Kaune pradėtas akademinės bendruomenės susitikimų-diskusijų ciklas „Teologija su atsuktuvu“ Tikėjimo metams
Atsisveikinimas su a. a. doc. dr. Faustu JONČIU Kaune
Kaune vyko Švč. Sakramento adoruotojų Susikaupimo diena „Tikėjimas ir malda“
Į amžinybę iškeliavo doc. dr. Faustas JONČYS (1926–2012) – katalikas mokslininkas, ilgametis Katalikų teologijos fakulteto VDU filosofijos docentas, Katalikų Bažnyčios katekizmo pirmojo lietuviško leidimo (1996 m.) redaktorius
Vilniaus seminarijoje vyko Tarpseminarinis tinklinio turnyras 2012
Gyvoji grandinė prel. J. Mačiuliui-Maironiui atminti Kaune
LR ambasadoje Varšuvoje paminėtas „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ 40-metis
Dešimtoji daktaro disertacija atkurtame VDU KTF
Kunigų ir vienuolių rekolekcijos pradedant Tikėjimo metus
Maironio minėjimo vakaras Šiaulių „Saulėje“
Pirmojo kurso klierikų krikštynos Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Lotynų Amerikoje kali šimtai lietuvių
Pal. J Matulaičio Misijos Bendruomenės Diena
Seminaras „Savanorystė – geriausias vaistas nuo depresijos“
Vilniaus jėzuitų namuose paminėta dviguba šventė
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos klierikų dvasinės susikaupimo dienos Neringoje
Pasirengimo ALFA kursui seminaras, ALFA 10-mečio paminėjimas Katalikų evangelizacijos centre
Rekolekcijos vienišiams Ignalinos apylinkėse
Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus seminarijos bendruomenė minėjo šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės dieną
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje vyko kambarių laiminimas
Vienuolių dirbinių mugė Kaune
Vilkijos parapijoje paminėta Lietuvos žydų genocido aukų diena
Šv. Kryžiaus Išaukštinimo šventė Vilniaus Kalvarijų parapijoje
Kauno kunigų seminarijos klierikų tarnystė Šilinių atlaiduose
Susipažinimo vakaras Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos mokslo metų pradžios šventė
Piligriminė Vilniaus Šv. Juozapo seminarijos išvyka į Marijampolę
Dainava - ateitinkinkų savaitgalis (2012-09-01) (foto)
Kauno kunigų seminarija mokslo metus pradėjo rekolekcijomis
Įvadinė Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarjos rektoriaus konferencija
Aušros Vartų parapijai Buenos Aires, Argentina sukako 70 metų
Pašventintas Kauno Jėzuitų gimnazijos naujasis korpusas
Krikščioniška moksleivių vasaros stovykla „Ekstremalūs nuotykiai 2012“
Dorinio atgimimo sąjūdis kviečia į Maldos vakarus už dorinį Lietuvos atgimimą
Švč. Sakramento adoruotojų mergaičių stovykla Šiluvoje
Vilniaus Šv. Kazimiero rektorato bendruomenės viešnagė Romoje
Restauruojami Tremtinių atminimo kryžiai
Mirė kun. Prosperas BUBNYS MIC
Liubave pašventintas koplytstulpis kun. Juozui Montvilai
Grigališkasis choralas Kauno Benediktinių bažnyčioje
Įžadų šventė Kauno Benediktinių vienuolyne
Naujas albumas „Panevėžio vyskupijos bažnyčios“
Vienuoliktosios „Ad Fontes“ akademijos dalyvius pasveikino Šiaulių vyskupas
Magis 2012: patirtis Pasitikėjimo piligrimystėje
Pažaislio muzikos festivalio koncertas Kauno Šv. Kryžiaus bažnyčioje
Marijonų gimnazijos abiturientams įteikti brandos atestatai
Kretingos parapijiečių įspūdžiai apie pasaulinį šeimų susitikimą Milane
Ignalinos krašto ateitininkų stovykla
Mirė tėvas Konstantinas VELIONIŠKIS MIC
Seminaras „Naujoji Evangelizacija. Bendrystės dvasingumo įnašas į Naująją Evangelizaciją“ Kaune
Švč. Sakramento adoruotojų Susikaupimo diena Kaune
Aptartos priešgaisrinės apsaugos ir bendradarbiavimo su Priešgaisrine gelbėjimo tarnyba galimybės Ukmergės dekanate
Mirė tėvas Antanas Kazimieras RIMKUS OFM Cap.
Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos mokslo metų užbaiga
Švč. Trejybės iškilmės ir padėka Viešpačiui už mokslo metus Kauno kunigų seminarijoje
Panevėžyje vyko vakarinės ekumeninės Sekminių pamaldos „Esam dvasioje viena“
Artimo meilės tarnystės organizacijų vadovai susitiko Gardine
Gegužės 25 d. pradėta „Vilties misija“ – žygis Klaipedos Universiteto mokomuoju burlaiviu po senąsias pranciškonų misijų vietas Baltijos jūros regione
Jaunųjų piligrimų žygis dviračiais į Šiluvą
Švč. Sakramento adoruotojų Susikaupimo diena Kaune „Kaip Marija garbino dvelkiant Šventajai Dvasiai“
Kauno kunigų seminarijos bendruomenė dalyvavo kultūriniame projekte „Maironio keliais“
KKS klierikų, Kauno ir Šiaulių vyskupijų jaunimo komandos evangelizacinis savaitgalis Joniškyje
Šiauliuose skambėjo penktoji vaikų ir jaunimo giesmių šventė
Kauno I dekanato parapijų šeimų kelionė į pal. J. Matulaičio tėviškę Lūginę
Gegužės 12–15 d. Lietuvoje lankosi Maskvos Patriarchato Tarptautinių bažnytinių santykių skyriaus pirmininkas Volokolamsko metropolitas Hilarionas
Smolensko dvasinės stačiatikių seminarijos bendruomenės vizitas
Vidinio išgydymo vakaras ir ugdymo seminaras Kaune su tarptautinės „Gyvojo vandens“ tarnystės svečiais iš Anglijos
Šiauliuose vyko Tarptautinė mokslinė konferencija apie dvasingumą ir ugdymą
Atvirų durų diena ir Telšių vyskupijos šv. Mišių patarnautojų susirinkimas Telšių Vyskupo V. Borisevičiaus kunigų seminarijoje
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje vyko Atvirų durų diena
Kauniečiai neliko abejingi vaikų prašymui padėti mamoms
Šv. Andriejaus bažnyčios 180 metų Jubiliejaus iškilmės - Dublin, Airija
Maldų už pašaukimus savaitgalis Kauno kunigų seminarijoje
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro tinklalapiuose paskelbti nauji dokumentai: KGB prieš Katalikų Bažnyčią ir kitas religines bendruomenes
Kryžius sujungęs dvi tautas
Parodos „Pasaulio skautijai – 100 metų“ atidarymas Šiauliuose
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje atidaryta paroda „Palaimintasis arkivyskupas Jurgis Matulaitis, 1871-1927-1987“
Šv. Klaros idealas Lietuvoje: išrinkta nauja klarisių vyresnioji
Tariamasi dėl New Yorko Aušros Vartų bažnyčios vitražų perkėlimo
Ekumeninis Kryžiaus kelias Klaipėdoje
VDU KTF Valdas Mackela apgynė teologijos daktaro disertaciją tema „Jėzus Kristus apokrifinėse evangelijose: ortodoksija ir erezija ankstyvojoje krikščionybėje“
Maldingas susitkimas Utenoje „Marija mus veda šventumo keliu“
Lietuvių Dievo Gailestingumo simpoziumas Brazilijoje
Lektorių ir akolitų skyrimai Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Gavėnios rekolekcijos Vilniaus Šv. Juozapo seminarijos auklėtiniams
Gavėnios rekolekcijas Telšių vyskupijos seminaristams vedė apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Liugi Bonazzi
Lietuvos krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės suvažiavimas Vilniuje
Kauno Šv. Mikalojaus (benediktinių) bažnyčios atšventinimo 20-metis
Paskaita „Alkoholizmas. Kaip gyventi su priklausomybę nuo alkoholio turinčiais žmonėmis?“
Klaipėdos miesto gyventojai buvo pakviesti į renginį „Tradiciniai giedojimai. Kryžiaus keliai“
Šv. Juozapo šventė Vilniaus kunigų seminarijoje. Tėvų diena
Susitikimas su geradariais Kauno kunigų seminarijoje
Panevėžio vyskupo J. Kaunecko dvasinė konferencija Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Rekolekcijos kunigams ir pašvęstiesiems Truskavoje
Kovo 11-osios signataro Europos parlamento nario A. Saudargo vizitas Vilniaus kunigų seminarijoje
Artėjant Kovo 11-ajai – susitikimas su kun. Robertu Grigu Kauno kunigų seminarijoje
Bažnyčia ir Universitetas: dialogas ir bendradarbiavimas ugdant brandžią asmenybę 2012
Lietuvių bažnyčia Londone švenčia šimtmetį
Apie lietuvius, keliavusius „Titaniku“, - pirma knyga po šimto metų
Dvasinė konferencija apie socialinį susitaikymą Vilniaus kunigų seminarijoje
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 »»
 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt