Popiežius: krikščionių vienybė – „Dievo dovana“
 
 

(KAP) Popiežius Benediktas XVI paragino atsiskyrusius krikščionis veikliai darbuotis ir melstis ekumenizmo labui. Per sausio 17 d. bendrąją audienciją, artėjant Pasaulinės maldos už krikščionių vienybę savaitei, popiežius priminė, jog kelias į vienybę neabejotinai ilgas ir sunkus, kad vienybė esanti „Dievo dovana“. Krikščionys vienas prie kito priartėja juo labiau, juo arčiau jie prisiartina prie Jėzaus Kristaus. Bendradarbiavimas vargstančiųjų bei stokojančiųjų labui, bendros pastangos artimo meilės srityje yra svarbus krikščionis suartinantis žingsnis. Kristaus žinią, pasak popiežiaus, būtina paversti „solidarumo iniciatyvomis“, nes būtent konkretus darbas „stiprina solidarumą ir padeda vienybės reikalui“. Jis jaučiąs, jog krikščionių vienybės troškimas esąs didžiulis. Benediktas XVI pabrėžtinai atkreipė dėmesį į savo susitikimą su ekumeniniu patriarchu Bartolomėjumi I praėjusių metų lapkritį Stambule.

Sausio 19 d. priimdamas tarpkonfesinę delegaciją iš Suomijos, popiežius Benediktas XVI paragino Skandinavijos katalikus bei liuteronus intensyviau plėtoti ekumeninį dialogą. Jis teigiamai įvertino „teologijos lygmeniu atstumą tarp abiejų bendrijų gerokai sumažinusį“ 1999 m. bendrą pareiškimą dėl mokymo apie nuteisinimo. Tačiau kelyje į krikščionių vienybę tebelaukia daug darbo. Jis sveikino naują bendrą Skandinavijos katalikų ir liuteronų dialogo projektą „Nuteisinimas Bažnyčios gyvenime“. Popiežius gyrė įvairioms konfesijoms priklausančių Suomijos katalikų bendradarbiavimą skelbiant Evangeliją. Tai esą bendra visų krikščionių užduotis. Procesai Suomijoje teikia didelių vilčių žvelgiant į ekumenizmo ateitį.

Per Viešpaties angelo maldą sausio 21 d. popiežius Benediktas XVI pabrėžė tuo metu vykusios Pasaulinės maldos už krikščionių vienybę savaitės reikšmę. Ekumenizmas, pasak popiežiaus, esąs „gili dialoginė patirtis“, kai vienas kito klausomasi bei tarpusavyje kalbamasi. Prisidėti prie ekumeninio dialogo, pirmiausia malda ir brolišku bendradarbiavimu siekiant padėti vargstantiems, pašaukti visi krikščionys. Dėti ekumenines pastangas, anot Benedikto XVI, Katalikų Bažnyčioje ypač pašauktos parapijų bendruomenės, bažnytiniai sąjūdžiai bei pašvęstojo gyvenimo bendruomenės.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt