Popiežius: atsisakyti egoizmo ir smurto
 
 

(KAP) Per Pelenų dienos liturgiją Romos Šv. Sabinos bazilikoje popiežius Benediktas XVI paragino atsisakyti egoizmo bei smurto ir praktikuoti maldą, pasninką bei artimo meilę. Į grėsmę taikai pasaulyje nevalia atsiliepti neapykanta bei kerštu, sakė jis per pamokslą. Sprendimas nėra ir bėgimas į klaidingą dvasingumą. Krikščionys veikiau turėtų nugalėti blogį gerumu, meilę tiesa, o neapykantą meile. Gavėnios metas esąs ypatingas „dvasinės kovos su nuodėme“ metas.

Meilė Kristui turėtų reikštis konkrečiais veiksmais artimo, pirmiausia vargšų bei stokojančiųjų, atžvilgiu. Šie geri darbai artimui visada turėtų kilti iš nuoširdaus ryšio su Dievu. Gailestingoji meilė Bažnyčiai yra daugiau negu socialinės pagalbos atmaina, ji išplaukia iš Bažnyčios giliausios prigimties ir yra būtina jos egzistencijos išraiška. Todėl ši meilė apima visus bei, vadovaujantis gailestingojo samariečio pavyzdžiu, rodytina ir nepažįstamiesiems.

Tą pačią dieną, per bendrąją audienciją, popiežius Benediktas XVI ragino tikinčiuosius gavėnią, pasirengimo Velykų šventei metą, traktuoti kaip esminį krikščionių tikėjimo įvykį. Kryžiaus ženklas, pelenais teikiamas gavėnios meto pradžioje, primenąs žmonėms jo praeinamumą. „Savo silpnumo suvokimas ir tikėjimo kupinas laikymasis Kristaus žinios padeda mums teisingai išgyventi gavėnios laiką“, – sakė popiežius 50 tūkst. tikinčiųjų Šv. Petro aikštėje. Sykiu artimo meilės darbais tikintieji liudija didelę Dievo meilę žmonėms. Matant baisų daugybės žmonių skurdą, abejingumas bei egoistinis uždarumas netoleruotini.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt