Tėvo Vidmanto Šimkūno SJ įžadai
Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijos atsinaujinimo diena
Jubiliejaus proga šv. Kazimiero komtūrija Kryžių kalne pastatė kryžių
Broliai pranciškonai su kauniečiais paminėjo Šv. Pranciškaus Asyžiečio ir Pasaulinę gyvūnų globos dieną
Kauno kunigų seminarijos bendruomenės valandoje – susitikimas su VDU KTF dekanu dr. B. Ulevičiumi
Knygos „Duosiu jums ganytojų pagal savo širdį“ pristatymas
Fotografijų paroda „Matau ją tokią – palaima apgaubtą“
Vyskupas aukojo šv. Mišias už Šiaulių J. Janonio gimnazijos geradarius
Šiaulių katedros choras „Credo“ lankėsi Vokietijoje
Kambarių laiminimas Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
„Motinos maldoje“ Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies parapijoje
Kauno kunigų seminarijos pirmakursių išvyka
Brolio pranciškono Rolando Taučiaus amžinieji įžadai
Kennebunkporte pasveikintas vyskupas Paulius Baltakis jubiliejaus proga
Piligriminis žygis į Trakus ir Kryžiaus Kelias Kalvarijose
Seminaras tikybos mokytojams
Kazlų Rūdos vardo 270 metų minėjimo šventė ir Švč. Mergelės Marijos atlaidai
Atlaidai Keturvalakiuose
Mokslų metų pradžia Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Apginta daktaro disertacija "Teologinių dorybių sklaida Teofiliaus Matulionio kankinystės kelyje“
Dvasingumo ir patriotizmo pamoka po Leipalingio šventovės skliautais
Kaune tęsiamos Miesto misijos. Maldos vakaras Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje
Krikščioniško gyvenimo bendruomenės stovykla
Kauno kunigų seminarijoje baigėsi stojamieji egzaminai
Stojamieji egzaminai Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Korp!Grandis svečiavosi ir Panaroje
Amžinieji Šventosios Šeimos vienuolijos narių įžadai
Tremtinių, politinių kalinių ir laisvės kovotojų sąskrydis „Su Lietuva širdy“ Ariogaloje
Višakio Rūdoje - skautų šeimų stovykla „Visi kartu"
Kražiuose vyksta grigališko choralo savaitė „AD FONTES“
Grigališkojo choralo stovykla Marijampolėje „DA PACEM, DOMINE“
Nauji varpai Radviliškio bažnyčios bokšte
Vaikų vasaros stovykla „Dievo vaikai – tai viena šeima“
Jaunųjų ministrantų vasaros stovykla „Vyras pagal Dievo širdį“
Berčiūnuose vyko ateitininkų sendraugių stovykla
Mons. Alfonso Svarinsko prisiminimų knygos „Nepataisomasis“ pristatymas Panevėžyje
Kaune ir Vilniuje buvo pristatytas projektas Lietuvos jaunimui „Mylėkite viens kitą“
Kauno kunigų seminarijos bendruomenė apie Arkivyskupijos dienas
Seminaras „Ar tikrai nesu ezoterikų pinklėse?“ Kaune
Vilniuje vyko arkivyskupijos Caritas 2014 m. konferencija „Misija, įsikūnijanti žmogiškame ribotume“
Pokalbis su prof. M. Ruckiu (Lenkija) apie naujas jaunų žmonių evangelizavimo galimybes
Šiaulių katedros parapijos Vaikų dienos centro 10-metis
Šeimų metais apginta daktaro disertacija šeimų sielovados tema
Kauno kunigų seminarijoje baigėsi mokslo metai
Ateitininkų renginys „Mylėti negalima paleisti“
Kristaus dangun įžengimo šventė Kybartuose
Rekolekcijos su t. James Mariakumas SVD ir Mary Pereira Šiauliuose
Pirmojo penktadienio maldos vakaras už atsivertimus Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje
Kauno kunigų seminarijos pažintinė išvyka į Dzūkiją (2014 05 31)
Knyga „Marijampolės šv. Vincento Pauliečio bažnyčia ir parapija“
Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre pristatytos dvi knygos apie tremtį
Renginys „Saulėtos ir ūkanotos dienos“ Marijampolėje
Renginys „Mums visiems gera kartu“ Antanavo pagrindinėje mokykloje
Kauno kunigų seminarijos ir VDU Katalikų teologijos fakulteto malda baigiant akademinius metus (2014 05 20)
Žygis „Nuotykis būti savimi“
Diplominių darbų gynimas Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Šeimos šventė Seirijų A.Žmuidzinavičiaus gimnazijoje
Paroda šv. Jono Pauliaus II garbei Šiaulių universitete
Atvirų durų diena Kauno kunigų seminarijoje (2014 05 10)
Piligriminė kelionė dviračiais iš Kauno į Šiluvą
Festivalis „Dėkoju mamai ir Marijai“ (2014 05 12)
Mons. Alfonso Svarinsko atsiminimų knygos „Nepataisomasis“ pristatymas
Mirė t. Paolo Molinari SJ, kuris 51 metus buvo Generalinis Jėzaus Draugijos Postulatorius
Jaunimo susitikimų diena „Esi vertas daugiau“ Kaune
Kauno kunigų seminarijos piligriminė kelionė Lenkijoje
Vidinio gydymo seminaras „Įžengiant į Gailestingumo slėpinį“ Kaune
Lektorių ir akolitų skyrimai Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Susitikimas su t. Juliumi Sasnausku OFM „Daugirdo“ kavinėje ir maldos vakaras Pranciškonų bažnyčioje Kaune
Velykos su Anglijos lietuviais
Didžiojo ketvirtadienio šv. Mišios Pravieniškių įkalinimo įstaigoje
Kauno kunigų seminariją aplankė „Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė
„Alfa“ kurso naujienos iš Kazlų Rūdos
Šeimos centro atstovų susitikimas su jaunimu Pilviškiuose
Kanauninko Gvidono Dovidaičio auksinis tarnystės jubiliejus
Katalikų teologijos fakulteto studentų pažintinė išvyka į Vilnių
Švč. Sakramento adoruotojų Susikaupimo diena Kaune
Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatre įteikti Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliai „Tarnaukite Lietuvai“
Kauno kunigų seminarijos klierikai lankėsi Aštriosios Kirsnos dvare
Konferencija apie šeimos gyvenimą Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Gražus Vilkaviškio parapijos klebono jubiliejus
Savaitgalis vaikinams Kauno kunigų seminarijoje
Šv. Juozapo iškilmė Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Jaunimo susitikimas „Apie pašaukimą šeimai...“ Šakiuose
Tarptautinė mokslinė konferencija Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Panevėžio katalikiškas vaikų lopšelis-darželis „Gintarėlis“ švenčia 50 metų jubiliejų
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos auklėtinių rekolekcijos Kretingoje
Parodos, skirtos šviesaus atminimo kun. Juozui Zdebskiui „Jei žmogus ginkluotas meile, jis niekada nepralaimi“, pristatymas Prienuose
Apie naujos bažnyčios statybą prie Babilono prekybos centro Panevėžyje
Sakralaus meno festivalis Šiauliuose
Gavėnia Bagotosios šv. Antano Paduviečio parapijoje
Seminaristų rekolekcijos Kretingoje
Susitikimas su LR Seimo nariu Egidijum Vareikiu Šiauliuose
Prof. A. Motuzas pristatė savo knygą „Kryžių Kalnas“
Žagarės parapijos tikinčiųjų piligrimystė į Šventąją Žemę
Padėka Dievui už laisvę ir Nepriklausomybę Kauno arkikatedroje bazilikoje
Kaune paminėtas prelato prof. dr. Vytauto Stepono Vaičiūno OFS 70 metų amžiaus jubiliejus
Šiauliuose paminėtas Švč. Jėzaus Širdies tanaičių kongregacijos 140-ties metų jubiliejus
Vasario pabaigos „Miesto misijų“ susitikimas Kaune
Konferencija apie tikėjimą versle Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Sudargo parapijoje paminėtas kunigas Petras Sitka
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt