Mokslinė konferencija Evangelijos žinios tūkstantmetei Lietuvai metams paminėti Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje
 
 

2009 m. spalio 24 d. Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje vyko mokslinė konferencija „Padarykite mano mokiniais visų tautų žmones“, skirta Lietuvos vyskupų paskelbtiems Evangelijos žinios tūkstantmetei Lietuvai metams paminėti. Renginio pradžioje jo dalyvius pasveikino seminarijos rektorius kun. Žydrūnas Vabuolas, o seminaristų choras atliko tris giesmes, o antrąją – seminarijos rektorius kun. Žydrūnas Vabuolas.

Pirmąją konferencijos dalį moderavo seminarijos dvasios tėvas kun. Rimgaudas Šiūlys. Ją pradėjo doc. dr. Artūras Grickevičius (Vilniaus pedagoginis universitetas) pranešimu „Krikščionių istorinės sąmonės paradigmos“. Jis iškėlė vietinės ir visuotinės Bažnyčios istorijos išmanymo svarbą. Prelegentas teigė, kad toks gilinimasis padeda sklaidyti nepagrįstus ir vienpusiškus istorinius teiginius. Dr. Darius Baronas (Lietuvos istorijos institutas) nagrinėjo temą „Krikščionių ir pagonių kaimynystė Baltijos regione X–XI a.“. Jis atskleidė kokie sunkūs uždaviniai buvo iškilę ano meto krikščionybei, kaip atkakliai šalys likdavo pagoniškomis. Pranešėjas parodė, jog pagonys nepaprastai bijojo naujovių, jiems atrodė, kad dėl to sugrius jų įprasta pasaulio tvarka. Dr. Mindaugas Paknys (Kultūros, filosofijos ir meno institutas), atskleidė temą „Šv. Brunono istorija Pažaislio freskose“. Jis aptarė šiose unikaliose freskose siektą pavaizduoti šv. Brunono gyvenimo etapą – misiją į pagonių kraštą. Prelegentas atskleidė, kad neviskas kas nutapyta freskose yra paremta istoriniais faktais. Evangelikų liuteronų atstovas kun. dr. Darius Petkūnas (Klaipėdos universitetas) gvildeno temą „Ekumeniniai santykiai tarp Lietuvos Romos Katalikų, Stačiatikių ir Liuteronų Bažnyčių sovietmetyje“. Pailiustruodamas to meto bažnyčių ekumenines pastangas, jis pacitavo keletą tekstų rusų kalba. Pranešėjas iškėlė mintį, kad kaip tik sovietų sistemos stipri išorinė prievarta lėmė, jog bažnyčios linko į ekumeniją.

Antrojoje sesijoje kun. dr. (hp), prof. Kęstutis Žemaitis (Vytauto Didžiojo universitetas) analizavo temą „Lietuvos krikštas - pasirinkimas tarp Rytų ir Vakarų“. Jis atskleidė, kad pagoniškoji Lietuva buvo tolerantiška ne tik vakarų, bet ir rytų krikščionybei. Prelegentas teigė, kad Lietuva dėka Romos krikšto tapo modernia valstybe. Dr. Sigita Maslauskaitė (Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija) pristatė temą „Kad Kristaus kryžius neliktų be galios (IKor 1,17): kryžiaus ikonografija ir reikšmė krikščionybės istorijoje“. Ji pateikė teologinių įžvalgų apie kryžiaus slėpinio gelmę, parodė, kad kryžiaus atvaizdas gali pagelbėti susikaupti maldai. Stačiatikių kun. t. Vitalijus Mockus (Šventosios Dvasios vienuolynas ir šv. Paraskevijos cerkvė) išvystė temą „Lietuvos šlovės vainiko stačiatikių šventumo žiedai“. Jis pristatė lietuvių kilmės stačiatikių šventuosius. Prelegentas taip pat priminė garsius žmones gyvenusius Lietuvoje ir dirbusius jos labui. Lekt. dr. Ingrida Gudauskienė (Vilniaus pedagoginis universitetas) ir kun. dokt. Danielius Dikevičius (Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija) išdėstė temą „Senieji lietuviškieji Biblijos vertimai. Apžvalga ir aktualumas“. Jie atskleidė, kad Lietuva turi stiprią Biblijos vertimų tradiciją, pateikė dalinių ir pilnų vertimų chronologiją. Pranešėjai pateikė praktinių pavyzdžių kaip naudotis senaisiais vertimais, norint atrasti tikslesnę Šventojo Rašto prasmę.

Konferencijos pabaigoje seminarijos rektorius kun. Ž. Vabuolas gausiai susirinkusiekms dalyviams palinkėjo, kad Evangelijos žinia būtų įrašyta Lietuvoje, jos įstatymuose, šeimose ir kiekviename žmoguje.

Arūnas Kalpakovas

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt