Žemaičių Kalvarijoje – maldos Dievo Motinai Marijai ir linkėjimai Žemaitijos Ganytojui
 
 

Spalio 11-oji Žemaičių Kalvarijoje šiemet nebuvo eilinė Viešpaties diena. Tą sekmadienį iškilmingai paminėtos Bazilikos centriniame altoriuje esančio Dievo Motinos Marijos – Krikščioniškų Šeimų Karalienės paveikslo karūnavimo popiežiškosiomis karūnomis trečiosios metinės. Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ kartu su Šv. Sosto atstovo Lietuvoje Apaštalinio nuncijaus arkivyskupo Luigi Bonazzi (Luidži Bonaci) sekretoriumi mons. Jean-Francais Lantheume bei kai kuriais mūsų vyskupijos dvasininkais, gausia tikinčiųjų bendruomene, Seminarijos klierikais, Licėjaus auklėtiniais, Propedeutinio kurso auklėtiniais dalyvaudamas Kryžiaus kelio procesijoje, simboliškai barstė takus iš Šventosios žemės parvežta ir Jeruzalės Lotynų patriarcho Fonado Tualio palaiminta žeme. Jos taip pat buvo įberiama į kiekvienoje koplyčioje restauruotą altoriaus skrynelę. Vėliau dalyvauta iškilmingose šv. Mišiose, po jų – Švč. Sakramento adoracija, Rožinio malda. Šventę vainikavo puošni Eucharistinė procesija ir galiausiai – nuoširdūs sveikinimai Jo Ekscelencijai Telšių ganytojui J. Borutai SJ, kuris tądien minėjo savo 65-erių metų sukaktį.

Prieš iškeliaujant į Kalvarijos Kalnus – Kryžiaus Kelią, Telšių vyskupijos ganytojas priminė susirinkusiesiems, jog 1639 metais Žemaičių vyskupas Jurgis Tiškevičius Žemaičių Kalvarijoje įsteigė Kryžiaus kelią, pats išrinko vietas, kur ketino statyti koplyčias, pats išmatavo, t.y., suskaičiavo žingsniais, kad nuo vienos iki kitos koplyčios būtų toks atstumas, kokį kentėdamas nuėjo Viešpats Jėzus. „Kai koplyčios buvo pastatytos, vyskupas J.Tiškevičius, pats eidamas takais, barstė iš Jeruzalės atvežtą Viešpaties Kryžiaus kelio žemę, jos po stiklu įbėrė kiekvienos koplyčios altoriuje“, – kalbėjo J.Boruta SJ – „Dabar tos žemės tuose altoriuose jau beveik nelikę. Šiemet grupė Telšių vyskupijos kunigų, vadovaujami mons. Rimanto Gudlinkio, atliko piligriminę kelionę į Šventąją Žemę, aplankė Jeruzalės Lotynų Patriarchą Fonadą Twal (Tual), iš Jo gavo ir parvežė palaimintos žemės iš Kristaus Kryžiaus Kelio. Būtent šią žemę dabar, eidami Kryžiaus kelią ir apmąstydami mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kančią, ir barstysime Žemaičių Kalvarijoje.“

Vyskupas J. Boruta SJ, gausiam giedorių ir maldininkų būriui giedant Žemaičių Kalvarijos Kalnų giesmes ir jiems pritariant pučiamųjų kvintetui, pats apėjo Kryžiaus kelio stotis, į kiekvieną koplyčios altoriuje esančią skrynelę įberdamas žiupsnelį žemės, kuria prieš 2000 metų su kryžiaus našta žengė mūsų Išganytojas. Ja, sekant vyskupo J.Tiškevičiaus pavyzdžiu, buvo nubarstyti ir Kryžiaus Kelio takai.

Grįžus prasidėjo iškilmingos šv. Mišios. Jų įžangoje, koncelebruojant Apaštalinio nuncijaus Lietuvoje sekretoriui mons. J.F. Lantheume, vyskupo generalvikarui prel. Juozui Šiuriui, Telšių vyskupijos kurijos kancleriui kan. Remigijui Saunoriui, Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektoriui kan. Jonui Ačui, Palangos dekanato dekanui kan. Algiui Genučiui bei kitiems dvasininkams, vyskupas paminėjo dar vieną įsimintiną įvykį – tą dieną popiežius Benediktas XVI šv. Petro Bazilikoje šventuoju paskelbė palaimintąjį Mariją Rapolą Arnaiz Baron. „Jis buvo cistersų vienuolis, miręs 1938 m. Mirė būdamas jaunas – tik 27 metų, – kalbėjo Telšių Ganytojas. – Jis studijavo architektūrą, svajodamas statyti Viešpaties garbei ir tikinčiųjų dvasinei naudai naujas šventoves. Bet sirgo sunkia ir šiais laikais diabeto liga. Nuo šios ligos jis ir mirė. Popiežius jį parinko 2011 metais Madride vyksiančių Pasaulinių Jaunimo dienų dangiškuoju globėju.“

Šv. Mišių aukoje vyskupas kvietė ir ragino prisiminti jaunimą, o ypač – jaunas šeimas, kad jos būtų tvirtos, gražios, gyvenančios Viešpaties palaimoje, kad iš tų šeimų išaugtų daug dvasinių pašaukimų į kunigiškąją bei vienuolinę tarnystę, kad iš jų išaugtų ir nauja krikščioniškų tėvų ir motinų karta.

„Taip pat melskimės už Bažnyčią visame pasaulyje ir mūsų krašte, melskimės už Šventąją žemę, kad ten įsigalėtų taika, būkime vienybėje su Šventuoju Tėvu Benediktu XVI, kuris prieš trejus metus tuos vainikus pašventino ir suteikė tam malonėmis garsėjančiam paveikslui Krikščioniškų Šeimų Karalienės vardą, – prašė J. Boruta SJ. – Labai džiaugiamės, kad mūsų tarpe yra Apaštalinio nuncijaus, kuris šiuo metu yra išvykęs į Italiją ir negalėjo dalyvauti iškilmėse, sekretorius Lietuvoje mons. J.F. Lantheume, kuriam labai dėkojame.“

Savo ruožtu Apaštalinis nuncijus nepagailėjo gražių žodžių Švč. M. Marijos Šventovei ir joje susirinkusiems tikintiesiems. Itališkai išreikštas mintis vertė vyskupo generalvikaras prel. J. Šiurys. „Apaštalinio nuncijaus vardu labai noriu dėkoti Ekscelencijai vyskupui už pakvietimą dalyvauti šioje šventėje. Dėkoju generalvikarui ir šios Bazilikos rektoriui, taip pat visiems Žemaitijos žmonėms. Tikiu, kad pasaulyje nėra didesnio tikėjimo, negu jūsų. Prieš trejus metus buvo vainikuotas šis Švč. M. Marijos paveikslas. Šiandien regime naują apvainikavimą, kadangi Kryžiaus kelias buvo pabarstytas žeme iš Šventosios Žemės. Pastaroji žemė ir žemaičių žemė yra tikrai stiprios. Trečiasis apvainikavimas – šiandieninė vyskupo sukaktis.“ Po šių žodžių pasigirdo audringi plojimai, o Apaštalinis nuncijus lietuviškai palinkėjo gausios Dievo palaimos visai Žemaitijai.
Šv. Mišių, kuriose giesme susirinkusiųjų širdis džiugino ir Dievo link pakylėjo iš Kretingos atvykęs kamerinis choras, vadovaujamas Tomo Ambrozaičio pabaigoje, išstačius švč. Sakramentą, buvo kalbama rožinio malda – spalio mėnesį kiekvienas katalikas raginamas šitaip kasdien pagerbti Švč. Dievo Motiną. Po jos dvasininkai, klierikai ir tikintieji išsirikiavo Eucharistinei procesijai aplink Baziliką.

Atlikus visas apeigas sveikinimo žodį vyskupui tarė Jo Prakilnybė kan. A. Genutis. Visų Telšių vyskupijos dekanų ir kanauninkų vardu jis linkėjo Ganytojui ištvermės ir stiprybės. Linkėjimų nestokojo ir Žemaičių Kalvarijos parapijai atstovavę kanauninkai – Bazilikos rektorius J.Ačas ir dekanato dekanas Andriejus Sabaliauskas.

Klierikų vardu žodį tarė seminarijos dekanas, IV teologijos kurso klierikas Vytautas Liesis, kuris sakė:

„Šiandien – ypatinga diena. Ypatinga mums, klierikams, ypatinga dvasininkams, ypatinga visiems žemaičių žemės tikintiesiems. Ką tik dalyvavome apeigose, minėdami Marijos Krikščioniškų šeimų Karalienės paveikslo karūnavimo popiežiškomis karūnomis trejų metų sukaktį. Meldėmės ir prašėme Marijos globos bei užtarimo.

Tokios globos bei užtarimo prašėme ne tik sau, kadangi ši diena ypatinga ir Jums, Mielas Ekscelencija. Esate mūsų Ganytojas, šiandien pažymintis savo jubiliejų. Todėl, kreipdamiesi į Švč. Dievo Motiną, savo asmeninėje maldoje kiekvienas iš mūsų, seminaristų, prisiminėme ir Jus.

Ieškodami ko palinkėti Jūsų nelengvame Ganytojo kelyje, turbūt nesurastume tinkamų žodžių išreikšti mūsų pagarbai ir dėkingumui. Turėdami prieš akis Jūsų meilę, rūpestį, tėviškumą ir troškimą padėti, matydami ištikimybę savajam pašaukimui ir neblėstantį pasiaukojimą Dievo, Evangelijos, žmonių labui, tegalime prisiminti Kristaus žodžius Evangelijoje pagal Joną: „Aš – gerasis ganytojas. Geras ganytojas už avis guldo gyvybę.“

Visos Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus seminarijos klierikų vardu sveikindami Jus sukakties proga, meldžiame Dievą Jums sveikatos, ištvermės bei stiprybės rodant tūkstantmečio Lietuvai ir žemaičių kraštui tikrąjį išganymo kelią, kuris prasideda ir baigiasi Jėzuje Kristuje.

Būkite pasveikintas ypatingos šventės proga!”

Visus sveikinimus ir linkėjimus vainikavo choro ir gausiai susirinkusių tikinčiųjų sugiedotas „Ilgiausių metų!“

Šventė baigėsi šventine agape Žemaičių Kalvarijos parapijos namų salėje.

Klier. Haroldas ŠNEIDERAITIS

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt