Rugpjūčio 17–18 d. Kijeve vyks Kijevo Rusios žmonių krikšto 1025 metų jubiliejaus šventė, į kurią savo Nepaprastuoju pasiuntiniu popiežius PRANCIŠKUS paskyrė kardinolą Audrį Juozą BAČKĮ (pilnas laiško tekstas)
 
 

Garbingajam Mūsų Broliui

Jo Eminencijai Kardinolui AUDRIUI JUOZUI BAČKIUI,

Vilniaus arkivyskupui emeritui

Ukrainos Bažnyčia labai džiaugiasi, kad prieš 1025 metus Kijevo Rusios žmonės Dniepro upėje priėmė Krikšto sakramentą, „gražiausią ir brangiausią“ iš visų Dievo dovanų (šv. Grigalius Nazianzietis, Oratio 40). Nors iš dieviškosios malonės šio krašto dirva jau iki tol buvo davusi derliaus, pradėjus skelbti Evangeliją ji užmezgė dar gausesnių vaisių. Didžiai užsidegęs Kijevo kunigaikštis šv. Vladimiras labai stengėsi, kad pakistų žmonių papročiai, kad kiekvienas suvoktų, jog artimo meilė ir Dievo meilė yra glaudžiai susijusios. Prie išganingų šaltinių jis kvietė visus: jaunuolius ir merginas, senius ir vaikus, visų luomų ir amžiaus žmones, kilminguosius ir nekilminguosius, kad pašaukti „į vieną savo pašaukimo viltį“ uoliai sergėtų „Dvasios vienybę taikos ryšiais“ ir garbintų vieną Dievą ir visų Tėvą (plg. Ef 4, 3–6).

Gera linkėdami ir reikšdami pagarbą mums brangiai šį jubiliejų mininčiai ukrainiečių tautai, trokštame būti drauge šiais mūsų maldas išreiškiančiais sveikinimo žodžiais. Mielai priimame Jo Šventenybės Kijevo ir Haličo Didžiojo arkivyskupo Sviatoslavo Ševčiuko prašymą atsiųsti žmogų, kuris Mums atstovautų ir perduotų Mūsų sveikinimą. Taigi kreipiamės į Tave, Garbingasis Mūsų Broli, būdami tikri, kad Tu, apdovanotas atitinkamomis sielos ir proto savybėmis, išpildysi visų lūkestį. Šiuo raštu skiriame Tave NEPAPRASTUOJU PASIUNTINIU į Kijevo Rusios žmonių krikšto 1025 metų jubiliejaus šventę, kuri iškilmingai vyks rugpjūčio 17–18 dienomis Kijeve. Šis įvykis suteikia taip trokštą progą džiaugtis ne tik Ukrainos Graikų Katalikų Bažnyčios vadovams ir tikintiesiems, bet ir lotynų apeigų bei kitų apeigų broliams, kadangi veikia ta pati Dvasia, kuri dalija kiekvienam atskirai, kaip jai patinka (plg. 1 Kor 12, 11). Tad visus dalyvius paraginsi sutelkti jėgas ir, priėmus bendrą sprendimą, savaime, laisva valia ir sutartinai skelbti Evangeliją. Be to, visus dalyvaujančiuosius padrąsink kasdieniame gyvenime degti malda, meditacija ir uoliu tikėjimu, įsiklausyti į dvasinius poreikius. Valstybės institucijoms atskleisi šio jubiliejaus svarbą, taip pat susirūpinimą dėl tautos pažangos ir gerovės.

Mūsų vardu pasveikinsi ir parodysi Mūsų palankumą visiems Ukrainos ganytojams ir kitiems ten susirinkusiems vyskupams, kunigams, vienuoliams vyrams ir moterims, ir tikintiesiems pasauliečiams, paragindamas juos didesnei dvasinei vienybei.
Mes patys Tave, Garbingasis Mūsų Broli, nuolankiai šaukdamiesi šv. Vladimiro ir šv. Olgos užtarimo, šioje Tavo pasiuntinybėje palydėsime maldomis ir mielai suteikiame Tau apaštališkąjį palaiminimą, Mūsų palankumo Tau ženklą ir dangiškų dovanų laidą ir norime, kad jį perduotum visiems šventės dalyviams.

Vatikanas, 2013 m. birželio 15 d., pirmieji Mūsų pontifikato metai

Pranciškus 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt