Vilniaus knygų mugėje – katalikiškos leidyklos bei leidiniai iš Kauno
40 val. Švč. Sakramento adoracija - padėka Viešpačiui už Tėvynės Laisvės dovaną
Prelato Vytauto Stepono Vaičiūno poezijos knygos pristatymas
Mokslinė-praktinė konferencija apie ligonių sielovadą sveikatos priežiūros įstaigose
Bitutė dalyvauja knygų mugėje!
„Katalikų pasaulio leidinių“ naujienos Vilniaus knygų mugėje
Valentino dienos KITAIP svečiai – būgnų virtuozai iš Anglijos Lietuvoje: „Yra kažkas, kas jungia širdis ir būgnus.“
Malda už a.a. vysk. Juozą Preikšą
„Užtvirtink“ susitikimas Pasvalio dekanate
Kun. Juozo Zdebskio 33-iosios žūties metinės
Interviu su Šiaulių vyskupijos Šeimos centro direktore Edita Gulbiniene
Kauno kunigų seminarijos bendruomenė kartu su jos vadovybe lankėsi Žemaičių Kalvarijoje
Lietuvos „Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenių metinė „Šviesos šventė“
Jaunimo centre lankėsi sutvirtinamieji ir Pirmąją Komuniją priėmę vaikai iš Bukonių parapijos
Katalikiški leidiniai ir susitikimai Vilniaus knygų mugėje
„Šventadienio mintys“ apie ligonių sielovadą
Į amžinybę iškeliavo šimtametė ses. Petronėlė Liepaitė
Šv. Jono Bosko diena Kauno „Vyturio“ gimnazijoje
Raudondvaryje lyg Panamoje: kaip Pasaulio jaunimo dienos išgyventos Lietuvoje
Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros parapijos vizitacija
„Šventadienio mintys“ apie šeimos pašaukimą
„Šventadienio mintys“ apie dvasinio išklausymo tarnystę
Būsimųjų vargonininkų pažintis su naujais pastatytais vargonais
Maldos popietė su kun. Arnoldu Valkausku: grumtynėms su piktuoju Kristaus padrąsinimas: „Aš esu. Nebijokite!“
Sausio 13-oji Kazlų Rūdos parapijos ir bendruomenės vienybėje
Trečioji Ekstraordinarinių Šv. Komunijos dalytojų ugdymo grupė
Šiaulių vyskupas susitiko su Šiaulių „Šiauliai“ krepšinio komanda
„Šventadienio mintyse“ apie moteris, sveikstančias nuo priklausomybių
Sutvirtinamųjų savaitgalis su Jaunimo centru ir nuoširdžiais pasidalijimais
Parapijiečiai aplankyti, užnugaryje ir šventinis laikotarpis – liko tik pokalbiai… ir apie eismo saugumą
Paroda Vilniaus Romos katalikų vyskupijos 630-osioms įkūrimo metinėms
Žurnalas vaikams „Bitutė“ pradeda naujus metus
Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės žūties 75-osioms metinėms – Lietuvos ypatingojo archyvo virtuali paroda
Šlovinimo vakare „Jei tiki, kad Dievas gali“ – malda už miestą prie prakartėlės
Tikybos mokytojų lankymas dekanatuose
Naujas postulatorius A.Lipniūno beatifikacinėje byloje
Kalėdinis vakaras Kauno seminarijoje
Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės žūties 75-osioms metinėms – Lietuvos ypatingojo archyvo virtuali paroda
Kauno klinikų pacientams – kalėdinis krikščionių medikų koncertas
Pagerbtas Lietuvos kankinių atminimas Joniškyje
Maldos vakaras Jaunimo centre
Kalėdinio atviruko konkursas Vilkaviškio vyskupijoje
Giesmių vakare „Danguje spindės Žvaigždė“ – katalikiškų mokyklų giesmininkai
Rekolekcijos dekanatų Šeimos centrų savanoriams
Adventinis vakaras „ Po angelo sparnu“
Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų advento rekolekcijos Liškiavoje
Advento metą – institucijų darbuotojų šv. Mišios
Taizé bendruomenės (Prancūzija) brolio Jean-Marie viešnagė, malda su jaunimu ir bendrystės džiaugsmas
Kaune pristatyta arkivyskupo Liongino Virbalo knyga-kelionių vadovas Šventosios Žemės piligrimams
Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos adventinis vakaras „Nupinsim advento vainiką“
Kauno miesto ateitininkų įžodžio šventė
Konkreti artimo meilė: kraujo donorystės akcija kurijoje
Pal. Jurgio Matulaičio draugijos formacijos dienos mozaika
Akademinis vakaras Kaune aukštųjų mokyklų dėstytojams apie bendrystės žmones – pal. Teofilių ir popiežių Pranciškų
Kristaus Visatos Valdovo sekmadienį – seminaristų skyrimai lektorių ir akolitų tarnystėms
Talentų vakaras su bičiuliais Jaunimo centre
Konkurso „Rašau Marijai” baigiamasis renginys Vilkaviškio vyskupijoje
Kristaus Karaliaus, Visatos Valdovo ir šv. Cecilijos iškilmė Kristaus Prisikėlimo parapijoje
Lapių parapijos jaunimas dalyvavo Kauno II dekanato šventėje „Taip, Jėzau!“ Raudondvaryje
Vilkaviškyje paminėta Negimusio kūdikio diena
Šv. Cecilijos iškilmė Veiverių Šv. Liudviko bažnyčioje
Širdžių bendrystės pamoka su „Gloriosa Trinita“ Vilkaviškyje
„Rachelės vynuogyno“ rekolekcijos išgyvenantiems kūdikių netektį
Laida „Šventadienio mintys“ apie Vyskupų sinodą jaunimui
Šunskų bažnyčioje pristatytas vyskupo Vincento Borisevičiaus portretas
Kauno kunigų eminarijoje lankėsi kunigai redemptoristai
Knygos „Sveika, Mergele! Vilniaus arkivyskupijos marijinės ikonografijos aspektai“ sutiktuvės
Vidinio išgydymo popietė Kaune
Perbraižomas žiniasklaidos žemėlapis gali turėti įtakos ir katalikiškai medijai
Aktyvus ruduo tęsiant Evangelizacijos mokyklos misiją
Akademinės bendruomenės nariai meldėsi už mirusiuosius
Atstatytas Panemunės kryžius
Maltiečių konferencija apie savanorystę Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre
Jaunimo centre – jaunų žmonių malda už savo kapelionus
Kitais metais švęsime jėzuitų įsikūrimo Lietuvoje 450 metų jubiliejų
Nuolatiniams diakonams Lietuvoje – linkėjimai iš tarptautinio diakonų jubiliejaus Štutgarte
Kauno kunigų seminarijos bendruomenė lankė kapus ir meldėsi už mirusius dvasininkus
Muzikos ir poezijos vakaras „Saulėlydžių aušros“ Kauno kunigų seminarijoje
Jaunų žmonių liudijimai iš Taizé organizuoto Europos jaunimo susitikimo Grace
LMA Vrublevskių bibliotekoje vyko teol. dr. Romos Zajančkauskienės paskaita „Palaimintųjų Matulaičio ir Matulionio dvasinio gyvenimo versmės“ (video)
Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio nuotraukų kalendoriaus 2019 m. pristatymas
Lietuvos sveikatos mokslų universitete pašventinta istorinė koplyčia
Malda LSMU Kauno klinikų koplyčioje paminėta Šv. Luko diena
Šiluvoje Katalikių moterų sąjunga šventė įkūrimo jubiliejų
Ateitininkų studentų rudens akademijoje – Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės šventumo pavyzdys bei nauji Bažnyčios mokymo aspektai
Alvito šv. Onos parapijos įkūrimo 401-osios metinės
Kauno kunigų seminarijoje lankėsi jos alumnai, šiais metais minintys savo kunigystės šventimų 30-metį
Skausmo kalnelio 30 metų įkūrimo minėjimas
Skelbiamas Vilniaus Kalvarijų giesmės-himno konkursas
V. Valiušaičio knygos pristatymas
Naujai įšventinti Lietuvos vyskupai dalyvavo vyskupų kursuose Romoje
Vrublevskių bibliotekoje atidaryta paroda „Įvairenybės apie Vilniaus vyskupiją“
Kybartų bendruomenė šventė bažnyčios jubiliejų ir atlaidus
Lietuviai „Anapilio“ sodyboje (Kanada) paminėjo Lietuvos Nepriklausomybės šimtmetį ir kitas savo istorijos sukaktis
Arkivyskupo Liongino VIRBALO homilija Misisogos (Kanada) Lietuvos kankinių bažnyčioje minint jos konsekracijos 40-metį
Atidaroma prof. E. Saladžiaus grafikos darbų paroda
Liolių bažnyčiai – 250 m.
Popiežiaus Pranciškaus paliestos biržiečių vaikų širdys
Kun. Andrius Končius. „Kas geriau – ar laisvė, ar jos ieškojimas? Dievo tarnaitė Adelė Dirsytė“
Atlaidai Kapčiamiestyje
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt