Birželio 17–19 d. Vilkaviškio vyskupijos įsteigimo 85 m. ir Budavonės kankinių 70 m. žūties minėjimas
 
 

Plakatas PDF

Prieš 85-erius metus, 1926 m. balandžio 4 d., popiežius Pijaus XI apaštališkaja konstitucija Lituanorum gente įsteigė Lietuvos bažnytinę provinciją kuriai priklausė ir Vilkaviškio vyskupija. Ši vyskupija buvo sudaryta iš Seinų vyskupijos dekanatų, po 1919 metų likusių Lietuvos Respublikos teritorijoje. Pirmuoju Vilkaviškio vyskupu tapo buvęs Seinų vyskupas Antanas Karosas, o jo pagalbininku – vysk. Mečislovas Reinys. Abu vyskupai 1926 m. birželio 20 d. iškilmingai įžengė į Vilkaviškio katedrą.
Vilkaviškio vyskupijoje buvo gerai suorganizuota Katalikų akcija, kuriai didelį impulsą suteikė vysk. Mečislovas Reinys. Parapijose sėkmingai darbavosi vyrų ir moterų vienuolijos. Veikė įvairios katalikiškos vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų organizacijos.
 
Vilkaviškio vyskupija labai nukentėjo II Pasaulinio karo metu. Buvo visai sugriautos ar apgriautos 32 bažnyčios, iš kurių 12 pavyko atstatyti netrukus po karo. Artėjant antrajai sovietinei okupacijai, į Vakarus pasitraukė apie 100 kunigų, tarp jų – ir Vilkaviškio vyskupas augziliaras Vincentas Padolskis. Iš pasilikusiųjų – apie 70 kalinta ir ištremta, o keletas – nužudyta. Sovietinė valdžia uždarė 12 bažnyčių ir panaikino atitinkamas parapijas.
 
Vienas iš skaudžiausių įvykių Vilkaviškio vyskupijoje buvo prieš 70 metų, 1941 m. birželio 22 d., II – ojo pasaulinio karo frontui priartėjus prie mūsų valstybės sienų, Budavonės miške besitraukiantys tarybiniai kariai žiauriai nukankino tris kunigus – Lankeliškių kleboną Vincą Balsį, Vilkaviškio kunigų seminarijos profesorius ir dvasios tėvą Justiną Dabrilą bei buvusį Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos kapelioną Joną Petriką.
 
Vilkaviškio vyskupijos kurija
 
 
SUKAKČIŲ PAMINĖJIMO PROGRAMA
 
2011 m. birželio 17–19 d.
KLAMPUČIAI – LANKELIŠKIAI – BUDAVONĖ – VILKAVIŠKIS
 
Birželio 17 d. (penktadienis)

17.00 val. – Jaunimo registracija
, įsikūrimas.
(Klampučių pagrindinėje mokykloje, Vilkaviškio r.)
18.10 val. – Programos pradžia. Taize ir Susitaikinimo pamaldos.
19.00 val. – Šv. Mišios
20.00 val. – Vakarienė
21.00 val. – Vakaro programa. Švč. Sakramento adoracija. Vakaronė prie laužo.
23.00 val. – Poilsis
 
Birželio 18 d. (šeštadienis)

7.45 val. - Pusryčiai.
8.30 val. – Ryto malda.
8.40 val. – Piligriminis žygis pėsčiomis iš Lankeliškių į Budavonę.
11.00 val. – Budavomės tragedijos prisiminimas - minėjimas.
12.00 val. – Šv. Mišios
13.30 val. – Agapė
 
Birželio 19 d. (sekmadienis)
Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo katedra

11.00 val. – Programos pradžia. Filmo apie Budavonės kankinius ištraukos, pranešimas, liudijimas.
12.00 val. – Šv. Mišios, diakonų ir kunigų šventimai
Gieda Vilniaus Arkikatedros grigališkojo choralo choras „Schola Gregoriana Vilnensis“ ir Marijampolė grigališkojo choralo grupė „Reple corda“.
 
Plačiau www.vvjc.lt
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt