Pasauliečių pranciškonų ordinas turi naują generalinį ministrą ir Prezidiumą
Naujojo kapeliono įvedimas Kauno seserų benediktinių vienuolyne
Kaune pagerbtas Dievo tarno arkivyskupo Mečislovo Reinio atminimas
Kauno kunigų seminarijos malda ir sveikinimai Kauno arkivyskupui metropolitui Sigitui Tamkevičiui gimtadienio proga (2014 11 06)
Taizé pamaldos Šakių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje
Visų Šventųjų ir Vėlinių paminėjimai LSMU
Šiaulių universitete vyko „Popietė išėjusiems atminti“
Paminėtas kunigas Kristupas Marija Švirmickas MIC
Krikščioniško kino klubo susitikimas Marijampolėje
Naujamiestyje pagerbtas a. a. kun. Kazimieras Kuzminskas
Alytaus dekanato šeimos centro dvidešimtmetis
Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje lankėsi nuncijus arkivyskupas Pedro Lopez Quintana
Kauno kunigų seminarijos bendruomenė lankėsi LRT istorijos muziejuje (2014 10 27)
Tarpseminarinis tinklinio turnyras Vilniuje
Karmelitų rekolekcijos Šiauliuose
Blaivybės apaštalo kun. Ignaco Štacho minėjimas Šiauliuose
Šv. Luko paminėjimas LSMU Kauno klinikų koplyčioje
Pasibaigė VIII-asis tarptautinis festivalis „Skamba Sūduvos vargonai“
Šakiuose pristatyta Šviesaus atminimo mons. Alfonso Svarinsko knyga
Neopresbiterių vakaras Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Tėvo Vidmanto Šimkūno SJ įžadai
Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijos atsinaujinimo diena
Jubiliejaus proga šv. Kazimiero komtūrija Kryžių kalne pastatė kryžių
Broliai pranciškonai su kauniečiais paminėjo Šv. Pranciškaus Asyžiečio ir Pasaulinę gyvūnų globos dieną
Kauno kunigų seminarijos bendruomenės valandoje – susitikimas su VDU KTF dekanu dr. B. Ulevičiumi
Knygos „Duosiu jums ganytojų pagal savo širdį“ pristatymas
Fotografijų paroda „Matau ją tokią – palaima apgaubtą“
Vyskupas aukojo šv. Mišias už Šiaulių J. Janonio gimnazijos geradarius
Šiaulių katedros choras „Credo“ lankėsi Vokietijoje
Kambarių laiminimas Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
„Motinos maldoje“ Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies parapijoje
Kauno kunigų seminarijos pirmakursių išvyka
Brolio pranciškono Rolando Taučiaus amžinieji įžadai
Kennebunkporte pasveikintas vyskupas Paulius Baltakis jubiliejaus proga
Piligriminis žygis į Trakus ir Kryžiaus Kelias Kalvarijose
Seminaras tikybos mokytojams
Kazlų Rūdos vardo 270 metų minėjimo šventė ir Švč. Mergelės Marijos atlaidai
Atlaidai Keturvalakiuose
Mokslų metų pradžia Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Apginta daktaro disertacija "Teologinių dorybių sklaida Teofiliaus Matulionio kankinystės kelyje“
Dvasingumo ir patriotizmo pamoka po Leipalingio šventovės skliautais
Kaune tęsiamos Miesto misijos. Maldos vakaras Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje
Krikščioniško gyvenimo bendruomenės stovykla
Kauno kunigų seminarijoje baigėsi stojamieji egzaminai
Stojamieji egzaminai Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Korp!Grandis svečiavosi ir Panaroje
Amžinieji Šventosios Šeimos vienuolijos narių įžadai
Tremtinių, politinių kalinių ir laisvės kovotojų sąskrydis „Su Lietuva širdy“ Ariogaloje
Višakio Rūdoje - skautų šeimų stovykla „Visi kartu"
Kražiuose vyksta grigališko choralo savaitė „AD FONTES“
Grigališkojo choralo stovykla Marijampolėje „DA PACEM, DOMINE“
Nauji varpai Radviliškio bažnyčios bokšte
Vaikų vasaros stovykla „Dievo vaikai – tai viena šeima“
Jaunųjų ministrantų vasaros stovykla „Vyras pagal Dievo širdį“
Berčiūnuose vyko ateitininkų sendraugių stovykla
Mons. Alfonso Svarinsko prisiminimų knygos „Nepataisomasis“ pristatymas Panevėžyje
Kaune ir Vilniuje buvo pristatytas projektas Lietuvos jaunimui „Mylėkite viens kitą“
Kauno kunigų seminarijos bendruomenė apie Arkivyskupijos dienas
Seminaras „Ar tikrai nesu ezoterikų pinklėse?“ Kaune
Vilniuje vyko arkivyskupijos Caritas 2014 m. konferencija „Misija, įsikūnijanti žmogiškame ribotume“
Pokalbis su prof. M. Ruckiu (Lenkija) apie naujas jaunų žmonių evangelizavimo galimybes
Šiaulių katedros parapijos Vaikų dienos centro 10-metis
Šeimų metais apginta daktaro disertacija šeimų sielovados tema
Kauno kunigų seminarijoje baigėsi mokslo metai
Ateitininkų renginys „Mylėti negalima paleisti“
Kristaus dangun įžengimo šventė Kybartuose
Rekolekcijos su t. James Mariakumas SVD ir Mary Pereira Šiauliuose
Pirmojo penktadienio maldos vakaras už atsivertimus Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje
Kauno kunigų seminarijos pažintinė išvyka į Dzūkiją (2014 05 31)
Knyga „Marijampolės šv. Vincento Pauliečio bažnyčia ir parapija“
Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre pristatytos dvi knygos apie tremtį
Renginys „Saulėtos ir ūkanotos dienos“ Marijampolėje
Renginys „Mums visiems gera kartu“ Antanavo pagrindinėje mokykloje
Kauno kunigų seminarijos ir VDU Katalikų teologijos fakulteto malda baigiant akademinius metus (2014 05 20)
Žygis „Nuotykis būti savimi“
Diplominių darbų gynimas Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Šeimos šventė Seirijų A.Žmuidzinavičiaus gimnazijoje
Paroda šv. Jono Pauliaus II garbei Šiaulių universitete
Atvirų durų diena Kauno kunigų seminarijoje (2014 05 10)
Piligriminė kelionė dviračiais iš Kauno į Šiluvą
Festivalis „Dėkoju mamai ir Marijai“ (2014 05 12)
Mons. Alfonso Svarinsko atsiminimų knygos „Nepataisomasis“ pristatymas
Mirė t. Paolo Molinari SJ, kuris 51 metus buvo Generalinis Jėzaus Draugijos Postulatorius
Jaunimo susitikimų diena „Esi vertas daugiau“ Kaune
Kauno kunigų seminarijos piligriminė kelionė Lenkijoje
Vidinio gydymo seminaras „Įžengiant į Gailestingumo slėpinį“ Kaune
Lektorių ir akolitų skyrimai Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Susitikimas su t. Juliumi Sasnausku OFM „Daugirdo“ kavinėje ir maldos vakaras Pranciškonų bažnyčioje Kaune
Velykos su Anglijos lietuviais
Didžiojo ketvirtadienio šv. Mišios Pravieniškių įkalinimo įstaigoje
Kauno kunigų seminariją aplankė „Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė
„Alfa“ kurso naujienos iš Kazlų Rūdos
Šeimos centro atstovų susitikimas su jaunimu Pilviškiuose
Kanauninko Gvidono Dovidaičio auksinis tarnystės jubiliejus
Katalikų teologijos fakulteto studentų pažintinė išvyka į Vilnių
Švč. Sakramento adoruotojų Susikaupimo diena Kaune
Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatre įteikti Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliai „Tarnaukite Lietuvai“
Kauno kunigų seminarijos klierikai lankėsi Aštriosios Kirsnos dvare
Konferencija apie šeimos gyvenimą Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Gražus Vilkaviškio parapijos klebono jubiliejus
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 »»
 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt