Balandžio 5–15 d. Dievo Gailestingumo savaitė Vilniuje. Programa
 
 

DIEVO GAILESTINGUMO SAVAITĖ Vilniuje
2012 04 05 – 2012 04 15

Nuo Didžiojo ketvirtadienio iki Gailestingumo sekmadienio Dievo Gailestingumo šventovė Vilniuje atidaryta visą parą. Tarp šv. Mišių vyks Švč. Sakramento adoracija, bus klausoma išpažinčių.

Balandžio 5 d., Didysis ketvirtadienis
IŠ TO VISI PAŽINS, KAD ESATE MANO MOKINIAI, JEI MYLĖSITE VIENI KITUS
15 val. Gailestingumo valanda
19 val. Paskutinės vakarienės pamaldos

Balandžio 6 d., Didysis penktadienis
Šiandien atvesk man visą žmoniją, o ypač visus nusidėjėlius, ir panardink juos mano gailestingumo vandenyne. Taip paguosi mane, gailiai kenčiantį dėl prarastų sielų.

15 val. Gailestingumo valanda
19 val. Kryžiaus pagerbimo pamaldos. Malda prie Kryžiaus iki Didžiojo šeštadienio 15 val.

Balandžio 7 d., Didysis šeštadienis
Šiandien atvesk man kunigų ir vienuolių sielas ir panardink į mano neišmatuojamą gailestingumą. Jos man suteikė stiprybės ištverti karčią kančią, per jas kaip latakais mano gailestingumas liejasi visiems žmonėms.

20 val. iškilmingos Velykų nakties šv. Mišios. Atsinešti žvakę krikšto pažadams atnaujinti.

Balandžio 8 d., Šv. Velykos
O MANO DŽIAUGSME, KRISTUS PRISIKĖLĖ!
Šiandien man atvesk ir mano gailestingumo vandenyne panardink visas pamaldžias ir ištikimas sielas. Jos guodė mane kryžiaus kelyje, buvo paguodos lašas kartėlio jūroje.

12 val. šv. Mišios.
15 val. Gailestingumo valanda
16 val. šv. Mišios (lenkų kalba). Aukoja kun. Francišek Jusiel.
18 val. šv. Mišios
20 val. šv. Mišios. Aukoja kun. Arūnas Kesilis.

Balandžio 9 d., pirmadienis, antroji Velykų diena
Šiandien atvesk man pagonis ir tuos, kurie manęs dar nepažįsta; ir apie juos aš galvojau savo karčios kančios metu, o jų būsimasis uolumas guodė mano širdį. Panardink juos mano gailestingumo vandenyne.

9 val. šv. Mišios. Aukoja kun. Juozapas Minderis.
12 val. šv. Mišios. Aukoja vysk. Juozas Tunaitis.
15 val. Gailestingumo valanda
16 val. šv. Mišios (lenkų kalba). Aukoja kun. Hans Friedrich Fischer.
18 val. šv. Mišios. Aukoja kun. Ričardas Doveika.
19 val. Katechezė. Pakutuvėnų Sutaikinimo sodybos brolija.
20 val. šv. Mišios. Aukoja kun. Antanas Blužas, OFM.
Po šv. Mišių – Švč. Sakramento adoracija iki ryto. Valandų liturgija. Naktinė.

Balandžio 10 d., antradienis
Šiandien man atvesk ir mano gailestingumo vandenyne panardink eretikų bei atskilusiųjų sielas. Kai aš karčiai kentėjau, jie draskė mano kūną ir širdį, tat yra mano Bažnyčia. Jiems sugrįžus į Bažnyčios vienybę, mano žaizdos užgytų, ir taip jie palengvintų mano kančią.

10 val. – 18 val. galimybė aplankyti „Šv. Faustinos namelį“ Grybo g. 29A.
9 val. šv. Mišios. Aukoja kun. Algirdas Toliatas.
12 val. šv. Mišios. Aukoja vysk. Jonas Kauneckas.
15 val. Gailestingumo valanda
16 val. šv. Mišios (lenkų kalba). Aukoja mons. Vaclav Volodkovič.
18 val. šv. Mišios. Aukoja vysk. Rimantas Norvila.
19.30 val. šlovinimas
20 val. šv. Mišios. Aukoja kun. Sigitas Žilys ir kun. Marius Venskus. Dalyvauja Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapija.
Po šv. Mišių – Švč. Sakramento adoracija iki ryto. Valandų liturgija. Naktinė.

Balandžio 11 d., trečiadienis
Šiandien atvesk man romias, nuolankias bei vaikelių sielas ir panardink jas į mano gailestingumą. Šios sielos labiausiai panašios į mano širdį, jos stiprino mane skausmingoje mano agonijoje; mačiau jas kaip žemiškus angelus, budėsiančius prie mano altorių. Ant jų aš išlieju malonių sroves.
Tik nuolanki siela pajėgia priimti mano malonę, šiomis sielomis aš pasitikiu.

10 val. – 18 val. galimybė aplankyti „Šv. Faustinos namelį“ Grybo g. 29A.
9 val. šv. Mišios. Aukoja kun. Nerijus Grigaliūnas.
12 val. šv. Mišios. Aukoja vysk. Jonas Boruta, SJ.
15 val. Gailestingumo valanda
16 val. šv. Mišios (lenkų kalba). Aukoja kun. Jerzy Latawiec, OP.
18 val. šv. Mišios. Aukoja arkivysk. Sigitas Tamkevičius, SJ.
19.30 val. šlovinimas.
20 val. šv. Mišios. Aukoja kun. Kęstutis Kėvalas.
Po šv. Mišių – Švč. Sakramento adoracija iki ryto. Valandų liturgija. Naktinė.

Balandžio 12 d. ketvirtadienis
Šiandien atvesk man sielas, kurios ypač garbina ir šlovina mano gailestingumą, ir jame jas panardink. Šios sielos ypač sielvartavo dėl mano kančios ir dėl to labiausiai persiėmė mano dvasia. Jos yra gyvas mano atjaučiančios širdies atspindys. Būsimajame gyvenime šios sielos švies ypatinga šviesa, nė viena nepateks į pragaro ugnį, kiekvieną jų aš apginsiu, ypač mirties valandą.

10 val. – 18 val. galimybė aplankyti „Šv. Faustinos namelį“ Grybo g. 29A.
9 val. šv. Mišios. Aukoja mons. Edvardas Rydzikas.
12 val. šv. Mišios. Aukoja vysk. Gintaras Grušas.
15 val. Gailestingumo valanda
16 val. šv. Mišios (lenkų kalba). Aukoja vysk. Arūnas Poniškaitis.
18 val. šv. Mišios. Aukoja vysk. Arūnas Poniškaitis.
19.30 val. Katechezė. Ses. Benedikta Rollin, Marijos Dangun Ėmimo seserų kongregacija.
20 val. šv. Mišios. Aukoja kun. Gintaras Černius. Dalyvauja Vilniaus palaimintojo Jurgio Matulaičio parapija.
Po šv. Mišių – Švč. Sakramento adoracija iki ryto. Valandų liturgija. Naktinė.

Balandžio 13 d., penktadienis
Šiandien man atvesk ir mano gailestingumo bedugnėje panardink įkalintuosius skaistykloje. Tegul mano kraujo srovės malšina tai, kas juos degina. Visos tos sielos man brangios, nes jos vykdo mano teisingumą, o tu gali joms padėti. Iš mano Bažnyčios lobyno semk visus atlaidus ir aukok už jas... Jei tik tu žinotum, kaip jos kenčia, be paliovos aukotum dvasinę išmaldą ir mokėtum jų skolas mano teisingumui.

10 val. – 18 val. galimybė aplankyti „Šv. Faustinos namelį“ Grybo g. 29A.
9 val. šv. Mišios.
12 val. šv. Mišios. Aukoja kardinolas Audrys Juozas Bačkis ir dalyvaujantys kunigai.
15 val. Gailestingumo valanda
16 val. šv. Mišios (lenkų kalba). Aukoja kun. Jan Černiavski.
18 val. šv. Mišios. Aukoja „Opus Dei“ Katalikų Bažnyčios asmeninės prelatūros kunigai.
19.30 val. Katechezė. Kun. Algirdas Toliatas.
20 val. šv. Mišios. Aukoja kun. Nerijus Šmerauskas.
Po šv. Mišių – Švč. Sakramento adoracija iki ryto. Valandų liturgija. Naktinė.

Balandžio 14 d., šeštadienis
Šiandien atvesk man atšalusias sielas ir panardink mano gailestingumo bedugnėje. Jos skaudžiausiai žeidžia mano širdį. Didžiausią pasibjaurėjimą Alyvų sode man kėlė abejinga siela. Kaip tik dėl jos aš sakiau: „Tėve, jeigu tokia yra Tavo valia, atitolink nuo manęs šitą taurę". Paskutinė atšalusiųjų viltis yra šauktis mano gailestingumo.

10 val. – 18 val. galimybė aplankyti „Šv. Faustinos namelį“ Grybo g. 29A,
10 val. – 14 val. – Gailestingojo Jėzaus seseris, įsikūrusias Rasų g. 6.
9 val. šv. Mišios.
12 val. šv. Mišios. Aukoja kun. Andrius Narbekovas.
13. 30 val. Meldžiasi Lietuvos pranciškonų pasauliečių ordino nariai.
16 val. šv. Mišios (lenkų kalba). Aukoja mons. Jan Kasiukevič.
18 val. šv. Mišios. Aukoja kun. Kęstutis Dvareckas. Dalyvauja Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ priklausomų asmenų reintegracinė bendruomenė „Aš esu“ ir Pilnų namų bendruomenė.
21 val. Ekumeninė Šviesos kelio procesija iš Aušros Vartų į Dievo Gailestingumo šventovę. Atsinešti žvakių. Pasibaigus procesijai, šventovėje iki ryto vyks Švč. Sakramento adoracija. Per adoraciją bus giedamas „Apreiškimas apaštalui Jonui“ (Apocalypsis Joannis).

Balandžio 15 d., Gailestingumo sekmadienis
MALONĖ IR RAMYBĖ JUMS NUO TO, KURIS YRA, KURIS BUVO IR KURIS ATEIS

10 val. – 18 val. galimybė aplankyti „Šv. Faustinos namelį“ Grybo g. 29A,
10 val. – 14 val. – Gailestingojo Jėzaus seseris, įsikūrusias Rasų g. 6.
9 val. šv. Mišios. Aukoja kun. Remigijus Butkevičius.
12 val. šv. Mišios. Aukoja kardinolas Audrys Juozas Bačkis.
15 val. Dievo Gailestingumo vainikėlis
16 val. šv. Mišios (lenkų kalba). Aukoja kardinolas Audrys Juozas Bačkis.
18 val. šv. Mišios. Aukoja apaštališkasis nuncijus arkivysk. Luigi Bonazzi.
19 val. liudijimai
20 val. šv. Mišios. Aukoja mons. Robertas Šalaševičius.

Šventovės rektorius kun. Vaidas Vaišvilas

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt