Šventasis Sostas patvirtino Lietuvos vyrų vienuolijų vyresniųjų konferencijos įstatus
 
 

2009 metų rugsėjo mėnesio 16 diena, 11 val. Vilniaus Joanitų vienuolyne įvyko Lietuvos vyrų vienuolijų vyresniųjų konferencijos (LVVVK) posėdis. Vadovavo konferencijos pirmininkas Aldonas Gudaitis SJ, dalyvavo sekretorius kun. Vytautas Brilius MIC, iždininkas t. Alessandro Barelli SDB, t. Jonas Emanuelis Le Taillandier de Gabory FJ, t. Francois Bourgois (Tiberiados broliai), br. Astijus Kungys OFM, kun. dr. Hans Friedrich Josef Fischer CO, br. Vincentas Tamošauskas OFM Cap, t. Petro Pavlo Jachimec OSBM, kun. Domingo Avellaneda Cabanillas IVE.

Pirmuoju klausimu buvo apsvarstyta žinia, kad gautas LVVVK Įstatų patvirtinimas iš Apaštalų Sosto, taigi, konferencija yra oficialiai įkurta ir įgijo Bažnyčioje viešojo juridinio asmens teises.

Svarstyta knygelės „Kasdieniai Šv. Rašto skaitiniai“ leidybos ir platinimo galimybės. Br. Francois Bourgois pristatė knygelės „Kasdieniniai Šv. Rašto skaitiniai“ projektą, kurį planuojama realizuoti 2010 metų kovo mėnesį ir teiravosi posėdžio dalyvių, ar sutinktų bendradarbiauti išleidžiant ir platinant šią knygą. Pastebėta, kad, ši knyga yra gera priemonė pastoraciniam darbui, tačiau LVVVK negali prisiimti knygos leidyklos funkcijų. Verta bendradarbiauti su jau egzistuojančiomis leidyklomis, o prie Tiberiados brolių bendruomenės iniciatyvos galės prisidėti bet kuri vienuolinė bendruomenė bendruomenė savo atskira iniciatyva. Pranciškonai ir marijonai sutiko prisidėti prie knygos platinimo.

Taip pat svarstyta LVVVK narių ar bendruomenių atstovų galimybės įsipareigoti dalyvauti nacionalinėse iškilmėse, švenčiant pašvęstojo gyvenimo dieną, o artimiausiu metu – Aušros Vartų atlaiduose ir Grabnyčių šventėje, viešai pristatant save tikintiesiems, kaip LVVVK. Buvo pritarta pasiūlydamui įvesti tradiciją: Lietuvos šventovėse vykstančiuose atlaiduose pašvęstojo gyvenimo dieną dalyvauti vienuolijų atstovams, ten melstis ir ta proga susitikti posėdžiui. LVVVK sekretorius įpareigotas informuoti narius apie šventę ir pakviesti joje dalyvauti.

T. Aldonas Gudaitis SJ informavo posėdžio dalyvius, kad nuo 2009 metų spalio mėnesio 1 dienos baigiasi jo, kaip Jėzaus Draugijos provincijolo, kadencija. Naujuoju Jėzaus Draugijos provincijolu išrinktas t. Gintaras Vitkus SJ, kuris tuo pačiu pakeis jį ir LVVVK. Tokioje situacijoje pagal LVVVK statuto Nr.14 normą, turi būti renkamas ir naujas LVVVK pirmininkas.

Br. Astijus Kungys OFM priminė posėdžio dalyviams, kad 2009 metų spalio 2 – 3 dienomis Vilniuje bus švenčiamas Pranciškonų Ordino 800 metų Jubiliejus. Br. Astijus Kungys OFM įsipareigojo šventės programą išsiųsti elektroniniu paštu visiems LVVVK nariams.

Svarstyta finansinė LVVVK padėtis, narių mokesčio už 2009 m. dydis ir galimybė sukaupti lėšų, sukuriant galimybę ateityje padėti naujai besikuriančioms bendruomenėms ar naujoms iniciatyvoms.

T.Aldonas Gudaitis SJ padėkojo naujai atvykusiems Įsikūnijusio Žodžio ir Oratorionų bendruomenės vadovams, pakviesdamas juos pristatyti savo bendruomenių veiklą.

Kun. Domingo Avellanda IVE pažymėjo, kad jų bendruomenės charizma – kultūros evangelizacija. Pagal šią charizmą bendruomenės veikla išplitusi labai plačiai, veikia net 45 pasaulio vyskupijose. Bendruomenė turi seminariją, universitetus, pensionatą neįgaliesiems. Į Lietuvą atvyko, norėdami tuo parodyti dėkingumą Buenos Aires lietuviams už pagalbą. Šiuo metu Lietuvoje, Panevėžio vyskupijoje, Pumpėnų parapijoje darbuojasi trys broliai iš Argentinos.

Kun. Hans Friedrich Fischer CO pažymėjo, jog Šv. Pilypo Neri bendruomenė atsirado XVI a. Italijoje, po to įsikūrė Pietų ir Šiaurės Amerikoje, Afrikoje, Indijoje, veikia 88 bendruomenės. Lietuvoje dirba du tėvai. Kunigas Hans. Friedrich Fischer CO paminėjo, jog eilę metų vadovavo Vilniaus kunigų seminarijai, dirbo rektoriumi ir būdamas „Renovabis“ nariu, turėjo galimybę gauti paramą seminarijos atstatymui ir kitiems darbams.

Kitas posėdis numatytas surengti Aušros Vartų atlaidų pašvęstojo gyvenimo dieną po Šv. Mišių Bazilijonų vienuolyne, Vilniuje.

Kun. Vytautas Brilius MIC
Lietuvos vyrų vienuolijų vyresniųjų konferencijos sekretorius

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt