Kauno kunigų seminarijos pirmakursių išvyka į Šiluvą
Kandidatų į diakonato ir kunigystės šventimus skyrimai Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Miesto misijų vakare Kaune – kvietimas dėkoti Dievui už gyvenimo dovanas
Adventinis vakaras Jono Pauliaus II piligrimų centre
Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios jubiliejus
Kauno arkikatedroje – lektorių skyrimai kandidatams į nuolatinius diakonus bei skyrimai seminaristams rengtis diakono bei kunigo tarnystei (2014 12 07)
Diakono šventimai Kauno Šv. Jurgio (Kankinio) bažnyčioje (2014 12 06)
Misijos Vilniaus Žvėryno Švč. M. Marijos Nekalotojo prasidėjimo parapijoje
Negalia neapriboja kūrybingų žmonių
Adventinis renginys Dainų progimnazijoje
Šv. Pranciškaus Ksavero šventė Kaune. Jėzaus Draugijos atsikūrimo 200-ųjų metinių paminėjimas
Miesto misijų vakaras Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčioje
„Rachelės vynuogyno“ rekolekcijos Kaune
Vieša akademinė diskusija Kaune apie mokslo ir religijos santykį „O kas yra tiesa?“
Žemaičių Kalvarijoje pašventinti ir atidaryti nauji senelių globos namai
Michaelio Novako paskaita Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Susikaupimo dienos seminaristams
Kauno kunigų seminarijos bendruomenės valandoje susitikimas su fotomenininku Gintaru Česoniu
Kauno I dekanato giesmininkų, vargonininkų iškilmė skirta pagerbti šv. Ceciliją
Įvilktuvės Kauno kunigų seminarijoje
Marijampolės Šventosios Cecilijos gimnazijoje pašventinta koplyčia
Kauno kunigų seminarijos bendruomenės valandoje svečiavosi t. Algirdas Paliokas SJ
Klierikai dalyvavo Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaiduose Vilniuje
Marijampolės šviesuolis pristatė monografiją „Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio bažnyčia ir parapija“
Prelato Vytauto Stepono Vaičiūno poezijos rinktinės „Tau atviras dangus" sutiktuvės Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijoje
Kauno Pal. Jurgio Matulaičio parapijoje palaiminta Švč. M. Marijos skulptūra
Šiluvoje vyko rekolekcijos skautams
Lapkričio 8–10 d. Vilniuje, Šiauliuose ir Bazilionuose (Šiaulių raj.) vyko tarptautinė mokslinė konferencija
Pasauliečių pranciškonų ordinas turi naują generalinį ministrą ir Prezidiumą
Naujojo kapeliono įvedimas Kauno seserų benediktinių vienuolyne
Kaune pagerbtas Dievo tarno arkivyskupo Mečislovo Reinio atminimas
Kauno kunigų seminarijos malda ir sveikinimai Kauno arkivyskupui metropolitui Sigitui Tamkevičiui gimtadienio proga (2014 11 06)
Taizé pamaldos Šakių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje
Visų Šventųjų ir Vėlinių paminėjimai LSMU
Šiaulių universitete vyko „Popietė išėjusiems atminti“
Paminėtas kunigas Kristupas Marija Švirmickas MIC
Krikščioniško kino klubo susitikimas Marijampolėje
Naujamiestyje pagerbtas a. a. kun. Kazimieras Kuzminskas
Alytaus dekanato šeimos centro dvidešimtmetis
Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje lankėsi nuncijus arkivyskupas Pedro Lopez Quintana
Kauno kunigų seminarijos bendruomenė lankėsi LRT istorijos muziejuje (2014 10 27)
Tarpseminarinis tinklinio turnyras Vilniuje
Karmelitų rekolekcijos Šiauliuose
Blaivybės apaštalo kun. Ignaco Štacho minėjimas Šiauliuose
Šv. Luko paminėjimas LSMU Kauno klinikų koplyčioje
Pasibaigė VIII-asis tarptautinis festivalis „Skamba Sūduvos vargonai“
Šakiuose pristatyta Šviesaus atminimo mons. Alfonso Svarinsko knyga
Neopresbiterių vakaras Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Tėvo Vidmanto Šimkūno SJ įžadai
Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijos atsinaujinimo diena
Jubiliejaus proga šv. Kazimiero komtūrija Kryžių kalne pastatė kryžių
Broliai pranciškonai su kauniečiais paminėjo Šv. Pranciškaus Asyžiečio ir Pasaulinę gyvūnų globos dieną
Kauno kunigų seminarijos bendruomenės valandoje – susitikimas su VDU KTF dekanu dr. B. Ulevičiumi
Knygos „Duosiu jums ganytojų pagal savo širdį“ pristatymas
Fotografijų paroda „Matau ją tokią – palaima apgaubtą“
Vyskupas aukojo šv. Mišias už Šiaulių J. Janonio gimnazijos geradarius
Šiaulių katedros choras „Credo“ lankėsi Vokietijoje
Kambarių laiminimas Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
„Motinos maldoje“ Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies parapijoje
Kauno kunigų seminarijos pirmakursių išvyka
Brolio pranciškono Rolando Taučiaus amžinieji įžadai
Kennebunkporte pasveikintas vyskupas Paulius Baltakis jubiliejaus proga
Piligriminis žygis į Trakus ir Kryžiaus Kelias Kalvarijose
Seminaras tikybos mokytojams
Kazlų Rūdos vardo 270 metų minėjimo šventė ir Švč. Mergelės Marijos atlaidai
Atlaidai Keturvalakiuose
Mokslų metų pradžia Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Apginta daktaro disertacija "Teologinių dorybių sklaida Teofiliaus Matulionio kankinystės kelyje“
Dvasingumo ir patriotizmo pamoka po Leipalingio šventovės skliautais
Kaune tęsiamos Miesto misijos. Maldos vakaras Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje
Krikščioniško gyvenimo bendruomenės stovykla
Kauno kunigų seminarijoje baigėsi stojamieji egzaminai
Stojamieji egzaminai Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Korp!Grandis svečiavosi ir Panaroje
Amžinieji Šventosios Šeimos vienuolijos narių įžadai
Tremtinių, politinių kalinių ir laisvės kovotojų sąskrydis „Su Lietuva širdy“ Ariogaloje
Višakio Rūdoje - skautų šeimų stovykla „Visi kartu"
Kražiuose vyksta grigališko choralo savaitė „AD FONTES“
Grigališkojo choralo stovykla Marijampolėje „DA PACEM, DOMINE“
Nauji varpai Radviliškio bažnyčios bokšte
Vaikų vasaros stovykla „Dievo vaikai – tai viena šeima“
Jaunųjų ministrantų vasaros stovykla „Vyras pagal Dievo širdį“
Berčiūnuose vyko ateitininkų sendraugių stovykla
Mons. Alfonso Svarinsko prisiminimų knygos „Nepataisomasis“ pristatymas Panevėžyje
Kaune ir Vilniuje buvo pristatytas projektas Lietuvos jaunimui „Mylėkite viens kitą“
Kauno kunigų seminarijos bendruomenė apie Arkivyskupijos dienas
Seminaras „Ar tikrai nesu ezoterikų pinklėse?“ Kaune
Vilniuje vyko arkivyskupijos Caritas 2014 m. konferencija „Misija, įsikūnijanti žmogiškame ribotume“
Pokalbis su prof. M. Ruckiu (Lenkija) apie naujas jaunų žmonių evangelizavimo galimybes
Šiaulių katedros parapijos Vaikų dienos centro 10-metis
Šeimų metais apginta daktaro disertacija šeimų sielovados tema
Kauno kunigų seminarijoje baigėsi mokslo metai
Ateitininkų renginys „Mylėti negalima paleisti“
Kristaus dangun įžengimo šventė Kybartuose
Rekolekcijos su t. James Mariakumas SVD ir Mary Pereira Šiauliuose
Pirmojo penktadienio maldos vakaras už atsivertimus Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje
Kauno kunigų seminarijos pažintinė išvyka į Dzūkiją (2014 05 31)
Knyga „Marijampolės šv. Vincento Pauliečio bažnyčia ir parapija“
Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre pristatytos dvi knygos apie tremtį
Renginys „Saulėtos ir ūkanotos dienos“ Marijampolėje
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt