Pavasario semestro pradžia Kauno kunigų seminarijoje
Kaišiadorių vysk. J. Ivanauskas vedė kursą apie Susitaikinimo sakramentą Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Benedikto XVI–ojo Knygos „Jėzus iš Nazareto. Pasakojimai apie vaikystę“ pristatymas Marijampolėje
Raudondvario bažnyčioje pašventinta restauruota Šv. Roko koplyčia
Kristaus paaukojimo šventė Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Lietuvių katalikų „Facebook“ evangelizacija Norvegijoje
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos auklėtiniai dalyvavo Ekumeninėse pamaldose Šv. Jonų bažnyčioje
Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo parapijoje užbaigtas ALFA kursas jaunimui (2013 01 27)
Kun. Jonas Evangelistas Kovas išrinktas benediktinų abatu Olindoje (Pernambuco valstija, šiaurės rytų Brazilija)
Seserų pranciškiečių Šv. Mykolo Arkangelo gimnazija Sao Paule, Brazilijoje, švenčia 60 metų sukaktį
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos auklėtiniams dvasinę konferenciją vedė vyskupas A. Poniškaitis
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos auklėtiniai lankėsi pas evangelikus reformatus
Būsimieji kunigai susitiko su būsimaisiais karininkais
Naujai paskirto Seinų parapijos lietuvių kapeliono kun. Petro Gucevičiaus sveikinimas - Punskas
Vaikų adoracijai skirta „Vilties vaikų“ misija Kaune: susitikimai su br. kun. Antoine Thomas CSJ ir dalyvių liudijimai
Lietuvos ir Latvijos kunigų seminarijų vadovų susitikimas
Kūčių vakaras Kauno kunigų seminarijoje
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje atidaryta J. Tvardausko paroda „Atminimo dovanos Kūrėjui“
Baigtas Liaudies buities muziejaus miestelio Rumšiškėse Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčios pirmasis Kryžiaus kelio stočių restauravimo etapas
Gerdašių parapijoje buvo švenčiami tituliniai atlaidai ir bažnyčios 75-erių metų įkūrimo jubiliejus
Kauno kunigų seminarijoje lankėsi augziliaras vysk. Kęstutis Kėvalas. Diakonų išleistuvės
Pirmąjį advento sekmadienį Birštono sakraliniame muziejuje atidaryta XII katalikų dailininkų religinio meno paroda „Gloria Deo 2012“
Kalėdinių atvirukų akcija „Dovanokime gerumą kitiems“ Kaune
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos susikaupimo diena Šumske
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminariją aplankė apaštalinis nuncijus vyskupas Luigi BONAZZI
VDU KTF vyko seminaras „Tikėjimo ir mokslo dialogas“ (+video)
Šiaulių katalikiškos pradinės mokyklos jubiliejus – galimybė dėkoti ir garbinti Kūrėją
Italijos lietuviai Romoje švenčia bendruomenės jubiliejų (interviu)
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos bendruomenę aplankė vyskupas Jonas IVANAUSKAS
Klierikų skyrimų iškilmė ir malda už seminarijose studijuojančius klierikus Kaune
Konferencija apie Naująją Evangelizaciją Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje
I teologijos kurso kunigystės kandidatų skyrimai ir įvilktuvės į sutanas Telšių kungų seminarijoje
Kauno senamiestyje pradėti vyskupo Motiejaus Valančiaus skulptūros aplinkos tvarkymo darbai
Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai bendruomenės viešnagė Kęstaičiuose
Kodėl Lietuvos vaikai yra vežami vagiliauti į užsienio šalis?
2013 metų kalendoriaus „Dievo angelai, mūsų sargai“ ir knygos „Evangelija kasdien“ penktosios (C) metų pristatymas Kaune
Kauno kunigų seminarijos bendruomenė pagerbė poeto ir seminarijos rektoriaus prel. Jono Mačiulio-Maironio atminimą
Kanadoje palaidotas t. Juozas Aranauskas, SJ
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje veikia paroda „Labanoro vinys“
Dievo tarno arkivyskupo Mečislovo Reinio vardo įamžinimas Vladimire 2012 metais
Kaune pradėtas akademinės bendruomenės susitikimų-diskusijų ciklas „Teologija su atsuktuvu“ Tikėjimo metams
Atsisveikinimas su a. a. doc. dr. Faustu JONČIU Kaune
Kaune vyko Švč. Sakramento adoruotojų Susikaupimo diena „Tikėjimas ir malda“
Į amžinybę iškeliavo doc. dr. Faustas JONČYS (1926–2012) – katalikas mokslininkas, ilgametis Katalikų teologijos fakulteto VDU filosofijos docentas, Katalikų Bažnyčios katekizmo pirmojo lietuviško leidimo (1996 m.) redaktorius
Vilniaus seminarijoje vyko Tarpseminarinis tinklinio turnyras 2012
Gyvoji grandinė prel. J. Mačiuliui-Maironiui atminti Kaune
LR ambasadoje Varšuvoje paminėtas „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ 40-metis
Dešimtoji daktaro disertacija atkurtame VDU KTF
Kunigų ir vienuolių rekolekcijos pradedant Tikėjimo metus
Maironio minėjimo vakaras Šiaulių „Saulėje“
Pirmojo kurso klierikų krikštynos Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Lotynų Amerikoje kali šimtai lietuvių
Pal. J Matulaičio Misijos Bendruomenės Diena
Seminaras „Savanorystė – geriausias vaistas nuo depresijos“
Vilniaus jėzuitų namuose paminėta dviguba šventė
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos klierikų dvasinės susikaupimo dienos Neringoje
Pasirengimo ALFA kursui seminaras, ALFA 10-mečio paminėjimas Katalikų evangelizacijos centre
Rekolekcijos vienišiams Ignalinos apylinkėse
Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus seminarijos bendruomenė minėjo šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės dieną
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje vyko kambarių laiminimas
Vienuolių dirbinių mugė Kaune
Vilkijos parapijoje paminėta Lietuvos žydų genocido aukų diena
Šv. Kryžiaus Išaukštinimo šventė Vilniaus Kalvarijų parapijoje
Kauno kunigų seminarijos klierikų tarnystė Šilinių atlaiduose
Susipažinimo vakaras Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos mokslo metų pradžios šventė
Piligriminė Vilniaus Šv. Juozapo seminarijos išvyka į Marijampolę
Dainava - ateitinkinkų savaitgalis (2012-09-01) (foto)
Kauno kunigų seminarija mokslo metus pradėjo rekolekcijomis
Įvadinė Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarjos rektoriaus konferencija
Aušros Vartų parapijai Buenos Aires, Argentina sukako 70 metų
Pašventintas Kauno Jėzuitų gimnazijos naujasis korpusas
Krikščioniška moksleivių vasaros stovykla „Ekstremalūs nuotykiai 2012“
Dorinio atgimimo sąjūdis kviečia į Maldos vakarus už dorinį Lietuvos atgimimą
Švč. Sakramento adoruotojų mergaičių stovykla Šiluvoje
Vilniaus Šv. Kazimiero rektorato bendruomenės viešnagė Romoje
Restauruojami Tremtinių atminimo kryžiai
Mirė kun. Prosperas BUBNYS MIC
Liubave pašventintas koplytstulpis kun. Juozui Montvilai
Grigališkasis choralas Kauno Benediktinių bažnyčioje
Įžadų šventė Kauno Benediktinių vienuolyne
Naujas albumas „Panevėžio vyskupijos bažnyčios“
Vienuoliktosios „Ad Fontes“ akademijos dalyvius pasveikino Šiaulių vyskupas
Magis 2012: patirtis Pasitikėjimo piligrimystėje
Pažaislio muzikos festivalio koncertas Kauno Šv. Kryžiaus bažnyčioje
Marijonų gimnazijos abiturientams įteikti brandos atestatai
Kretingos parapijiečių įspūdžiai apie pasaulinį šeimų susitikimą Milane
Ignalinos krašto ateitininkų stovykla
Mirė tėvas Konstantinas VELIONIŠKIS MIC
Seminaras „Naujoji Evangelizacija. Bendrystės dvasingumo įnašas į Naująją Evangelizaciją“ Kaune
Švč. Sakramento adoruotojų Susikaupimo diena Kaune
Aptartos priešgaisrinės apsaugos ir bendradarbiavimo su Priešgaisrine gelbėjimo tarnyba galimybės Ukmergės dekanate
Mirė tėvas Antanas Kazimieras RIMKUS OFM Cap.
Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos mokslo metų užbaiga
Švč. Trejybės iškilmės ir padėka Viešpačiui už mokslo metus Kauno kunigų seminarijoje
Panevėžyje vyko vakarinės ekumeninės Sekminių pamaldos „Esam dvasioje viena“
Artimo meilės tarnystės organizacijų vadovai susitiko Gardine
Gegužės 25 d. pradėta „Vilties misija“ – žygis Klaipedos Universiteto mokomuoju burlaiviu po senąsias pranciškonų misijų vietas Baltijos jūros regione
Jaunųjų piligrimų žygis dviračiais į Šiluvą
Švč. Sakramento adoruotojų Susikaupimo diena Kaune „Kaip Marija garbino dvelkiant Šventajai Dvasiai“
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt