LVK Šeimos reikalų taryba kreipėsi į LR Seimo Žmogaus teisių komitetą ir Šeimos ir vaiko reikalų komisiją
 
 

 

LIETUVOS VYSKUPŲ KONFERENCIJA

2006-03-29

Pranešimas spaudai


Šiandien Kardinolas Audrys Juozas Bačkis Lietuvos Vyskupų Konferencijos Šeimos reikalų Tarybos vardu kreipėsi į Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komitetą ir Šeimos ir vaiko reikalų komisiją dėl Lygių galimybių kontrolierės Aušrinės Burneikienės 2006 03 27 paskelbto sprendimo pareikšti įspėjimą Neringos miesto Juodkrantės parodų namų kuratorei Kristinai Danilevičienei.

Kreipimesi pastebima, kad kontrolierė daro išvadą esą gėjų ar lesbiečių vaizdavimas neįvykusios parodos fotografijose nebūtų padaręs žalingo poveikio nepilnamečiams, tačiau vertinti tokį poveikį nėra Lygių galimybių kontrolieriaus kompetencija. Toliau kreipimesi sakoma: „Vykdydama savo pareigas Lygių galimybių kontrolierė turėjo įrodyti, kad parodos kuratorė savo veiksmais pažeidė kitokios lytinės orientacijos asmenų lygias galimybes reikštis profesinėje, visuomeninėje ar kultūrinėje plotmėje, tačiau tokių įrodymų nebuvo pateikta. […] Maža to, protestą pareiškė ne fotografijų autorius […]; fotografas savo lytinės orientacijos nedeklaravo, todėl galimas jo saviraiškos laisvės suvaržymas nepriklauso Lygių galimybių kontrolierės kompetencijai. Protestą pareiškė fotografijų objektai (ar jų atstovai), tačiau fotografuojami asmenys turi vienintelę demokratinių valstybių įstatymais ginamą teisę – teisę neleisti, kad jie būtų fotografuojami ir fotografijos publikuojamos prieš jų valią.

Mūsų įsitikinimu, Lygių galimybių kontrolierės nutarimas kvestionuoja ponios Danilevičienės teisę priimti sprendimus laikantis krikščioniškos dorovės principų, taikyti kultūros įstaigos projektams etinius kriterijus. Joks Lietuvos teisės aktas neapibrėžia homoseksualų poros kaip „šeimos“. Priešingai, Konstitucijos 38 straipsnis tiesiogiai susieja šeimą su motinyste, tėvyste ir vaikyste bei santuoka, nusakoma kaip laisvas vyro ir moters sutarimas. Todėl kuratorės reikalavimas, kad homoseksualų poros tradicinių įsitikinimų žiūrovų ir nepilnamečių auditorijai nebūtų pristatomos kaip „šeimos“, visiškai atitinka Lietuvos įstatymų normas, ką ir kalbėti apie paprotinę tradiciją ir viešąją moralę.“

Lietuvos Vyskupų Konferencijos Šeimos reikalų Taryba prašo Seimo, kuriam atskaitinga Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, nustatyti ir viešai paskelbti:
  „ar priimdama nutarimą įspėti Juodkrantės parodų namų kuratorę Lygių galimybių kontrolierė veikė pagal savo kompetenciją,
  ar šis nutarimas neprieštarauja konstituciniam šeimos apsaugos ir globos principui bei su juos suderintiems teisės aktams,
  ar šis nutarimas nepažeidžia p. Danilevičienės, Neringos savivaldos institucijų bei Juodkrantės mokyklos tarybos teisės pagal savo kompetenciją spręsti, kokio pobūdžio ekspozicijos ir kultūriniai renginiai yra priimtini vietos bendruomenei ir atitinka nepilnamečių šeimų interesus,
  ar šiame nutarime nėra diskriminavimo dėl religinių įsitikinimų požymių.“

Kreipimosi pabaigoje kardinolas Bačkis reiškia viltį, „kad tautos išrinktieji, suvokdami savo atsakomybę dėl Lietuvos ateities ir vykdydami piliečių valią, užkirs kelią dar vienai agresyviai šeimos griovimo pastangai“. Šeimos reikalų taryba yra įsitikinusi, kad „Visuomenės dorovė ir piliečių pasitikėjimas valstybe patirtų didžiulį smūgį, jei naudojantis Seimo suteiktais įgaliojimais būtų persekiojamas asmuo, kuris liko ištikimas aukštiems moraliniams įsitikinimams ir užėmė principingą poziciją gindamas santuokos ir šeimos, o drauge ir valstybės, kurios pagrindas yra šeima, orumą.“

Lietvos Vyskupų Konferencijos Šeimos reikalų tarybą sudaro: pirmininkas kard. Audrys Juozas Bačkis, nariai: kun. Ričardas Doveika, Nijolė Liobikienė, Algis Petronis, Virginijus Rudzinskas, Vijoleta Valantiejutė, prof. Gintautas Vaitoška.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatas

 

 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt