Benediktas XVI kviečia Europos krikščionis išvien ginti krikščioniškąsias šaknis
 
 

(KAP) Pasak popiežiaus Benedikto XVI, krikščionys ortodoksai ir katalikai pašaukti prie naujos Europos prisidėti savo kultūriniu ir pirmiausia dvasiniu indėliu. Gruodžio 14 d. Vatikane priimdamas Atėnų ir visos Graikijos ortodoksų arkivyskupą Christodoulosą, popiežius Benediktas XVI pabrėžė, jog ortodoksams ir katalikams tenka pareiga išvien ginti krikščioniškąsias žemyno šaknis bei stengtis skatinti pagarbą žmogaus teisėms, ypač religijos laisvei. Tačiau labiausiai krikščionys pašaukti kartu priešintis tokioms naujoms grėsmėms krikščionių tikėjimui kaip sekuliarizacija, reliatyvizmas ir nihilizmas, kurie verčia suabejoti net „tokiomis pamatinėmis institucijomis kaip santuoka“. Popiežius pabrėžė, kad Katalikų Bažnyčia padarysianti visa, jog vėl būtų atkurta „visiška katalikų ir ortodoksų bendrystė“. Šiuo metu dėmesio daugiausia skiriama pastoraciniam bendradarbiavimui visais lygmenimis.

Ortodoksų arkivyskupas Christodoulosas patvirtino „gyvą viltį, jog dogminės kliūtys tarp ortodoksų ir katalikų bus įveiktos“. Jis linkįs Katalikų Bažnyčios ir ortodoksų Bažnyčios oficialiai dialogo komisijai, po šešerių metų vėl pradėjusiai savo darbą šių metų rugsėjį, sėkmės. Kartu Graikijos ortodoksų galva išreiškė nerimą dėl „tolesnio Europos nukrikščionėjimo, besitaikstančio išstumti Bažnyčią iš viešojo gyvenimo“. Jis atkreipė dėmesį į religinio fanatizmo bei nevaržomų biotechnologinių tyrimų pavojus, taip pat į prarajos tarp turingųjų ir vargšų temas, grėsmes jaunimui bei vartotojišką gyvenimo būdą. Šioms problemoms spręsti „absoliučiai būtinas“ ortodoksų Bažnyčios indėlis. Arkivyskupas savo kalboje priminė Jono Pauliaus II apsilankymą Atėnuose 2001 m. Tuo metu buvęs padėtas Bažnyčių didėjančio tarpusavio supratimo, atleidimo, susitaikinimo ir „atminties apvalymo“ kertinis akmuo.

Tai buvo pirmasis popiežiaus Benedikto XVI susitikimas su Atėnų arkivyskupu. Po pokalbio abiejų Bažnyčių vadovai pasirašė bendrą pareiškimą, kuriame patvirtino savo pasiryžimą siekti tolesnio ekumeninio suartėjimo: „Mums tenka bendra atsakomybė meilės ir tiesos dvasia įveikti daugialypius sunkumus ir skausmingas praeities patirtis“. Popiežius ir arkivyskupas pabrėžia „būtinybę ištvermingai žengti konstruktyvaus teologinio dialogo keliu“ siekiant atkurti visišką Bažnyčios vienybę. Reiškiama viltis, kad bendroji katalikų ir ortodoksų teologų komisija parengs pasiūlymų ginčytiniems klausimams išspręsti.

Pareiškime taip pat pabrėžiama, kad religijos turinčios pasaulyje skatinti taiką ir nesuteikti jokios erdvės netolerancijai ir smurtui. Benediktas XVI ir Christodoulosas ragina kitų religijų vadovus irgi ieškoti dialogo bei siekti taikos ir broliškumo tarp tautų. Mokslo pažanga, pirmiausia biomokslų srityje, sveikintina. Tačiau visada privalu gerbti žmogaus asmens kilnumą ir „sakralumą“, nes žmogaus gyvybė yra „Dievo dovana“. Popiežiui ir arkivyskupui kelia nerimą eksperimentai su žmogiškosiomis būtybėmis, negerbiant nei žmogaus asmens kilnumo, nei jo integralumo visais jo raidos tarpsniais. Benediktas XVI ir Christodoulosas ryžtingai ragina vaisingai bendradarbiauti „iš naujo atrandant“ krikščioniškąsias žemyno šaknis. Tai Europos tautoms padėtų įgyvendinti pamatines žmogiškąsias ir dvasines vertybes.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt