Renovabis Sekminių akcija „Užmiršti... Europos rytuose“
 
 

Tarptautinis katalikų solidarumas su vargstančiaisiais

Gegužės 10 – 14 d. Paderborno mieste (Šiaurės Reino–Vestfalijos žemė, Vokietija) atidaryta Vokietijos katalikų šalpos fondo “Renovabis” Sekminių akcija, šiemet vykstanti su motto “Užmirštieji...Europos rytuose.” Šis Vokietijos vyskupų 1993 m. įkurtas solidarumo su Vidurio ir Rytų Europos žmonėmis fondas dosniai remia sielovadinius, socialinius, švietimo, krikščioniškos žiniasklaidos, pasauliečių veiklos skatinimo ir kt. projektus 27 – iose iš komunistinės priespaudos išsivadavusiose šalyse (paramą gauna taip pat ir Kaukazo bei Vidurinės Azijos valstybėse veikiančios bažnytinės organizacijos).

Kasmet vis kitame Vokietijos mieste surengiamos Sekminių akcijos metu “Renovabis” informuoja apie pagalbos poreikius ateistinių diktatūrų ekonomiškai ir dvasiškai nualintose šalyse, skatina vokiečių visuomenę konkrečiomis aukomis išreikšti savo solidarumą su tikėjimo broliais Rytuose. Akcijos metu organizuojamos rinkliavos, kurių lėšomis vėliau finansuojami iš postkomunistinių šalių gauti projektai, specialios “Renovabio” komisijos pripažinti reikšmingais šalių pateikėjų visuomenių krikščioniškam atsinaujinimui. Į tokias Sekminių akcijas paprastai kviečiami ir pagalbą gaunančių kraštų Bažnyčių, karitatyvinių organizacijų, “Renovabis” partnerių atstovai, kad gyvais liudijimais pristatytų esamą padėtį ir paramos reikalingumą.

Ši Sekminių akcija yra jau 14-oji. Į ją buvo pakviesti ir dalyvavo Albanijos, Bosnijos, Lenkijos, Lietuvos, Makedonijos, Rumunijos, Rusijos (Karaliaučiaus srities “Caritas”), Ukrainos, Vengrijos bažnytinių ir šalpos bendrijų atstovai. “Renovabio” organizuotuose renginiuose Paderborne ir aplinkiniuose miestuose dalyvavo, savo šalių sielovadines ir socialines problemas pristatė Skopjės (Makedonija) vyskupas Kiro Stojanov, Kijevo vyskupas augziliaras Stanislav Szyrokoradiuk, Telšių vyskupas Jonas Boruta. Lietuvai taip pat atstovavo Telšių Vysk. V. Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kun. Vygintas Gudeliūnas ir Lietuvos Caritas generalinis direktorius kun. Robertas Grigas. Susitikimuose su vokiečių visuomene nacionaliniu koloritu ir temperamentingu atlikimu klausytojus sužavėjo lietuvių tautinės muzikos ansamblis “Tuto” (vadovas Gintaras Vilčiauskas) ir Vengrijos čigonų jaunimo ansamblis “Beaš” (vadovas Atila Babkovič).

“Renovabis” akcijos metu dvasininkai iš Europos rytų aukojo šv. Mišias Paderborno ir gretimų vietovių parapijose, homilijose dalijosi savųjų Bažnyčių priespaudos ir atgimimo patirtimi, dabartiniais poreikiais, dėkojo Vokietijos katalikams už konkrečia pagalba reiškiamą artimo meilę. Svečiai – karitatyvinių draugijų bendradarbiai susitiko su Elseno ir kitų mokyklų moksleiviais, aplankė Siegeno kalėjimą, kuriame didelę sulaikytųjų dalį sudaro rytų europiečiai, domėjosi imigrantų problemomis Oerlinghauseno integracijos centre. Neuhauso pilyje įvyko susitikimas su “Renovabis” šalpos projektų rėmėjais – aukotojais. Dortmundo Katalikų centre surengtas “pasakojimų vakaras”, kuriame, moderuojant žinomai Kiolno krikščioniškų mass media žurnalistei Melanie Wielans, Albanijos, Lenkijos ir Lietuvos atstovai liudijo apie savųjų kraštų religinį ir tautinį išsivadavimą, atsakė į klausimus. Paderborno “Liborianum’o” vienuolyno auloje viešoje diskusijoje pakviesti kalbėti Kijevo vyskupas, Ukrainos Carito prezidentas Szyrokoradiuk akcentavo pagalbos nuo Černobylio radiacijos nukentėjusiems vaikams svarbą, o Lietuvos Caritas vadovas kun. Grigas aukštai įvertino suteiktą ir numatytą “Renovabio” paramą, kuriant pagalbos tinklą rizikos grupių žmonėms Lietuvoje. Akcijos atidarymas apvainikuotas šv. Mišiomis Paderborno katedroje sekmadienį, gegužės 14 d., kurių metu “Renovabis” vadovas kun. Dietger Demuth padėkojo Vokietijos krikščionims už supratimą padėti vargstantiesiems Europos rytuose. Atsisveikindamas su svečiais Paderborno arkivyskupas Hans Josef Becker savo arkivyskupijos (beje, mininčios 1200 metų įsteigimo sukaktį) vardu įteikė visų viešinčių šalių atstovams po ženklią auką sielovadinei ir karitatyvinei veiklai vystyti.
“Renovabis” paramos akciją planuojama užbaigti per Sekmines, birželio 4 d., Bambergo mieste.

Beje, šių metų “Renovabis” Sekminių akcijai skirtame teminiame leidinyje patalpintas gausiai iliustruotas Austrijos žurnalistės Judith Lewonig Lietuvai skirtas straipsnis vokiečių kalba “Sovietmečio tremtiniai – iki šiol diskriminuojami”. Straipsnyje, remiantis interviu su poetu Vytautu Cinausku, gydytoja Nerita Girdauskiene, filologe Irena Tumavičiūte, psichologe Danute Gailiene, istoriku Arvydu Anušausku, prelatu Alfonsu Svarinsku, su tremtinių vaikams skirtos Lietuvių namų mokyklos internato mokiniais, pasakojama apie XX amžiaus Lietuvos naikinimo dramą ir sunkumus, su kuriais buvę ištremtieji dar vis susiduria tėvynėje.

2005 metais “Renovabis” surinko ir paskyrė 30 milijonų eurų 987 projektams Europos rytuose. Iš šios sumos 13,6 mln. eurų buvo skirta bažnytiniams sielovadiniams uždaviniams, 10,6 mln. eurų – socialiniams ir švietimo projektams, 5,8 mln. eurų - kitoms užduotims (katalikų pasauliečių struktūrų kūrimui, krikščioniškos žiniasklaidos rėmimui ir pan.).

Palyginimui: vien tik Lietuvos Caritas veiklai vystyti 2004 – 2005 m. “Renovabis” paskyrė 151.523 eurus. Lėšos panaudotos teikiant pagalbą skurstančioms šeimoms ir gatvės vaikams, prekybos moterimis ir prostitucijos aukoms, kalinių integracijai į visuomenę, taip pat Caritas bendradarbių ir savanorių kvalifikacijos kėlimui.

Lietuvos Caritas info

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt