Popiežius Asyžiuje akcentavo taikos būtinybę
 
 

(KAP, KAI) Birželio 17 d. popiežius Benediktas XVI su vienos dienos vizitu lankėsi Asyžiuje. Septintosios popiežiaus kelionės Italijoje proga paminėta šv. Pranciškaus atsivertimo 800 metų sukaktis, Asyžiaus vyskupijoje minimi Atsivertimo metai. Aukodamas Mišias Šv. Pranciškaus žemutinės bazilikos aikštėje popiežius lygino karaliaus Dovydo, apaštalo Pauliaus ir Pranciškaus atsivertimus. Benediktas XVI iškėlė šventąjį Pranciškų kaip pavyzdį sprendžiant didžiąsias šiandienos problemas: siekiant taikos, saugant kūriniją, puoselėjant dialogą tarp žmonių. Pasak Šventojo Tėvo, šiuos bruožus šventasis įgijo per savo atsivertimą į Kristų. Benediktas XVI taip pat aukštai įvertino pirmtako Jono Pauliaus II 1986 m. Asyžiuje sušauktą Pasaulio maldos už taiką susitikimą. Pasak Benedikto XVI, Asyžiaus tarpreliginis Maldos už taiką susitikimas buvo „pranašiška intuicija ir malonės metas“. Susitikimo vietą nulėmė šventojo Pranciškaus, „Taikos vyro“ liudijimas, į kurį su simpatija žvelgė ir kitų religijų išpažinėjai. Benediktas XVI sakė, jog Pranciškus yra tuo pat metu „krikščioniško autentiškumo garantas“, o tikras dialogas tarp religijų anaiptol nereiškia religinio abejingumo. „Asyžiaus dvasia yra priešingybė smurto dvasiai, religijos piktnaudojimui kaip smurto priedangai“, – pabrėžė Benediktas XVI. Ištikimybė savo religiniams įsitikinimams niekuomet negali reikštis smurtu ir netolerancija, ji grindžiama tik pagarba kitiems ir dialogu. Pagal krikščioniškąją, juo labiau ir pranciškoniškąją sampratą dialogas ir pagarba kitiems šaknijasi iš tikėjimo. Kiekvienas krikščionis turi puoselėti ir išgyventi šį tikėjimą kaip šventasis Pranciškus, skelbdamas, kad Kristus yra kelias, tiesa, gyvenimas ir vienintelis pasaulio Išganytojas. Popiežius karštai ragino nutraukti „žemę krauju suteršiančius ginkluotus konfliktus“.

Per Viešpaties angelą Asyžiuje Benediktas XVI priminė konfliktus Artimuosiuose Rytuose, ypač Šventojoje Žemėje, Irake ir Libane. Jis meldėsi: „Tenutyla ginklai, ir neapykanta teužleidžia vietą meilei, įžeidimas – atleidimui, o susiskaldymas – vienybei.“ Popiežius ypač minėjo Šventąją Žemę, tokią artimą šventojo Pranciškaus širdžiai, kur žmonės taip ilgai patiria siaubą, kovas, terorizmą ir aklą smurtą. Pasak Benedikto XVI, vien atsakingas ir teisingas dialogas, didžiadvasiškai paremiant tarptautinei bendruomenei, gali padaryti galą daugybei kentėjimų ir grąžinti žmonėms, institucijoms ir tautoms gyvenimą bei orumą. Popiežius perdavė ypatingą sveikinimą kitų krikščioniškųjų Bažnyčių bei pasaulio religijų atsakingiesiems vadovams, dalyvavusiems 1986 m. Jono Pauliaus II sukviestame Pasaulio maldos už taiką susitikime.

Sekmadienio vakare, prieš tai aplankęs Porciunkulės bažnytėlę, aikštėje prieš Angelų Švč. Marijos baziliką popiežius susitiko su jaunimu. Ilgoje kalboje jis įspėjo jaunuolius, kad susitelkimas į save yra „mirtini spąstai“: savimi galima būti tik atsiveriant meilei, mylint Dievą ir brolius. Priminęs Pranciškaus jaunystės nerūpestingą lėbavimą Benediktas XVI sakė, kad panaši gyvensena būdinga daugeliui šiandienos jaunuolių. Jis įspėjo saugotis „dirbtinio narkotikų rojaus“, beatodairiško naršymo internete ir mėgavimosi malonumais. Šie dalykai gali perteikti tik laimės iliuziją, bet ne gyvenimo prasmę. Popiežius akino vengti netikro originalumo vaikymosi. Kaip ir per ankstesnius tos dienos susitikimus jis vėl iškėlė Pranciškų kaip taikos, tolerancijos ir dialogo vyrą. Šventasis Tėvas kvietė maldos požiūriu pažvelgti į šv. Pranciškaus angažavimąsi taikos labui. Benediktas XVI baigė savo kalbą Jono Pauliaus II žodžiais: „Atverkite duris Kristui.“

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt