Pasaulio šeimų susitikimas Valensijoje
 
 

Liepos 1–9 d. Valensijoje vykusio V pasaulio šeimų susitikimo pirmoji dalis vadinta Tarptautine šeimų švente. Prieš atvykstant popiežiui Benediktui XVI vyko teologinis pastoracinis kongresas; lygiagrečiai surengti dar du kongresai: vienas skirtas jaunimui, kitas – pagyvenusiems žmonėms. Šventės metu veikė parodos, vaikų miestelis. Šiuose renginiuose dalyvavo apie 9 tūkst. žmonių, 54 proc. sudarė dalyviai iš Ispanijos. Teologiniame pastoraciniame kongrese „Tikėjimo perdavimas šeimoje“ dalyvavo apie 4 tūkst. žmonių, jaunimo ir pagyvenusiųjų kongresuose – po 500. Šeimų susitikimo nuotaiką užtemdė liepos 3 d. Valensijos metro įvykusi katastrofa, kurioje žuvo 42 žmonės, buvo dešimtys sužeistų. Mieste tris dienas paskelbtas gedulas, daugelis planuotų renginių atšaukta. Daugelyje bažnyčių vyko gedulinės Mišios bei pamaldos už aukų šeimas.

Tarptautiniame teologiniame pastoraciniame kongrese dalyvavo bažnyčios dignitoriai (daugiau kaip trisdešimt kardinolų), bažnytinių judėjimų įkūrėjai, politikai, mokslininkai iš daugelio pasaulio šalių. Įvadinį pranešimą skaitė Bolonijos arkivyskupas kardinolas Carlo Caffarra. Pasak hierarcho, ypatingą grėsmę šeimai regimai signalizavo sausio mėnesį Europos Parlamente priimta rezoliucija, raginanti ES nares teisiškai sulyginti santuoką, laisvąsias sąjungas ir tos pačios lyties asmenų sąjungas. Pasak kardinolo, dėl santuokos nuvertinimo naikinamas jaunosios kartos auklėjimo pamatas ir griaunami Vakarų civilizacijos pamatai. Kardinolas Stanislawas Dziwiszas kalbėjo apie Joną Paulių II – šeimos ir gyvybės popiežių. Toledo arkivyskupas kardinolas Antonio Canizares Llovera pabrėžė, kad „tikėjimo krizė yra šeimos krizės padarinys“. Pasak jo, neperteikus tikėjimo vaikams, vėliau būna sunku užpildyti tą tuštumą. Kardinolas taip pat sakė, kad šeimos krizė yra susijusi su šiuolaikinės kultūros reliatyvizmu ir „tiesos krize“. Įvairių žemynų atstovai kalbėjo apie savo šalių šeimos specifiką. Vyskupas Hilary Okeke iš Nigerijos teigė, kad Afrikoje tebėra puoselėjamos tradicinės šeimos vertybės, šeimos modelis labai artimas Bažnyčios mokymui. Prelegentų pranešimus papildė įvairių šalių šeimų liudijimai.

Benediktas XVI Pasaulio šeimų susitikime

Pasaulio šeimų susitikimą vainikavo renginiai su Šventuoju Tėvu. Liepos 8 d., šeštadienį, popiežius dalyvavo maldos budėjime drauge su beveik milijonu tikinčiųjų. Liepos 9 d. iškilmingu Eucharistijos šventimu buvo užbaigtas nuo liepos 1 d. vykęs kongresas. Tai pagrindiniai popiežiaus vizito Ispanijoje momentai. Be to, per 26 valandas trukusį vizitą Šventasis Tėvas susitiko su ispanų vyskupais, seminaristais, karališkąja pora ir premjeru Jose Luisu Zapatero. Vizito metu savo viešose kalbose popiežius ne kartą kritikavo Ispanijoje įteisintas homoseksualų santuokas ir „greitų skyrybų“ įstatymus. Benediktas XVI taip pat meldėsi už liepos 3 d. įvykusios katastrofos aukas.

Popiežiaus vizitas Ispanijoje

Atvykusį į Valensijos oro uostą Šventąjį Tėvą pasitiko Ispanijos karalius Juanas Carlosas, karalienė Sofija, Ispanijos episkopatas, premjeras Jose Luisas Zapatero su žmona, kiti valdžios pareigūnai ir tūkstančiai maldininkų su geltonomis kepuraitėmis ir Pasaulio šeimų susitikimo emblemomis. Šventasis Tėvas, sveikindamas susirinkusiuosius, išreiškė savo solidarumą su arkivyskupija, besivienijančia su artimųjų gedinčių šeimų skausmu. Savo sveikinimo kalboje oro uoste popiežius pabrėžė, kad vyro ir moters santuoka grindžiama šeima turi nepamainomą reikšmę Bažnyčiai ir visuomenei. Pasak jo, Bažnyčia niekuomet nesiliaus skelbti ir puoselėti santuokos ir šeimos vertę.

Ispanijos karalius Juanas Carlosas išreiškė dėkingumą už tai, kad Ispanija yra tarp pirmųjų popiežiaus lankomų šalių. Jis taip pat prisiminė penkis kartus aplankiusį Ispaniją popiežių Joną Paulių II, „nenuilstantį kilniausių dalykų gynėją ir tikrą Ispanijos bičiulį”. Karalius taip pat priminė, kad popiežius atvyko į Ispaniją tais metais, kai minimos šv. Pranciškaus Ksavero gimimo 500-osios metinės. Pasak karaliaus, šis puikus Ispanijos sūnus buvo „pilnas pagarbos ir meilės kitų rasių, religijų ir kultūrų žmonėms“.

Kelyje iš oro uosto Šventąjį Tėvą lydėjo karalius Juanas Carlosas su karaliene Sofija, Asturijos kunigaikštis Filipas su kunigaikštiene Leticija, premjeras Jose L. Zapatero.

Kelyje iš oro uosto į katedrą Šventąjį Tėvą sveikino tūkstančiai tikinčiųjų. Skambėjo dvidešimties varpinių varpai.

Po sveikinimo ceremonijos popiežius vyko į Valensijos katedrą ir Apleistųjų Dievo Motinos baziliką. Pakeliui Šventasis Tėvas sustojo metro stotelėje “Jesus”, kur liepos 3 d. katastrofoje žuvo 42 žmonės. Toje vietoje Benediktas XVI išlipo iš papamobilio, padėjo baltų rožių vainiką ir pasimeldė už mirusiuosius.

Laiškas Ispanijos vyskupams

Katedros prieigose buvo sukomponuotas gėlių kilimas iš tūkstančių gvazdikų ir leukonijų. Įėjęs į katedrą popiežius valandėlę vienas meldėsi priešais Švenčiausiąjį Sakramentą, po to perėjo į Šventosios Taurės koplyčią. Istoriniai tyrimai patvirtina, kad garbingas indas kilęs iš Romos ir naudotas popiežių liturgijoje. Po trumpos maldos popiežius pasirašė Ispanijos vyskupams skirtą laišką, buvo apsikeista dovanomis. Popiežiaus vizito katedroje metu renesansiniais instrumentais buvo atliekama senovinė muzika.

Savo laiške Ispanijos vyskupams popiežius ragino palaikyti gyvastingumą „tos dvasios, kuri lydėjo ispanus per visą jų istoriją“. Nurodydamas greitai plintančią sekuliarizaciją, „dažnai paliečiančią net krikščioniškųjų bendruomenių vidinį gyvenimą”, popiežius išreiškė dėkingumą vyskupams už jų pastoracines pastangas norint įveikti tuos reiškinius. Popiežius pritarė Ispanijos vyskupams, kurie, siekdami atgaivinti krikščioniškąjį ispanų gyvenimą, savo pastoracinio plano pagrindine tema pasirinko Eucharistiją. Šventojo Tėvo laiške episkopatas taip pat raginamas palaikyti ir stiprinti broliškąją vienybę ir bendrystę.

Išėjęs iš katedros Benediktas XVI aplankė greta esančią barokinę Apleistųjų Dievo Motinos (Virgen de los Desamparados) baziliką. Popiežius meldėsi už pirmadienio katastrofos aukas, po to regimai susijaudinęs priėjo prie aukų šeimos narių ir su jais kalbėjosi.

Po to Šventasis Tėvas Dievo Motinos aikštėje (Plaza de la Virgen) vadovavo Viešpaties angelo maldai. Jis taip pat sveikino seminaristus ir jų šeimos narius, ragindamas puoselėti bei stiprinti pašaukimą ir sekti apaštalais, kurie nedvejodami sekė Jėzų. Šventasis Tėvas pabrėžė, kad tėvų meilė, atsidavimas ir ištikimybė, taip pat šeimoje vyraujanti santarvė leidžia geriau išgirsti Dievo kvietimą ir priimti pašaukimo dovaną. Baigdamas Benediktas XVI sukalbėjo maldą Dievo Motinai katalonų dialektu, tuo sukeldamas susirinkusiųjų entuziazmą.

Susitikimai su karaliumi ir
premjeru

Pagal diplomatinį protokolą popiežiaus vizito metu šeštadienį Generalitat rūmuose susitikta su karališkąja Ispanijos pora. Vėliaus Benediktas XVI vyskupų rezidencijoje priėmė Ispanijos premjerą Jose Luisą Zapatero ir vicepremjerę Teresą Fernandezą de la Vegą. Mandagumo vizitai buvo iškalbingi taip pat savo trukme. Su socialistu premjeru Zapatero pokalbis truko 10 minučių, o su tvirtų katalikiškų įsitikinimų karaliumi Juanu Carlosu I ir jo artimaisiais – 40 minučių. Šie susitikimai vyko už uždarų durų. Pasak Ispanijos televizijos pranešimo, dešimtį minučių trukęs pokalbis su premjeru Jose Luisu Zapatero „vyko draugiškoje ir mandagioje“ atmosferoje. Kalbėtasi apie šeimos problemas, taiką pasaulyje, Europos reikalus ir afrikiečių migraciją. Popiežius ragino pastarąją problemą spręsti laikantis teisingumo.

Benediktas XVI šeštadienio maldos budėjime

„Šeima yra privilegijuota vieta, kur kiekvienas gali mokytis dovanoti ir priimti meilę“, – sakė Šventasis Tėvas liepos 8 d. į vakarinį maldos budėjimą susirinkusiems tikintiesiems. Pasak popiežiaus, šeimos reikšmė didžiulė įgyvendinant krikščioniškąjį pašaukimą ir ji yra visuomenės vertybė. Dvi valandas trukęs maldos budėjimas vyko Valensijos mokslo ir meno miestelyje. Susitikimo su popiežiumi pradžioje simfoninis orkestras ir choras atliko Haendelio Alleluja. Prie popiežiaus altoriaus stovėjo Neokatechumeninio kelio įkūrėjo Kiko Argüello tapyta Šventosios Šeimos ikona, nuo 1997 m. lydinti Pasaulio šeimų susitikimų šventes. Budėjimas pradėtas šeimų iš Gabono, Filipinų, Vokietijos ir Australijos liudijimais. Etnografiniais drabužiais vilkinčių jaunuolių procesija padėjo prie ikonos gėlių ir pasveikino Šventąjį Tėvą. Popiežių taip pat pasveikino Popiežiškosios šeimos tarybos pirmininkas kardinolas Alfonso Lopezas Trujillo.

Po to liudijimais dalijosi įvairaus amžiaus šeimos. Samanavičių šeima iš Vilniaus pasakojo apie gyvenimą, užimtą darbu ir vaikų auklėjimu šalyje, patyrusioje persekiojimus ir melagingą ideologiją. Šeima iš Indijos kalbėjo apie kenksmingą žiniasklaidos įtaką, peršančią nepalankią šeimai ideologiją. Šeima iš Kongo pabrėžė šeimos židinio, „ramybės ir atokvėpio vietos”, reikšmę konfliktų varginamame kontinente. Italų šeima liudijo, kad šeima gali išlaikyti vienybę net išgyvenusi skausmingą vienintelio vaiko netektį. Didžiausią santuokos stažą turinčios šeimos iš Venesuelos, Australijos, Prancūzijos ir Italijos kalbėjo apie „brandžios meilės ir brandaus tikėjimo” išlaikymą per visą gyvenimą labai įvairiomis, dažnai dramatiškomis aplinkybėmis. Savo patirtimi dalijosi italų aktorius Lino Bonfi, daug metų vaidinantis taip pat Ispanijoje populiariame televizijos seriale „Namų gydytojas”.

Popiežius Benediktas XVI kalbėjo apie meilės pašaukimą kaip pamatinį žmogaus, sukurto pagal Dievo, kuris yra meilė, paveikslą, pašaukimą. Benediktas XVI priminė Jono Pauliaus II žodžius: „Žmogus atspindi Dievą net tiek vienatvės, kiek bendrystės aktu”. Pasak Šventojo Tėvo, pamatiniai šeimos uždaviniai yra tikėjimo ir meilės perdavimas, taip pat laisvų ir atsakingų asmenų ugdymas. Popiežius ypač sutelkė dėmesį į tikėjimo perteikimo užduotį, nurodydamas, kad toks buvo Pasaulio šeimų susitikimo devizas. Jis ypač pabrėžė kasdienio gyvenimo liudijimo reikšmę. Pasak popiežiaus, šeima, kaip tarpinė institucija tarp individo ir visuomenės, reikalinga bažnytinės bendruomenės paramos. Benediktas XVI atkreipė valdžios institucijų ir įstatymų leidėjų dėmesį į šeimos laiduojamą visuomeninį gėrį. Popiežius taip pat pabrėžė kelias kartas vienijančios šeimos reikšmę. Popiežiui baigus kalbėti nuaidėjo audringi susirinkusiųjų aplodismentai. Susitikimą paįvairino meninė programa, kurioje, be kita ko, pasirodė Brazilijos, Ispanijos ir Taivanio baleto šokėjai. Susirinkusiems koncertavo dainininkė Monserrat Caballe. Vakarą užbaigė įspūdingi fejerverkai.

Eucharistija Pasaulio šeimų susitikime

Kulminacinis popiežiaus kelionės momentas buvo sekmadienio Eucharistija, užbaigusi V pasaulio šeimų susitikimą. Eucharistijoje dalyvavo apie pusantro milijono tikinčiųjų. Eucharistiją drauge su popiežiumi koncelebravo daugiau kaip penkiasdešimt kardinolų, 450 vyskupų ir apie 3000 kunigų. Šv. Mišių metu giedojo choras, sudarytas iš Valensijos šeimų. Benediktas XVI homilijoje sakė, kad šeima yra ne vien žmogiškoji, bet drauge dieviškoji tikrovė. Pasak popiežiaus, tikėjimo perdavimas nėra vien kultūrinis paveldas, tai „nuolatinis šaukiančio Dievo malonės veikimas”. Mišių pabaigoje popiežius paskelbė, kad kitas Pasaulio šeimų susitikimas įvyks 2009 metais Meksikoje.

Tarp dalyvavusių Eucharistijoje šeimų buvo ir Ispanijos karališkoji pora. Kvietimą dalyvauti iškilmėse atšaukė Ispanijos premjeras Jose Luisas Zapatero. Beje, Vatikano spaudos salės direktorius Joaquinas Navarro Vallsas komentavo Ispanijos premjero nedalyvavimą taip: „Tokio gesto Jonui Pauliui II neparodė nei Danielis Ortega Nikaragvoje, nei Wojciechas Jaruzelskis Lenkijoje, nei Fidelis Castro Kuboje“.

Po maldos Marijai Šventasis Tėvas suteikė apaštališkąjį palaiminimą ir įvairiomis kalbomis pasveikino tikinčiuosius.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt