Baigtos restauruoti Lietuvos liaudies buities muziejaus miestelio Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčios Kryžiaus kelio stotys. Muziejus imasi naujo restauravimo projekto!
Šv. Juozapo iškilmė Vilniaus kunigų seminarijoje
Knygos „Ribos“ aptarimas – pristatymas Marijampolėje
24 valandos Viešpačiui Liškiavos parapijoje
Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos rekolekcijos
Arkivysk. Gintaras Grušas lankėsi seserų asumpcionisčių bendruomenėje
Gavėnios susitikimai Šiauliuose
Susitikimas su dr. lekt. Brone Gudaityte Šiauliuose
Susitikimų ciklo „Kunigai kavinėse“ vakaras „Penkios meilės kalbos“ (2015 03 12)
Tarptautinė mokslinė konferencija „Rinkis gyvenimą“ Vilniuje
Kovo 11–osios minėjimas Bagotojoj
Kriukų parapijos vizitacija
Kun. R. Mikutavičiaus poezijos skaitymai Tytuvėnų vienuolyne
Kauno II dekanate – gavėnios Sutaikinimo pamaldos parapijų jaunimui
Gyvo garso ir liudijimų vakaras su Angele Joknyte Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje (YouTube)
Pašvęstojo gyvenimo metų paminėjimas Balbieriškio parapijoje
Vaikinų savaitgalis Baltriškėse su Jono Pauliaus II piligrimų centru
Moksleivių ateitininkų sąjungos Žiemos kursai stovyklavietėje Dainavoje (JAV)
Tradicinis „Skersvėjis“ Kauno kunigų seminarijoje
Kauno kunigų seminarijos bendruomenė pamaldose už Lietuvą
Miesto misijų „Kunigai kavinėse“ vakare – susitikimas su t. Antanu Saulaičiu SJ apie išsiskyrusiuosius ir Bažnyčią
Grafiko Vlado Liatuko darbų paroda „Lietuva mano“ Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Kun. R. Grigo knygos „Benamės svajos“ pristatymas. Meilės Dievui ir Tėvynei pamoka
XVIII-asis Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas ir I-asis Pietų Amerikos lietuvių bendruomenės suvažiavimas – Urugvajus’2015
Užtarimo maldos ir vidinio išgydymo tarnystės ugdymo seminaras Kaune
Švč. Sakramento adoruotojų Susikaupimo diena Kaune
Šiauliuose svečiavosi profesoriaus prel. V. S. Vaičiūnas
Tytuvėnų piligrimų centras dalyvavo tarptautinėje turizmo parodoje „Adventur 2015“
Kauno kunigų seminarijos klierikų rekolekcijos Palendriuose
Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijoje baigtas ALFA Suaugusiesiems kursas
Miesto misijų vakare – šlovinimas ir malda, kad Jėzus apglėbtų visus Kauno gyventojus
Kauno kunigų seminarijos klierikai ir vadovybė dalyvavo Pal. Jurgio Matulaičio liturginiame minėjime Marijampolėje.
Bagotojoj surengtas labdaros Ukrainai koncertas
Pranciškoniško pašaukimo diena Šiaulių vyskupijoje
Marijampolės dekanato „Šeimadienis“ (2015 01 22)
Šeimų šventė Prienų dekanate
Kanauninko Juozo Mieldažio mirties metinės (2015 01 21)
Justinos Marcinkutės paroda „Žiedai“ Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre
Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos pastoracinė savaitė
Atsisveikinimas su kan. jubil. doc. dr. Algimantu Vincentu KAJACKU Kaune (1932–1961–2015)
Susitikimų ciklo „Kunigai kavinėse“ vakaras: „Kada Santuokos sakramentas negalioja?“
Kaune atsisveikinta su A†A kun. Jonu Kastyčiu Matulioniu SJ (1931–1980–2015)
Pašvęstojo gyvenimo metai su Skaisčiausios M. Marijos širdies dukterų kongregacija
Vyskupo Eugenijaus Bartulio kalendoriuje – šventosios relikvijos
Jaunieji Lietuvos piligrimai Europos jaunimo susitikime Prahoje sutiko Naujuosius metus
Naujieji Taizé
Kauno kunigų seminarija Kristaus Prisikėlimo bažnyčios jubiliejuje
Kalėdinis vakaras Kauno kunigų seminarijoje
Krikščioniškuose gimdymo namuose atidaryta koplytėlė
Betliejaus taikos ugnis perduota Latvijos skautams
Konferencija prieš prekybą žmonėmis Šiauliuose
Baigiamajame adventinių Miesto misijų vakare – gydantis Dievo artumas
Kauno kunigų seminarijos pirmakursių išvyka į Šiluvą
Kandidatų į diakonato ir kunigystės šventimus skyrimai Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Miesto misijų vakare Kaune – kvietimas dėkoti Dievui už gyvenimo dovanas
Adventinis vakaras Jono Pauliaus II piligrimų centre
Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios jubiliejus
Kauno arkikatedroje – lektorių skyrimai kandidatams į nuolatinius diakonus bei skyrimai seminaristams rengtis diakono bei kunigo tarnystei (2014 12 07)
Diakono šventimai Kauno Šv. Jurgio (Kankinio) bažnyčioje (2014 12 06)
Misijos Vilniaus Žvėryno Švč. M. Marijos Nekalotojo prasidėjimo parapijoje
Negalia neapriboja kūrybingų žmonių
Adventinis renginys Dainų progimnazijoje
Šv. Pranciškaus Ksavero šventė Kaune. Jėzaus Draugijos atsikūrimo 200-ųjų metinių paminėjimas
Miesto misijų vakaras Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčioje
„Rachelės vynuogyno“ rekolekcijos Kaune
Vieša akademinė diskusija Kaune apie mokslo ir religijos santykį „O kas yra tiesa?“
Žemaičių Kalvarijoje pašventinti ir atidaryti nauji senelių globos namai
Michaelio Novako paskaita Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Susikaupimo dienos seminaristams
Kauno kunigų seminarijos bendruomenės valandoje susitikimas su fotomenininku Gintaru Česoniu
Kauno I dekanato giesmininkų, vargonininkų iškilmė skirta pagerbti šv. Ceciliją
Įvilktuvės Kauno kunigų seminarijoje
Marijampolės Šventosios Cecilijos gimnazijoje pašventinta koplyčia
Kauno kunigų seminarijos bendruomenės valandoje svečiavosi t. Algirdas Paliokas SJ
Klierikai dalyvavo Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaiduose Vilniuje
Marijampolės šviesuolis pristatė monografiją „Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio bažnyčia ir parapija“
Prelato Vytauto Stepono Vaičiūno poezijos rinktinės „Tau atviras dangus" sutiktuvės Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijoje
Kauno Pal. Jurgio Matulaičio parapijoje palaiminta Švč. M. Marijos skulptūra
Šiluvoje vyko rekolekcijos skautams
Lapkričio 8–10 d. Vilniuje, Šiauliuose ir Bazilionuose (Šiaulių raj.) vyko tarptautinė mokslinė konferencija
Pasauliečių pranciškonų ordinas turi naują generalinį ministrą ir Prezidiumą
Naujojo kapeliono įvedimas Kauno seserų benediktinių vienuolyne
Kaune pagerbtas Dievo tarno arkivyskupo Mečislovo Reinio atminimas
Kauno kunigų seminarijos malda ir sveikinimai Kauno arkivyskupui metropolitui Sigitui Tamkevičiui gimtadienio proga (2014 11 06)
Taizé pamaldos Šakių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje
Visų Šventųjų ir Vėlinių paminėjimai LSMU
Šiaulių universitete vyko „Popietė išėjusiems atminti“
Paminėtas kunigas Kristupas Marija Švirmickas MIC
Krikščioniško kino klubo susitikimas Marijampolėje
Naujamiestyje pagerbtas a. a. kun. Kazimieras Kuzminskas
Alytaus dekanato šeimos centro dvidešimtmetis
Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje lankėsi nuncijus arkivyskupas Pedro Lopez Quintana
Kauno kunigų seminarijos bendruomenė lankėsi LRT istorijos muziejuje (2014 10 27)
Tarpseminarinis tinklinio turnyras Vilniuje
Karmelitų rekolekcijos Šiauliuose
Blaivybės apaštalo kun. Ignaco Štacho minėjimas Šiauliuose
Šv. Luko paminėjimas LSMU Kauno klinikų koplyčioje
Pasibaigė VIII-asis tarptautinis festivalis „Skamba Sūduvos vargonai“
Šakiuose pristatyta Šviesaus atminimo mons. Alfonso Svarinsko knyga
Neopresbiterių vakaras Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt