Telšių Vyskupo Jono BORUTOS SJ ganytojiškasis laiškas Telšių vyskupijos tikintiesiems (2006 09 28)
 
 

Mieli Telšių vyskupijos Tikintieji,
Broliai Seserys,

Pradedame svarbų mūsų liturginiuose metuose spalio mėnesį – Rožinio maldos mėnesį. Kalbėdami Rožinį kasdien bažnyčiose, koplyčiose, šeimose ir pavieniui, kartu su Mergele Marija apmąstysime mūsų tikėjimo, mūsų išganymo istorijos svarbiausias paslaptis. Kviečiu uoliai įsijungti į šį svarbų dvasinės kūrybos, tikėjimo atnaujinimo ir stiprinimo darbą, ypač kad šie 2006 metai Telšių vyskupijai ir visai Žemaitijai ypatingi. Spalio 8 dieną, sekmadienį, Žemaičių Kalvarijos šventovėje Popiežiaus Benedikto XVI įgaliojimu ir jo pašventintomis karūnomis vainikuosime tos šventovės stebuklingąjį Mergelės Marijos Krikščioniškųjų Šeimų Karalienės paveikslą.

Lietuvoje iki šiol buvo penki Dievo Motinos paveikslai, vainikuoti Popiežiaus vardu ir autoritetu bei jo pašventintomis karūnomis: pirmasis - Popiežiaus Klemenso XI leidimu 1718 metų rugsėjo 4 dieną Popiežiaus pašventintu vainiku vainikuotas Trakų Dievo Motinos paveikslas. Antrasis - Popiežiaus Benedikto XIV leidimu 1750 metų rugsėjo 8 dieną vainikuotas Šv. Mykolo bažnyčios Dievo Motinos paveikslas (dabar šis paveikslas sovietmečiu praradęs popiežiškąsias karūnas yra Vilniaus arkikatedroje Švč. Sakramento koplyčioje. Trečiasis - Popiežiaus Pijaus VI leidimu ir jo pašventintu vainiku 1786 09 08 vainikuotas Šiluvos Dievo Motinos paveikslas. 2004 m. plėšikams pavogus Pijaus VI pašventintas karūnas, Popiežiui Benediktui XVI pašventinus pavogtųjų kopijas, Šiluvos Dievo Motinos paveikslas antrą kartą vainikuotas popiežiškomis karūnomis 2006 metų rugsėjo 10 dieną. Ketvirtas - tokio pripažinimo sulaukė Aušros Vartų Dievo Motinos paveikslas. Popiežius Pijus XI leido šį paveikslą vainikuoti „Gailestingumo Motinos“ titulu jo pašventintomis karūnomis. Vainikavimo iškilmės įvyko 1927 metų liepos mėnesio 2 dieną. Penktasis - šiandieninės Lietuvos teritorijoje Dievo Motinos paveikslas – tai Pivašiūnų Nuliūdusiųjų Paguodos paveikslas. Jam popiežiškąsias karūnas pašventino ir minėtą titulą suteikė Jonas Paulius II. Vainikavimo iškilmės įvyko 1988 metų rugpjūčio 15 dieną.

Šiais 2006 metais birželio 23 dieną Popiežius Benediktas XVI pašventino karūnas šeštąjam Lietuvos Dievo Motinos Žemaičių Kalvarijos malonėmis garsėjančiam paveikslui ir suteikė jam Krikščioniškųjų Šeimų Karalienės titulą. Šventasis Tėvas apsisprendė tokį titulą šiam paveikslui suteikti iš Lietuvos vyskupų ataskaitų sužinojęs, kokią gilią krizę išgyvena mūsų krašto šeimos, kai iš šimto sudaromų santuokų 70 šeimų išyra bei atsižvelgdamas į tai, kad Žemaičių Kalvarijos šventovę pamėgo jaunos šeimos, kurios ypač didžiųjų atlaidų metu (kasmet liepos 2-12 dienomis) su savo mažamečiais vaikais atkeliauja pasimelsti prie malonėmis garsėjančio Dievo Motinos paveikslo ir apmąstant apeiti Marijos Sūnaus Viešpaties Jėzaus kryžiaus kelią ir taip pasisemti jėgų šiais nelengvais šeimyniniam gyvenimui laikais.

Dabartinis popiežius nekartą yra pabrėžęs, kad tvirta krikščioniška šeima yra ir turi būti pagrindinė tikėjimo perdavimo jaunajai kartai vieta bei svarbiausia naujų dvasinių pašaukimų ugdymo mokykla. Benediktas XVI nuolat pabrėžia, kad niekas taip nepadeda šį uždavinį atlikti kaip kasdienė bendra šeimos malda ryte, vakare bei prieš ir po valgio, kaip kassekmadieninė visos šeimos bendra kelionė į sekmadienio šventąsias Mišias, dalyvavimas piligriminėse kelionėse į savo krašto ir kitų kraštų šventąsias vietas. Tokios tradicijos padeda išsaugoti šeimos vienybę ir ištikimybę, padeda šeimos nariams suartėti, padeda mylėti vieni kitus, net kai, žmogiškai mąstant, mylėti sunku.

Kviečiame visas krikščioniškas mūsų vyskupijos šeimas ir visus tikinčiuosius atvykti į Krikščioniškų Šeimų Karalienės šventę Žemaičių Kalvarijoje šių metų spalio 8 dieną. Kas negalėsite atvykti į Žemaičių Kalvariją, kviečiame nuo 12 val. savo namuose ar parapijų bažnyčiose jungtis į bendrą maldą su maldininkais Žemaičių Kalvarijoje. Vainikavimo iškilmių šventąsias Mišias nuo 12 val. transliuos Marijos radijas. Kviečiame radijo bangų pagalba įsijungti į šią gražią šventę, o tose vietose, kur nėra girdimas Marijos radijas, kalbėti šventąjį Rožinį, apmąstant Jėzaus ir Marijos gyvenimo paslaptis: mūsų gyvenimo istorijos paslaptis. Bendra vainikavimo iškilmių programa tokia:

Spalio 7 d. – Jaunimo vakaras

16.00 val. Registracija (mokykloje);
17.00 val. – 19.00 val. Šlovinimas (PJT) ir br. kun. Gedimino katechezė Bazilikoje;
19.00 val. Šv. Mišios;
20.00 val. Naktinė vigilija. Švč. Sakramento adoracija iki 9.00 val. ryto.

Spalio 8 d.

8.00 val. – 9.00 val. Švč. Sakramento adoracija ir palaiminimas;
10.00 val. Švč. Marijos garbei skirtų giesmių valandėlė;
10.30 val. Kun. teol. lic. Andriejaus Sabaliausko pasakojimas apie Žemaičių Kalvarijos šventovės praeitį ir dabartį;
11.00 val. Marijos garbei skirtų giesmių valandėlė;
11.15 val. Kun. teol. dr. Arvydo Ramono katechezė mariologine tema;
12.00 val. Iškilmingos šv. Mišios, jų metu vainikuojamas Dievo Motinos paveikslas. Po šv. Mišių Eucharistinė procesija aplink Baziliką.

Pasitaręs su mūsų vyskupijos kunigų taryba ir dekanatų dekanais, raginame parapijų klebonus ir kitus kunigus spalio 8 dieną, atlaikius savo parapijose rytmetines šventąsias Mišias ir Votyvą – Sumai, t.y. 12 valandos vainikavimo Mišioms kviečiame atvykti į Žemaičių Kalvariją, kartu su savo parapijiečių gausia delegacija: choristais, ministrantais, adoruotojomis ir gausiu būriu tikinčiųjų, atvežant visų savo parapijiečių maldas, rūpesčius ir atiduoti jas maldoje į Žemaičių Kalvarijos Krikščioniškų Šeimų Karalienės mylinčias rankas. Raginame klebonus ir kunigus po vainikavimo iškilmių grįžti į savo aptarnaujamas parapijas ir nuo 15-16 val. aukoti šv. Mišias tiems savo parapijiečiams, kurie neturės galimybės tą dieną atvykti į Žemaičių Kalvariją. Kadangi Žemaičių Kalvarijoje kunigai neturės galimybės prieš ir po šv. Mišių išklausyti gausių maldininkų išpažinčių, įpareigojame kiekvienoje parapijoje spalio 5 - 6 dienomis surengti bendruomenines Susitaikinimo Sakramento pamaldas su individualių išpažinčių klausymu, jungiant su Rožinio pamaldomis, bei laikantis Atgailos apeigyne nustatytų normų. Tam atgailos šventimui klebonai tepasikviečia talkon kaimyninių parapijų kunigus. Te šios dienos, ateinanti savaitė būna švento laukimo ir džiugaus šventimo dienos, sutaikinančios mus su Dievu ir tarpusavyje. O Marijos, Krikščioniškųjų Šeimų Karalienės, užtariamoji malda teatneša šeimų atnaujinimo ir jų susitaikinimo stebuklą į mūsų Tėvynę Lietuvą, į mūsų mielą Žemaičių žemę !

Telšių Vyskupas
Jonas Boruta SJ
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt