2012 – Palaimintojo JURGIO MATULAIČIO metai
 
 

 

Paspaudę rasite daugiau grafinių ženklų

2012 m. birželio 28 d. sukanka 25-eri metai
nuo arkivyskupo Jurgio Matulaičio paskelbimo palaimintuoju

2012 – PALAIMINTOJO JURGIO MATULAIČIO METAI

 

 S V A R B I A U S I   R E N G I N I A I

2012 07 07–15 | Palaimintojo arkivyskupo JURGIO MATULAIČIO MIC paskelbimo palaimintuoju 25-čio minėjimas (atlaidai) MARIJAMPOLĖJE

2012 01 27 (28) | Pal. J. Matulaičio liturginis minėjimas Marijampolėje.
 Kun. Joseph Roesch MIC konferencija ir homilija (+audio) |
Apaštalinio nuncijaus arkivyskupo Luigi Bonazzi konferencija šeimoms (audio) | Fotoakimirkos
2012 01 08 | Pal. Jurgio Matulaičio metų atidarymas Kauno arkivyskupijoje
2011 12 08 | Pal. Jurgio Matulaičio ingreso į Vilniaus katedrą sukakties minėjimas


 R E K O L E K C I J O S  ir 
U G D Y M O  P R O G R A M O S

2012 02 14 – 05 08 | Paskaitų ciklas „Krikščionis visuomenės gyvenime “ Vilniuje (organizuoja Teisingumo ir taikos komitetas drauge su Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserimis)
2012 | Programa DORYBĖS LIETUVOS ŽMONĖMS (kiekvienas mėnesis skirtas atskirai dorybei)
2012 02  03-05 |
 Savaitgalio rekolekcijos su s. Igne Marijošiūte „Nesiduok pikto nugalimas...“ Marijampolėje
2011 12  16–18 | Savaitgalio rekolekcijos pradedant Pal. J. Matulaičio metus „Žmonės pagal Dievo širdį“ Marijampolėje

 D O K U M E N T A I

20 12 01 08 | Lietuvos vyskupai paskelbia laišką tikintiesiems Palaimintojo Jurgio Matulaičio metų proga

2011 10 23–26 | LVK patvirtina bendrąją metų programą (gaires) PDF

2011 07 17 | Lietuvos vyskupai nutaria 2012-uosius metus Lietuvoje paskelbti Palaimintojo Jurgio MATULAIČIO metais

  Š A L T I N I A I

  1. Vyskupas Jurgis Matulaitis. Pamokslo ingreso dieną Vilniaus katedroje santrauka (1918 12 08). Iš knygos „Arkivyskupas Jurgis Matulevičius“, red. Kazimieras Čibiras, 1933, Marijonų spaustuvė Marijampolėje.
  2. Jurgis Matulaitis. Užrašai. Vilnius: Aidai, 1998.
  3. Arkivyskupas Jurgis Matulaitis. Nekaltai Pradėtosios Švč. Mergelės Marijos seserų vienuolijos „Vedamoji mintis ir dvasia“
  4.  

 POPIEŽIAUS ŽODIS
Iš popiežiaus Jono Pauliaus II homilijos Jurgio Matulaičo paskelbimo palaimintojo išvakarėse  (Vatikanas, Šv. Petro bazilika, 1987 06 27)
– Jurgio Matulaičio skelbimo palaimintuoju formulė (Vatikanas, Šv. Petro bazilika, 1987 06 28)

 HOMILIJOS, PAMOKSLAI
Kardinolo A. J. BAČKIO homilija Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio metų pradžiai (2011 12 08)

 MALDOS
Palaimintojo Jurgio MATULAIČIO litanija, PDF
Malda prašant sveikatos,  malda kanonizacijai (paskelbimui šventuoju) priartinti ir pagrindinės datos, PDF

 STRAIPSNIAI, PRANEŠIMAI
Kun. Vaclovas Aliulis: Jurgio Matulaičio metų perspektyvos(bernardinai.lt) >>
Kun. Vaclovas Aliulis MIC. Kuo šiandien aktualus Jurgis Matulaitis? (xxiamzius.lt) >>

 BIBLIOGRAFIJA

Stasys Yla
. Jurgis Matulaitis. Švč. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų vienuolija, 2007.

Palaimintojo Jurgio Matulaičio dvasios sklaida.
Trys matulaitiniai simpoziumai. Parengė kun. Vaclovas Aliulis MIC. Marijonų talkininkų centro leidykla, 2003.

Marijonų talkininkų centro leidyklos leidiniai:
Palaimintojo Jurgio Matulaičio maldos. VIEŠPATIE, KAIP AŠ TAVE MYLIU! Atrinko ir parengė Elžbieta Matulevič
Tadeusz Gorski MIC. Palaimintasis Jurgis Matulaitis
Kun. Janusz Kumala, MIC. KRISTUI IR BAŽNYČIAI. KAIP MARIJA: Novena marijonų vienuolijos atnaujintojui palaimintajam Jurgiui Matulaičiui
   

 NUORODOS į piligrimystės vietas


 

  S V A R B I A U S I O S  D A T O S

1871 m. balandžio 13 d. gimė netoli Marijampolės, Lūginės kaime.
1898 m. lapkričio 20 d. Peterburge įšventintas kunigu.
1909 m. rugpjūčio 29 d. davė pirmuosius vienuolio įžadus.
1911 m. išrinktas atnaujintos Marijonų vienuolijos generolu.
1918 m. spalio 15 d. įsteigė Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų kongregaciją; gruodžio 1 d. Kauno katedroje konsekruotas Vilniaus vyskupu; gruodžio 8 d. iškilmingai įžengė į Vilniaus katedrą.
1925 m. Pijaus XI paskirtas apaštališkuoju vizitatoriumi Lietuvai.
1926 m. kovo 6 d. Pijui XI įteikė Lietuvos bažnytinės provincijos sudarymo projektą.
1927 m. sausio 27 d. mirė Kaune.
1953 m. Romoje pradėta beatifikacijos byla.
1987 m. birželio 28 d. Romoje Jonas Paulius II paskelbė palaimintuoju.  

Plačiau: http://marijampolesbazilika.lt/?id=4 | vilnius.lcn.lt

KELETAS ISTORINIŲ VAIZDŲ (komentarai anglų ir lenkų kalba):

 ...

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt