Belgijoje minimas ateitininkų įkūrimas, įvykęs Liuveno universitete prieš 100 metų
 
 

Ateitininkų federacija
Pranešimas spaudai
2010-02-19


Vasario 19–20 d. Belgijoje, Briuselyje ir Liuveno (Leuven) universitete susitinkantys lietuviai mini Ateitininkijos šimtmetį. 1910 m. vasario 19 d. Liuveno universitete studijuojantys lietuviai padėjo organizacinius Ateitininkijos pamatus – išrinko Lietuvių katalikų studentų sąjungos valdybą.

Liuvene įsteigta organizacija jungė neabejingus lietuvius katalikus, studijuojančius geriausiuose Europos universitetuose. Renginio organizatorė ateitininkė Emilija Pundziūtė – Gallois, gyvenanti Briuselyje, sako: „Vienas šio renginio tikslų: supažindint Europos lietuvius su mūsų organizacijos besitęsiančiu indėliu į Lietuvos visuomeninį, politinį, kultūrinį gyvenimą“. Šiandien ateitininkai, seniausia lietuviška jaunimo organizacija, vienija per 3 000 įvairaus amžiaus narių Lietuvoje ir išeivijoje: JAV, Kanadoje, Belgijoje, Vokietijoje, Australijoje.

Šimtmečio proga Briuselyje ir Liuveno universitete ateitininkai ir jų bičiuliai diskutuoja apie krikščionišką Lietuvos ateities viziją. Renginyje dalyvauja Belgijoje ir kaimyninėse šalyse gyvenantys ir dirbantys lietuviai, atvyksta grupė jaunimo iš Lietuvos.
Ateitininkų federacijos pirmininkas Vygantas Malinauskas teigia: „Kaip prieš šimtą metų studentai Liuvene, taip ir mes šiandien kviečiame skaityti laiko ženklus, organizuotai, tiksliai ir sąmoningai reaguoti ir veikti dėl Lietuvos“.

Ateitininkų federacija remiasi krikščioniškomis vertybėmis, ugdo jaunimą kritiškai mąstančiomis, jautriomis ir veikliomis asmenybėmis, kurios gerbia savo šeimos ir tautos tradicijas, aktyviai dalyvauja kuriant visuomenę ir valstybę. Ateitininkai vadovaujasi tautiškumo, visuomeniškumo, inteligentiškumo, šeimyniškumo ir katalikiškumo principais.

Ateitininkų organizacijai priklausė tokios iškilios asmenybės kaip Pranas Dovydaitis, Stasys Šalkauskis, Mykolas Krupavičius, Vladas Jurgutis, Pranas Kuraitis, Antanas Maceina, Elena Ladigienė, Vytautas Mačernis, Kazys Bradūnas, Juozas Eretas, Juozas Lukša Daumantas ir daugelis kitų. Ateitininkai siekė dirbti besikuriančios nepriklausomos Lietuvos labui ir savo mokslais ir darbais aktyviai prisidėti prie atgimstančios Lietuvos kūrybos.

Šiais metais ateitininkai ir jų bičiuliai šimto metų gimtadienį pasitiko Vasario 16-osios labdaros pokyliu Kaune. Rugpjūčio 2–5 dienomis įvyks jubiliejinė stovykla visų kartų ateitininkams Berčiūnuose, Panevėžio r., kuri peraugs į Šimtmečio kongresą Vilniuje, vyksiantį rugpjūčio 6–8 dienomis.

Kontaktams:
Briuselio ateitininkų klubas, Emilija Pundziūtė-Gallois
El. p. pnemilija@takas.lt  

Ateitininkų federacijos pirmininkas Vygantas Malinauskas
El. p. ateitininkas@gmail.com  

 

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt