Renovabis kongresas visuomenės ugdymo tema
 
 

(KAP, KAI) Rugsėjo 20–22 d. Freizinge vyko XI tarptautinis Vokiečių katalikų solidarumo akcijos Renovabis kongresas tema „Ugdyti visuomenę – formuoti tikėjimą“. Jame dalyvavo apie 300 žmonių, tarp jų grupė iš Lietuvos, vadovaujama vysk. J. Ivanausko. Kongresas baigtas raginimu imtis naujos Europos evangelizacijos. Nuo 1997 m. organizuojami tarptautiniai Renovabis kongresai tęsia panašius anksčiau Königsteine vykusius tarptautinius susitikimus, kuriuos per Alberto Didžiojo kolegiją organizuodavo Kirche in Not organizacija. Renovabis kongresuose nagrinėjami Vidurio ir Rytų Europos visuomenėse vykstantys procesai, pasitelkiant Bažnyčios, politikos ir mokslo pasaulio, pastaruoju metu ir Europos institucijų, atstovus.

Renovabis vykdomasis direktorius kun. Dietgeris Demuthas patvirtino, jog ir toliau bus bendradarbiaujama su Rytų Europos partneriais. Kunigas redemptoristas priminė, jog nuo 1993 m. gyvuojanti Vokiečių katalikų solidarumo akcija įgyvendino daugiau kaip 14 tūkst. projektų 28 šalyse už daugiau kaip 400 mln. eurų. Šie pinigai yra vokiečių katalikų aukos ir Vokietijos vyriausybės parama. Apibendrindamas kongreso darbą kun. D. Demuthas dar kartą pabrėžė, jog labai svarbus krikščioniškojo gyvenimo aspektas yra tikėjimo ir gyvenimo vienybė. Visuomenę atnaujinti krikščioniškąja dvasia pavyks tik tuomet, jei pasauliečiai liudys savo tikėjimą kiekvienu savo gyvenimo momentu. Pasak Miuncheno arkivyskupo kardinolo Friedricho Wetterio, Europai ir toliau reikės Vakarų pagalbos.

Kongrese kalbėjęs Europos Sąjungos švietimo, kultūros ir jaunimo reikalų komisaras Janas Figelis pabrėžė, jog formuojant vieningą Europą esminis vaidmuo tenka kultūrai. Jis priminė, kad įvairialypė Europa negali apsiriboti vien veikla politikos bei ekonomikos srityje. Europos komisaras sakė: „Kultūra nėra liuksusas, tai poreikis.“ Vis svarbesnis tampa Europos tautų integracijos uždavinys. Tik iškeliant nemedžiaginių vertybių svarbą galima ugdyti bendruomeniškumą.

Europos Parlamento prezidiumo narys Ingo Friedrichas teigė, jog krikščionys turi pareigą dalyvauti kurdami Europos visuomenę labiau puoselėjant žmogiškąjį orumą. Beje, šis vokiečių politikas siekia, kad į ES reformos traktatą būtų įtraukta Dievo nuoroda. Kardinolas Friedrichas Wetteris taip pat kalbėjo apie būtinybę paminėti Dievą naujajame Europos dokumente: „Europai būtinos judėjiškosios – krikščioniškosios šaknys kaip tvirtas ir nuolatinis pamatas.“ Pasak jo, dabartinis žmogaus orumo įvaizdis pagrįstas Biblija. Žmogaus orumo samprata yra „didžiausias ir svarbiausias Europos eksporto išteklius“.

Gniezno arkivyskupas Henryk Muszinsky kalbėjo apie būtinybę ugdyti dvasines ir etines vertybes. Pasak jo, gerovės ir vartotojiškumo nulemtos dvasinės dykvietės akivaizdoje reikalinga nauja evangelizacija, kuri panaikintų skilimą tarp gyvenimo ir tikėjimo, religijos ir krikščioniškojo liudijimo. Gniezno metropolitas kardinolas iškėlė Renovabis kongresų reikšmę pavadindamas juos plačiausiu krikščioniškuoju Vakarų ir Rytų Europos forumu.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt