Konferencija apie Biblinį Dievo Tėvo įvaizdį
Šviesios atminties kun. Juozui Zdebskiui suteiktas Lazdijų Garbės piliečio vardas
Dorinio ugdymo (tikybos) olimpiada ir konferencija „Tikėjimas ir mokslas – du sparnai kilti į tiesą“ Jonavoje
Pašaukimų savaitgalis Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Kard. Audrio Juozo Bačkio apsilankymas Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Kaišiadorių vyskupo apsilankymas Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Gražiausias vainikas – iš gerų darbų nupintas
Kunigo Juozo Zdebskio žūties minėjimas Rudaminoje
Knygos „Seirijų praeitis ir dabartis“ pristatymas
Prel. Prano Gaidamavičiaus - Gaidos gimimo 100-ios metinės
Popietė su giesmių autore ir atlikėja Angele Joknyte Šiauliuose
Kelionė prasidėjusi nuo mažo žingsnelio (pasidalinimas apie Strasbūre vykusį Taize žiemos susitikimą)
Miesto misijų susitikimas „Vero Cafe“ kavinėje Kaune. Šlovinimo vakaras Jėzuitų bažnyčioje
Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos pastoracinė savaitė
Apie Europos jaunimo susitikimą Strasbure
2013 m. Gerumo kristalais apdovanoti net keli Kauno arkivyskupijos sielovados bendradarbiai
Alytaus šv. Benedikto gimnazijos bendruomenės Kūčių vakarienė
Kūčių vakarienė Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Prieškalėdinė popietė Kauno kunigų seminarijoje
Susikaupimo popietė Kauno „Saulės“ gimnazijoje
Advento popietė Raudondvario gimnazijoje
Jėzuitų gimnazijos moksleivių dovana „Caritas“ labdaros valgyklai Kaune
Pasvalyje paminėtos arkivyskupo, Šventojo Rašto vertėjo Juozapo Skvirecko 140-osios gimimo metinės
LŽD premija Kastantui Lukėnui
Trečio kurso klierikų įvilktuvės Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminaraijoje
Apaštalinio nuncijaus Lietuvoje apsilankymas Vilniaus kunigų seminarijoje
Apginta teologijos daktaro disertacija
Švč. Sakramento adoruotojų Susikaupimo diena Kaune
„Mokslas ir religija. Didieji klausimai“ – Oksfordo universiteto prof. Alisterio E. McGratho paskaita Kaune
Paskaita „Asmenybės brendimas“ Prienuose
Susitikimas su piligrimais grįžusiais Gvadelupės Šiauliuose
Lietuvos nacionaliniame muziejuje iškilmingai atidaryta paroda „ŽEMAIČIŲ KRIKŠTO ŽENKLAI“
Šeštakursių išleistuvės Kauno kunigų seminarijoje
Susikaupimo dienos Aukštadvaryje
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminariją aplankė Panevėžio vyskupas J. E. Lionginas Virbalas SJ
Žurnalistai, dalyvavę seminare apie religijų įvairovę Lietuvoje, sužinojo daug naujo (religija.lt)
Inauguracijos šventė Kauno Palaimintojo Jono Pauliaus II gimnazijoje
Kauno kunigų seminarijos klierikų įvilktuvės
Kauno rajono mokinių projektas „Bažnyčia – namai, kuriuose gera būti“
Ateitininkų susitikimas „ATSIGRĘŽK“ Šiauliuose
Klierikų susitikimas Aušros Vartų atlaiduose
Malda Švč. M. Marijai Gailestingumo Motinai Vatikane
Šiaulių katedros jaunimo ansamblis „CREDO“ dalyvao festivalyje „Rudens mozaika 2013“
Palaimintojo J. Matulaičio diena Marijampolėje
Emigrantai šaukiasi lietuvių kunigų
Mirusiųjų prisiminimo diena Romoje
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje atidaryta paroda „...apie pašaukimą menui, poezijai ir Dievui“
Tekstų skaitymai „Interpoliacija šventųjų tema“ Šiauliuose
Monsinjorui Jonui VOVERIUI, Kauno arkivyskupijos kunigui, sukanka 100 metų!
Kaune paminėta medikų globėjo Šv. Luko diena
Pasauliečių pranciškonų ordino Panevėžio regioninės brolijos konferencija „Tavo veido, Viešpatie, aš ieškau“
Lietuvos ir Latvijos seminarijos santykius aiškinosi krepšinio aikštelėje
Telšių vyskupijos kunigų susirinkimo metu paskirti nauji akolitai
Šv. Pranciškaus dienos minėjimas Kauno šv. Pranciškaus mokykloje
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminariją aplankė neopresbiteriai
Seminarijos bendruomenės ekskursija po senąjį Vilnių
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos bendruomenė pasveikino J. E. Audrį Juozą Bačkį
Kauno arkikatedros sutvirtinamųjų žygis į Paštuvą
Akademinių metų pradžia Popiežiškoje lietuvių Šv. Kazimiero kolegijoje Romoje
Paminėta Šv. Pranciškaus ir Pasaulinė gyvūnų globos diena
Vilniaus kunigų seminarijos atkūrimo dvidešimtmečio proga – buvusių ir esamų jos studentų meno darbų paroda
Marijonų gimnazijoje svečiavosi JAV ambasados atstovai
Susikaupimo dienos Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos auklėtiniams
Vidinio išgydymo pamaldos Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje
Tradicinis Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos kambarių laiminimas
Ingridai Gertrūdai Bublys suteiktas Šiaulių universiteto Garbės nario vardas
Respublikinės Šiaulių ligoninės darbuotojai 170 m. sukakties šventę pradėjo Šv. Mišiomis
2013–2014 mokslo metų pradžia Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Piligriminis žygis iš Aušros Vartų per Lentvarį į Trakus pavadinimu: Tikėjimas = tik- ėjimas?!
Seminaristai dalyvavo palaimintojo popiežiaus Jono Pauliaus II vizito Lietuvoje 20 metų minėjime Vilniaus arkikatedroje bazilikoje
Vilniaus Šv. Juozapo seminarijoje įvyko tradicinis susipažinimo vakaras
Kauno kunigų seminarijos klierikų rekolekcijos
Naujųjų 2013-2014 mokslo metų inauguracijos iškilmė Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Seminaristai Vilniaus arkikatedroje dalyvavo šv. Mišiose prašant Dievo palaimos naujiems mokslo metams
Vilniaus kunigų seminarijos bendruomenės piligriminė kelionė į Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos bažnyčią
Telšių kunigų seminarijos naujųjų mokslo metų pradžia
Malda Kauno arkikatedroje už akademines bendruomenes
Naujųjų mokslo metų pradžia Marijonų gimnazijoje
Lietuvos krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės vasaros stovykla „Dėkokime… Švęskime…“
Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas - San Paulo 2013 m. Pasaulio Jaunimo Dienos (PJD) - Rio de Žaneiro 2013 m.
M. Marijos paveikslas iš žiedų Raseiniuose
Šiaulių katedros parapijos jaunimo ansamblis „CREDO“ tikėjimo metų proga išleido CD „O KRISTAU DANGŲ ATDARYK“
Įspūdžiai iš Lentvario vaikų dienos centro vasaros stovyklos
Lazdijuose organizuotas akcija „Mūsų rankos Tau, Dieve!“
Ateitininkų sendraugių stovykla Dainavoje (D. Čyvas nuotraukų albumas)
Išrinkta naujoji Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Kauno regiono brolijos taryba
Mons. dr. Algirdas Jurevičius: Tarptautinė diakonato konferencija Čekijoje (2013 06 13-16)
Jaunimas iš Lemonto Palaimintojo J.Matulaičio misijos pasiruošęs dalyvauti Jaunimo dienose Kaune
Mokslo metų užbaigimas Kauno kunigų seminarijoje
Autoturo „AA-XXV per Lietuvą“ dalyvių susitikimas su visuomene Kauno arkivyskupijos Šeimos centre
Prelato E. Putrimo sveikinimas kunigui Jonai Stankevičiui švenčiančiam kunigystės 40-metį
Švenčiausiosios Trejybės atlaidai Kauno kunigų seminarijoje
Telšių kunigų seminarija užbaigė savo mokslo metus
Tradicinė šventė Sintautuose
Telšiai: šeimos vertybės įprasmintos vaikų kūryboje
Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) Valdybos narių posėdis su Pietų Amerikos lietuvių bendruomenėmis
Prasidėjo piligrimystė „Kryžių kalnas – Gvadalupė“
Kauno II dekanato Caritas 20-mečio šventė
Tikybos mokytojų metodinis renginys, skirtas Tikėjimo metams, Kauno arkikatedros parapijoje
Dvasingumo valanda su seserimi Igne Marijošiūte MVS Marijampolėje
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt