Švenčiant Lietuvos Globėjo šventojo Kazimiero iškilmę Vilniaus arkikatedroje buvo konsekruotas Vilniaus arkivyskupijos vyskupas augziliaras Arūnas PONIŠKAITIS
 
 

Fotogalerija »

Kovo 4 d. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje švenčiant Lietuvos Globėjo šventojo Kazimiero iškilmę Vilniaus arkikatedroje mons. Arūnas Poniškaitis, iki tol buvęs Vilkaviškio vyskupijos generalvikaras, įšventintas vyskupu.

Į vyskupo nominanto įšventinimo iškilmes atvyko Baltijos kraštų apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Luigi Bonazzi bei jo sekretorius mons. Jean-François Lantheaume, Vašingtono arkivyskupas emeritas kardinolas Teodore McCarrickas, Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, Kauno arkivyskupo augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, lig šiol Vilniaus arkivyskupo augziliaro ir generalvikaro pareigas ėjęs vyskupas Juozas Tunaitis, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, Kaišiadorių vyskupas Juozas Matulaitis, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC. Vyskupo konsekracijos mišių iškilmėms vadovavo Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Kartu koncelebravo Vilniaus arkivyskupijos ir kitų vyskupijų kunigai. Iškilmėse dalyvavo Lietuvos liuteronų vyskupas Mindaugas Sabutis, stačiatikių arkivyskupijos atstovas kun. Vladimir Seliavko, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkė Irena Degutienė, Prezidentas Valdas Adamkus ir kiti iškilūs valstybės vadovai. Pagal seną tradiciją vyskupą nominantą mons. Arūną Poniškaitį prie altoriaus atlydėjo du kunigai: mons. Kęstutis Latoža ir kun. Vaclav Volodkovič.

Iškilmėse buvo visiems parodytas ir perskaitytas vasario 5 d. popiežiaus Benedikto XVI pasirašytas raštas, kuriame skelbiama, jog Šventasis Tėvas Vilniaus arkivyskupijos vyskupu augziliaru ir tituliniu Sinos (Sinna) vyskupu paskyrė Vilkaviškio vyskupo generalvikarą monsinjorą Arūną Poniškaitį.

Mišių homilijoje Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis sakė: „Esame čia, norėdami išreikšti savo džiaugsmą ir dėkingumą Dievui, kad Bažnyčia Vilniuje sulaukė jauno vyskupo, kuris padės man atlikti ganytojo pareigas. Šventasis Tėvas Benediktas XVI išrinko Tave, brangus broli Arūnai, pavesdamas ypatingą tarnystę Bažnyčioje – būti pirmųjų apaštalų įpėdiniu, tęsti žemėje Kristaus patikėtą misiją skelbti Evangeliją. Su džiaugsmu priimame Tave į vyskupų kolegiją, Lietuvos ir viso pasaulio vyskupų bendriją, kurią sudaro vienybės, meilės bei taikos ryšiais tarpusavy susieti vyskupai, drauge su Romos popiežiumi.“ Toliau kardinolas homilijoje priminė, jog šventimų tradicija – vyskupo rankų uždėjimas yra senovinis paprotys iš apaštalų laikų. Vyskupystė – kunigystės pilnatvė, suteikianti galią mokyti, šventinti ir vadovauti popiežiaus, šv. Petro įpėdinio patikėtai bendruomenei. Jėzus mus vadina draugais, kviečia pasilikti jo meilėje, kad būtume geri Viešpaties mokiniai. Be glaudžios vienybės su Jėzumi neįmanoma tinkamai atlikti savo misijos. Iš gilios draugystės su Jėzumi reikia ne tik vyskupams, bet ir visiems tikintiesiems semtis jėgų ir tarnauti žmonėms, kad misija duotų vaisių. Vyskupas su kunigais dalijasi viena kunigyste, su meile, aukos dvasia tarnauja žmonėms, darbuojasi toje pačioje sielovadoje. Vyskupui svarbu mylėti žmones, drauge su kunigais padėti kitiems atrasti Kristų, netapti vien valdininku, svarbu išsaugoti tarnystę nuo sekuliarizmo ir kitų pasaulio pavojų. Kardinolas dėkojo vyskupui Juozui Tunaičiui, kuris talkino tarnystėje nuo pat Vilniaus arkivyskupo atvykimo į Lietuvą dienos, kaip brolis palaikė, visada liko drauge ir džiaugsme, ir varge. Kardinolas Audrys Juozas Bačkis ragino visus būti atidžius Dievo valiai, drąsino ryžtingai skelbti Kristų, likti vienybėje su Juo. „Esame pašaukti liudyti Evangeliją, kad Kristus būtų matomas pasaulyje“, – sakė jis. Ganytojas kvietė naująjį vyskupą Arūną pavesti šv. Kazimiero globai, kad naujasis apaštalų įpėdinis liktų ištikimas Dievui, būtų uolus maldoje. „Esame kviečiami lydėti jį atlaidžiu supratimu, užtarimo malda, draugišku solidarumu, kad savo misijoje naujasis vyskupas uždegtų norą ir drąsą visiems žengti šventumo keliu“, – sakė kardinolas.

Po Visų Šventųjų litanijos, kurios metu nominuotasis vyskupas buvo parpuolęs kniūbsčias priešais altorių, visi šv. Mišiose dalyvavę vyskupai ant jo galvos uždėjo rankas. Tai primena Šventosios Dvasios dovanos perteikimą. Per konsekracijos maldą, siekiančią ankstyvuosius krikščionybės laikus, išlikusią Ipolito „Apaštalinėje tradicijoje“, diakonai virš nominuotojo vyskupo galvos laikė atvertą Evangelijų knygą. Ši apeiga – priminimas, kad vyskupo uždavinys – nepailstant skelbti Evangeliją. Kristus savo pasirinktiems apaštalams suteikė Šventosios Dvasios jėgą. Jų pasiuntinybė ėjo per šimtmečius, kai apaštalų įpėdiniai vieni kitiems uždėdavo rankas ir šį veiksmą palydėdavo malda. Ant vyskupo nominanto galvos pagal seną paprotį kardinolas išliejo šv. Krizmos, įteikė Evangelijų knygą ir ant dešinės rankos bevardžio piršto užmovė žiedą – ištikimybės ženklą. Ant galvos buvo uždėta mitra, įteiktas pastoralas – vyskupo kaip ganytojo pareigų simbolis. Po Komunijos maldos naujasis vyskupas, lydimas vyskupų ko-konsekratorių Kauno arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus SJ ir Vilkaviškio vyskupo Rimanto Norvilos, ėjo per Vilniaus arkikatedrą laimindamas žmones. Naujasis vyskupas Arūnas Poniškaitis padėkojo Dievui ir žmonėms už suteiktas dovanas ir tikėjimo malonę, priminė, kad vyskupo tarnystė – Bažnyčios labui, ir išreiškė troškimą nešti Dievo malonę, kur tik savo misijoje teks keliauti.

Iškilmingas Mišias transliavo Lietuvos televizija. Tai antroji vyskupo konsekracija, vykusi Vilniaus arkikatedroje po jos atgavimo. Pirmasis po sovietmečio Vilniaus arkikatedroje konsekruotas vyskupas Jonas Boruta SJ.

Kun. Saulius Bužauskas
„Bažnyčios žinios“

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt