Liepos 1–12 d. Žemaičių Kalvarijos didieji atlaidai
 
 

ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS DIDIEJI ATLAIDAI
2006 m. liepos 1–12 d.

Liepos 1 d. (šeštadienis)
J a u n i m o  d i e n a
14 val. Šv. Mišios Panų kalne. Po Šv. Mišių jaunimo žygis iš Panų kalno į Žemaičių Kalvariją.
18 val. Mišparai Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje. Eucharistinė procesija aplink Baziliką.
21 val. naktinė procesija į Kryžiaus kelio kalnus.

Liepos 2 d. (sekmadienis)
P a r a p i j ų  d i e n a
12 val. Suma (Mons. Gintaras Grušas)
Telšių ir Plungės dekanatai

Liepos 3 d. (pirmadienis)
Ž e m d i r b i ų  d i e n a
12 val. Suma (J.E. Kaišiadorių Vyskupas Juozas Matulaitis)
Akmenės dekanatas

Liepos 4 d. (antradienis)
K a t e c h e t ų  i r  t i k y b o s  m o k y t o j ų  d i e n a
12 val. Suma (J.E. Vilkaviškio Vyskupas Rimantas Norvila)
Šilalės dekanatas

Liepos 5 d.
(trečiadienis)
K u n i g ų  i r  m i n i s t r a n t ų  d i e n a
12 val. Suma (J.E. Panevėžio Vyskupas Jonas Kauneckas)
Tauragės dekanatas

Liepos 6 d. (ketvirtadienis)
M a l d o s  u ž  T ė v y n ę  L i e t u v ą  d i e n a
12 val. Suma (J.E. Panevėžio Vyskupas emeritas Juozas Preikšas)
Tauragės, Šilalės, Plungės, Telšių ir Klaipėdos dekanatai

Liepos 7 d. (penktadienis)
C a r i t o  i r  k i t ų  k a t a l i k i š k ų  o r g a n i z a c i j ų  d i e n a
12 val. Suma (J.E. Vilniaus Vyskupas augziliaras Juozas Tunaitis)
Palangos dekanatas

Liepos 8 d. (šeštadienis)
I- j i Š e i m ų  d i e n a
12  val. Suma (J.E. Liepojos Vyskupas Vilhelmas Lapelis)
Mažeikių dekanatas

Liepos 9 d. (sekmadienis)
II-j i Š e i m ų  d i e n a
12 val. Suma (J.E. Vilniaus Arkivyskupas Kardinolas Audrys Juozas Bačkis)
Klaipėdos dekanatas

Liepos 10 d. (pirmadienis)
U ž s i e n y j e  g y v e n a n č i ų  l i e t u v i ų  d i e n a
12 val. Suma (J.E. Kauno Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ)
Skuodo dekanatas

Liepos 11 d. (antradienis)
M o t i n ų  d i e n a
12 val. Suma (J.E. Vilkaviškio Vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC)
Šilutės dekanatas

Liepos 12 d. (trečiadienis)
Ž e m a i č i ų  K a l v a r i j o s  p a r a p i j o s  d i e n a
12  val. Suma (J.E. Telšių Vyskupas Jonas Boruta SJ)
Atlaidų užbaiga

Atlaidų metu kiekvieną dieną pamaldų tvarka:

7 val. J.E. Vyskupas Kęstaičiuose išlydi piligrimus į Žemaičių Kalvariją
7.30 val. Liturginių valandų Rytmetinė Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje
8  val. Šv. Mišios
10 val. Šv. Mišios
11 val. Katechezė parapijos salėje
12 val. Suma, po jos iškilminga procesija į Kryžiaus kelio kalnus
19  val. Šv. Mišios

Telšių Vyskupas Jonas Boruta SJ

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt