Benedikto XVI 80-mečio minėjimas
 
 

(KAP, KAI) Balandžio 15 d. popiežius Benediktas XVI Šv. Petro aikštėje aukojo padėkos Mišias savo 80-ojo gimtadienio proga. Kardinolų kolegijos dekanas kardinolas Angelo Sodano dėkojo Dievui už tai, kad davė Bažnyčiai Šventąjį Tėvą – patikimą vadovą tikėjimo kelyje. Savo homilijoje popiežius kvietė pasitikėti Dievo gailestingumu. Benediktas XVI sakė: „Draugystė su Kristumi daro mus atleidimo žmonėmis.“ Per vidudienio maldą Regina Caeli popiežius paaiškino, kad žodžiais „Jėzau, pasitikiu tavimi“ apibendrinamas krikščioniškasis tikėjimas gailestingosios Dievo meilės visagalybe.

Iškilmėse dalyvavo apie 70 tūkst. tikinčiųjų. Benediktas XVI priminė, jog Dievo tarno Jono Pauliaus II troškimu Atvelykio sekmadienį švenčiama Dievo gailestingumo šventė. Jo pirmtakas žodžiu „gailestingumas“ „apibendrino visą išganymo slėpinį ir išskleidė jį dabarčiai“. Karolis Wojtyla išgyveno dvi diktatūras, patyrė vargo, smurto ir tamsybių galią. Tačiau taip pat patyrė, kaip Dievo gailestingumas pranoksta visas tas jėgas. Gailestingumo galia sutramdo blogį. Jonas Paulius II iki mirties ragino žmones pasitikėti Dievo gailestingumu, diena iš dienos būti dieviškojo gailestingumo žmonėmis.

Benediktas XVI savo homilijoje apžvelgdamas gyvenimo dovaną komentavo skaitinį iš Apaštalų darbų, kur pasakojama apie gydančią galią, veikiant nuo Petro krintančiam šešėliui. Pasak popiežiaus, ši gydanti galia veikia todėl, kad šešėlis krinta nuo Kristaus šviesos. Pasak Benedikto XVI, per Katalikų Bažnyčios bendriją Petro šešėlis krito ant jo nuo pat jo gyvenimo pradžios. Benediktas XVI sakė išmokęs suprasti, jog tai yra „geras šešėlis“. Popiežius Benediktas XVI įtaigiai dėkojo už tai, kad galėjo patirti, kas yra šeima. Iš žmogiškojo patyrimo jam atsivėrė prieiga prie didžio ir gero dangaus Tėvo. Per Dievo teisingumą visados matomas jo gailestingumas ir gerumas: Dievas priima mūsų silpnumą ir palengva padeda mokytis tiesiai vaikščioti. Benediktas XVI sakė, jog galėjo giliai išgyventi motinos gerumą, iš kurio „visuomet galima tikėtis pagalbos“, ir taip mokėsi atrasti laisvę. Popiežius taip pat dėkojo savo broliui ir seseriai, kurie visuomet buvo pakeleiviai greta dalijantis džiaugsmu ir pagalba. Benediktas XVI ypač dėkojo už tai, kad nuo pirmosios gyvenimo dienos galėjo įaugti į didelę tikinčiųjų bendruomenę, kurioje išryškėja riba tarp gyvenimo ir mirties, tarp dangaus ir žemės. Su džiaugsmingu dėkingumu popiežius sakė nuolat patiriantis, kokia daugybė yra drauge besimeldžiančiųjų ir padedančių atlikti tarnystę bei „atsižvelgiančių į jo silpnumą”.

Prieš vidudienio maldą Benediktas XVI dar kartą padėkojo už dalyvavimą jo aštuoniasdešimtojo gimtadienio padėkos Mišiose. Jis sykiu padėkojo visai Bažnyčiai, kuri, pasak jo, kaip tikra šeima apgaubia jį savo palankumu šiomis dienomis. Popiežius taip pat paragino tikinčiuosius darbuotis įgyvendinant Kristaus taiką pasaulyje. Jis sakė, kad turi omenyje ne tiek iškilias akcijas, kiek veikiau artimo meilės gestus. „Taika yra Kristaus dovana, kurią jis savo bičiuliams paliko kaip palaiminimą visai žmonijai.“ Benediktas XVI priminė, kad Jonas Paulius II baigė žemiškąją kelionę po Dievo gailestingumo savaitės mišparų. Benediktas XVI apžvelgė 80 savo gyvenimo metų Dievo gailestingumo šviesoje. Popiežius sakė, kad didžiule Dievo gailestingumo dovana jis visuomet laikė tai, kad gimė ir buvo pakrikštytas Didįjį šeštadienį. Kalbėdamas apie savo kunigystės pašaukimą ir šventimus popiežius sakė, jog per tai patyrė, kad Kristus yra Viešpats, bet drauge ir bičiulis, kuris uždėjo savo ranką ir niekuomet nepaliks. Anot Šventojo Tėvo, kai atveriame savo širdį, matome, kad Dievas mums yra labai geras ir padeda net per mažus dalykus pasiekti didelių.

„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt