Krizmos Mišios Šv. Petro bazilikoje. Aliejaus simbolika
Bendroji trečiadienio audiencija: Velykų tridienis
Popiežius paskyrė naują Jeruzalės vyskupą augziliarą
Popiežius pareiškė užuojautą Rusijos prezidentui
Paskelbta popiežiaus žinia Pasaulinei misijų dienai
Jono Pauliaus II penktosios mirties metinės minimos Lenkijoje
Mišios šv. Petro bazilikoje, minint Jono Pauliaus II mirties penktąsias metines
Šventojo Tėvo taikos raginimas ir Verbų sekmadienio procesija Jeruzalėje
Verbų sekmadienis ir Pasaulinė jaunimo diena. „Dievo artumas yra mūsų tikslas; Jėzus yra mūsų kelias“.
Pasaulinių jaunimo dienų pradžia ir jų iniciatorius popiežius Jonas Paulius II
Vatikano radijo direktoriaus t. Federico Lombardi SI komentaras žengiant į Didžiąją Savaitę
Trečiasis Gavėnios pamokslas Vatikane: Ačiū Tau, Viešpatie, už mūsų kunigystę!
Mažėjant kunigų skaičiui, Prancūzijos vyskupai žada keisti sielovados struktūras
Svarbūs istoriniai šaltiniai, taip pat apie Lietuvą, papildė "vatican.va" duomenų bazę
Niujorko dienraštis apkaltino popiežių. Šventojo Sosto reakcija.
Popiežius Benediktas XVI: Draugystė su Kristumi sudaro kunigų ir vienuolių dvasinės formacijos pagrindą
Popiežiaus katechezė apie šv. Albertą Didįjį: kas yra racionalu, suderinama ir su tikėjimu
Airijoje atsistatydino vyskupas John Magee
Vatikano apaštališkoji biblioteka pradeda skaitmeninti rankraščius
Jėzus nori pasmerkti nuodėmę, bet išgelbėti nusidėjėlį
„Le Monde“. Skirti celibatą ir pedofiliją
Kelios reakcijos po popiežiaus laiško Airijos katalikams
Benedikto XVI laiškas Airijos katalikams pristatytas Vatikane ir Dubline. Atidaryta speciali interneto svetainė su komentarais ir resursais
Šeštadienį buvo publikuotas lauktas popiežiaus Benedikto XVI ganytojiškas laiškas Airijos katalikams, kuriame kalbama apie seksualinių išnaudojimų problemą, sukrėtusią Bažnyčią ne tik Airijoje
Šv. Juozapo iškilmė – Šventojo Tėvo vardo diena
Popiežius darbdaviams: krizė tebūna proga keisti ekonominės plėtros modelius
Bendrosios audiencijos dalyviams popiežius dar kartą kalbėjo apie šv. Boneventūrą
Paskelbta Benedikto XVI žinia 25 Pasaulinei jaunimo dienai
Vidudienio malda. Sukilimas ir infantilus paklusnumas – dvi nebrandžios santykio su Dievu formos
Apaštalinis paraginimas apie Dievo Žodį pasirodys po Velykų
Benediktas XVI. Kunigas yra Dievo „nuosavybė“
Gavėnios pamokslas Vatikane: Naujosios Sandoros kunigystė (II)
Popiežius nuodėmklausiams: padėkite žmonėms trokšti dangaus
Popiežaus kalba sekmadienio vidudienį: reikia atsikratyti iliuzijos, kad mes patys viską galime be Dievo
Bažnyčia - gyvoji Dievo meilės patirtis
Romoje vyks kursai nuodėmklausiams
Kristaus skaistybės įpareigojimas kunigų celibatui
Šv. Kazimiero šventė Romoje
Gavėnios pamokslas Vatikane: Naujosios Sandoros kunigystė
Popiežiaus bendroji audiencija. Katechezės apie šv. Bonaventūrą santrauka.
Europos žmogaus teisių teismas priėmė Italijos apeliaciją dėl kryžių
Bendro Al Azhar universiteto ir Popiežiškosios tarpreliginio dialogo tarybos komiteto komunikatas prieš smurtą ir prievartą
Tūkstančiai seka Pasaulinių jaunimo dienų Madride naujienas
Bažnyčios rūpestis čigonais: situacija ir perspektyvos
Popiežiaus sekmadienio vidudienio malda: dėmesys Bažnyčios ganytojams, Irako krikščionims ir Čilės žemės drebėjimo aukoms
Baigėsi Popiežiaus rekolekcijos: tik įsiklausydamas į Dievą žmogus pilnutinai pažins save
Naujos krikščionių žudynės Mosule giliai įskaudino popiežių Benediktą XVI
Popiežiškasis istorinių mokslų komitetas: tarnaujant tiesai
Arkivyskupas Ravasi. Fundacija dialogui su netikinčiais
Visą šią savaitę Vatikane vyksta Gavėnios rekolekcijos
Popiežiaus kalba Pirmojo Gavėnios sekmadienio vidudienį: Norint keisti pasaulį, reikia pradėti nuo savęs.
Pristatytas Popiežiškasis žinynas 2010
Sekmadienį prasideda popiežiaus Gavėnios rekolekcijos. Atšauktos visos audiencijos
Australijos anglikonų grupė pereis į katalikų Bažnyčią pagal „Anglicanorum Coetibus“ konstitucijos nuostatas
Patriarcho Baltramiejaus Gavėnios sveikinimas
Bendroji trečiadienio audiencija.Gavėnia ir atsivertimas
Baigėsi Airijos vyskupų susitikimas su popiežiumi ir Romos Kurijos vadovais
Paskelbta popiežiaus žinia pašaukimų dienai. Kunigų liudijimo svarba.
45-tosios vysk. Prano Brazio MIC koncekravimo metinės
Paskelbta popiežiaus žinia pašaukimų dienai. Kunigų liudijimo svarba
Popiežius sekmadienio vidudienį: Dievo teisingumas yra!
Ekumeninio simpoziumo „Vaisių rinkimas“ komunikatas
Benediktas XVI Popiežiškosios gyvybės akademijos nariams: prigimtinis įstatymas – žmogaus orumo pagrindas
Prahos arkivyskupijoje paskirtas kardinolo Vlko įpėdinis
COMECE ir Europos Caritas kviečia vyskupus sekti Popiežiaus pavyzdžiu
Taikos ir teisingumo komisijos ragina kovoti su skurdu ir socialine atskirtimi
Benediktas XVI apsilankė Romos kunigų seminarijoje
Arkivyskupas Williams: Religinių bendruomenių laisvė
„Etiškos“ kamieninės ląstelės iš vaisiaus vandenų
Caritas pristato Haičiui suteiktos pagalbos mastus
Popiežius aukojo Mišias Lurdo Dievo Motinos šventovės ir Pasaulinės ligonių dienos proga
Vasario 11 d. - Vatikano nacionalinė šventė
Paskelbta popiežiaus žinia šių metų Gavėniai
Popiežiaus bendroji audiencija. Katechezė apie šv. Dominyką
Popiežius vienuoliams: kas sugeba labiau priartėti prie Dievo, tas ir kitiems duoda patrauklesnį šventumo siekimo pavyzdį.
Popiežius sekmadienio vidudienį: Meilė turi būti tikinčio žmogaus veikimo „stilius“
Žinia 57 Pasaulinei raupsuotųjų dienai: 210 tūkstančių naujų užsikrėtimo atvejų 2009 metais
Popiežius paminėjo Holokausto atminimo dieną
Popiežiaus žinia Pasaulinei visuomenės komunikavimo dienai: „Kunigas ir sielovada skaitmeninės komunikacijos pasaulyje“.
Popiežius vadovavo maldų už krikščionių vienybę savaitės pabaigos mišparams
Haičio tragedija. Popiežiaus ir Valstybės sekretoriaus laiškai. Dvasinis Benedikto XVI dalyvavimas Haičio sostinės katalikų arkivyskupo laidotuvėse.
Naujas Europos vyskupų raginimas nenutraukti paramos Haičiui
Popiežius Benediktas XVI patvirtino pareigose savo Valstybės sekretorių
Bendrosios audiencijos dalyviams popiežius kalbėjo apie krikščionių vienybę
Vatikane vėl buvo susirinkusi komisija, sprendžianti lefebristų likimą
Popiežius Benediktas XVI priėmė Suomių ekumeninę delegaciją
Šventasis Tėvas paskyrė naują Briuselio arkivyskupą
Popiežius aplankė Romos sinagogą
Žydų ir katalikų Bažnyčios santykių puoselėjimas yra nesustabdomas
Maskvos Patriarchas stiprins misijas Sibire bei Europoje
Popiežius Benediktas XVI sekmadienio popietę lankysis Romos žydų bendruomenės Didžiojoje sinagogoje.
Popiežius susitiko su Tikėjimo mokymo kongregacija
Popiežius Romos vietinei valdžiai: svarbiausias tikslas turi būti visuotinės gerovės siekimas
Popiežius meldžiasi už Haityje nuo galingo žemės drebėjimo nukentėjusius žmones ir ragina visus pasaulyje dosniai jiems padėti
Popiežiaus katechezė apie viduramžiškos Bažnyčios reformuotojus – elgetaujančius ordinus
Šventasis Sostas ir tarptautinė bendruomenė
Popiežius sekmadienio vidudienį: Reikia žiūrėti žmogui į veidą ir atpažinti jame asmenį, kurį Dievas myli taip, kaip myli mane.
Sekmadienio rytą popiežius pakrikštijo 14 vaikų
Artėja maldų už krikščionių vienybę savaitė
Naujametinis Popiežiaus susitikimas su diplomatiniu korpusu
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 »»
 
 
   

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Vilniaus piligrimų centras

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt