Gruodžio 8 d. Pal. Jurgio Matulaičio ingreso į Vilniaus Katedrą sukakties minėjimas
 
 

Artėjant 2012-iesiems, kuriuos Lietuvos vyskupai paskelbė Palaimintojo Jurgio Matulaičio metais, minint 25 metų nuo jo beatifikacijos sukaktį, Vilniaus arkivyskupija iškilmingai paminės šio buvusio jos Ganytojo ingreso į Katedrą metines. Pal. Jurgis Matulaitis, paskirtas Vilniaus vyskupu ir priėmęs vyskupystės šventimus, 1918 m. gruodžio 8 d., Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmėje, įžengė į Vilniaus Katedrą ir pradėjo eiti jam patikėtas pareigas.

Minint šį įvykį, šių metų gruodžio 8 d. 12 val. į Vilniaus Katedrą susirinks Lietuvos vyskupai, Vilniaus arkivyskupijos kunigai, dalyvaus pal. Jurgio Matulaičio atnaujintos kunigų marijonų vienuolijos broliai bei jo įkurtų dviejų kongregacijų – Vargdienių seserų bei Jėzaus Eucharistijoje tarnaičių – seserys, kiti pašvęstojo gyvenimo nariai. Maloniai kviečiami visi broliai ir seserys tikintieji.

Pal. Jurgio Matulaičio ingreso į Vilniaus Katedrą minėjimas prasidės konferencija, kurią praves kun. Kęstutis Brilius MIC.

Po konferencijos, 12.30 val. bus švenčiama iškilminga Eucharistija, kuriai vadovaus Apaštališkasis Nuncijus arkivysk. Luigi Bonazzi. Pamokslą pasakys Vilniaus arkivyskupas metropolitas kard. Audrys Juozas Bačkis.

Šis minėjimas yra pirmasis iš svarbesnių Palaimintojo Jurgio Matulaičio metų renginių. Metų pagrindine mintimi pasirinktas Palaimintojo šūkis „Nugalėk blogį gerumu“. Jais siekiama padėkoti Dievui už prieš 625 metus įvykusį Lietuvos Krikštą, kurio vienas iš vaisių yra pal. Jurgis Matulaitis. Jie taip pat yra proga ruoštis Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejui, kuris bus švenčiamas 2013 metais. Sekant pal. Jurgio Matulaičio pavyzdžiu, tikimasi paskatinti dvasininkus ir pasauliečius į aktyvesnę artimo meilės tarnystę, konkrečiais gailestingumo darbais siekiant žmonių, ypač labiausiai apleistų, dvasinės ir socialinės gerovės.

Vilniaus arkivyskupijos kurija

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt