dekanato tikintieji, sumos šv. Mišių metu giedojo šio dekanato jungtinis choras. Pamokslą pasakė apaštališkasis nuncijus (jo žodžius iš italų į lietuvių kalbą vertė Telšių kunigų seminarijos vicerekorius kun. V. Ačas). Nuncijus kalbėjo apie tikėjimo tiesų perdavimo svarbą jaunajai kartai, priminė, kad visi tikintieji turi būti katechetai šeimose ir visuomenėje. Nuncijus kvietė melstis už tuos, kurie dėsto tikybą ir tokiu būdu padeda plėsti šioje žemėje Dangaus karalystę. Po šv. Mišių tikybos mokytojai ir katechetai apmąstė Kristaus kančią giedodami Kalnų giesmes. Kalnų procesijoje Šv. Kryžiaus relikvijos relikvijorių nešė apaštališkasis nuncijus.

Liepos 9-oji buvo maldų už policiją, savivaldybių vadovus ir darbuotojus diena. Rinkosi Tauragės dekanato tikintieji. Pagrindinėms šv. Mišioms, kurių metu giedojo Tauragės parapijos choras, vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ. Šv. Mišių metu meldėsi didelis būrys policijos darbuotojų, taip pat kai kurių miestų ir savivaldybių merai ar savivaldybių atstovai. Šv. Mišiose taip pat dalyvavo LR Vidaus reikalų ministras Raimundas Palaitis, Lietuvos policijos generalinis komisaras Vizgirdas Telyčėnas, generalinio komisaro pavaduotojas Algirdas Stončaitis bei Lietuvos apskričių ir rajonų policijos viršininkai. Koncelebravo Lietuvos policijos kapelionas kun. Aušvydas Belickas. Šv. Mišių metu grojo LR Vidaus reikalų ministerijos reprezentacinis orkestras. Pamokslą pasakė Telšių vyskupas. Po šv. Mišių maldininkai išėjo į Kryžiaus kelią, procesijoje dalyvavo Policijos darbuotojai, savivaldybių atstovai. Po Kryžiaus kelio atlaidų dalyviams buvo rodoma programa Už saugų eismą mūsų keliuose – Policijos departamento ir Kelių direkcijos bendras projektas. Grojo LR Vidaus reikalų ministerijos reprezentacinis orkestras.

Liepos 10-ąją buvo meldžiamasi už verslininkus ir pramoninkus. Tą dieną į šventovę rinkosi Skuodo dekanato tikintieji, sumos šv. Mišių metu giedojo šio dekanato jungtinis choras. Šv. Mišioms vadovavo ir pamokslą pasakė Kaišiadorių vyskupas J. Matulaitis.

Liepos 11-ąją atlaiduose tikintieji pakviesti melstis už įvairių priklausomybių varginamus ir su jomis kovojančius žmones. Tą dieną į šventovę rinkosi Šilutės dekanato tikintieji, o pagrindinių šv. Mišių koncelebracijai vadovavo nominuotasis vyskupas Gintaras Grušas. Koncelebravo Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas, Kauno arkivyskupas metropolitas S. Tamkevičius SJ bei Telšių vyskupas J. Boruta SJ. Šv. Mišių metu giedojo Vilniaus arkikatedros bazilikos choras. Šv. Mišių pradžioje arkiv. S. Tamkevičius SJ gausiai susirinkusiems maldininkams pristatė popiežiaus Benedikto XVI vyskupu paskirtą mons. G. Grušą, papasakodamas apie jo gyvenimą, o vyskupas J. Boruta SJ, pasveikinęs nominuotąjį vyskupą, pakvietė jį vadovauti šv. Mišių aukai. Po šv. Mišių naująjį vyskupą pasveikino Telšių vyskupijos kunigų ir tikinčiųjų vardu kreipęsis Žemaičių Kalvarijos šventovės rektorius kan. Jonas Ačas. Naujasis vyskupas kartu su tikinčiaisiais ėjo Kryžiaus kelią, apmąstė Dievo meilę žmogui.

Liepos 12-ąją melstasi už Žemaičių Kalvarijos ir visas parapijas. Diena buvo skirta Telšių dekanatui. 10 val. vyskupas J. Boruta SJ bazilikoje suteikė Sutvirtinimo sakramentą daugiau nei 40 jaunuolių iš Žemaičių Kalvarijos ir aptarnaujamos Barstyčių parapijų Telšių. Sumos šv. Mišioms vadovavo ir pamokslą pasakė Telšių vyskupas, o šv. Mišiose giedojo Telšių katedros sumos choras. Po šv. Mišių ir po Kalnų bazilikoje buvo iškilmingai sugiedotas Dievui padėkos himnas. Atsisveikindamas su maldininkais Telšių vyskupas J. Boruta SJ kvietė tikinčiuosius dėkoti už šių atlaidų metu iš Dievo gautas malones ir kvietė ištisus metus neužmiršti šios garsios šventovės.

Šiais metais Marijos radijas pirmąkart kiekvieną dieną tiesiogiai transliuodavo šv. Mišias ir tiesioginiam eteriui rengdavo aktualijų laidos. Kiekvieną atlaidų dieną kalbėta Pal. Motinos Teresės novena, o pagrindinis atlaidų akcentas buvo jos gimimo šimtmečio minėjimas, veikė nuotraukų iš palaimintosios gyvenimo paroda.


(Kan. Andriejus Sabaliauskas. „Bažnyčios žinios“ 2010 Nr. 15)
 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt