Viešnagė Liuksemburgo lietuvių bendruomenėje
Pas Viešpatį iškeliavo klarisė sesuo Margherita
Krikštėnų vienuolijos sukaktis
Apsilankymas pas Belgijos lietuvius
Lietuvių sielovada Kanadoje – renginiai ir pamaldos
Misijos Kėdainiuose: kiekvienas galime būti priimtas į Dievo meilės glėbį
Diskusijos „Piktnaudžiavimas galia Bažnyčioje: kas atsivėrė ir kur pasistūmėjome“ Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje (2024 m. gegužės 22 d.) vaizdo įrašas
Tėvai redemptoristai apie besibaigiantį pašaukimų sielovados sezoną
Sekminės ir Sutvirtinimai Londone
Kunigų seminarija Telšiuose baigė mokslo metus
Tėvai redemptoristai – Gailestingumo misionieriai tarnaus Jubiliejiniais metais
Misijų mokykla: patirtinis savaitgalis Slovakijoje
Lietuviai katalikai Norvegijoje
Apie susitikimą su Dievu ir pašaukimą – liudijimai Kauno gimnazistams
Pašvęstųjų simpoziumas Kaune: Dievu gyventi ir Jį kitiems parodyti
Maldos vakaras seminarijos bažnyčioje: Viešpatie, visada laukiam Tavo veikimo
Sutvirtinimą priėmė būrys Vašingtono lietuvių
Kun. Patrice Chocholski pranešimas, rengiantis Pasauliniam apaštaliniam gailestingumo kongresui
Filadelfijos Šv. Andriejaus parapijos šimtmetis
Sutvirtinimo šventė Detroite
Pusšimtis žmonių ekskursijoje po Kauno kunigų seminariją ieškojo neatrastų lobių
LVK delegato užsienio lietuvių sielovadai viešnagė pas Amerikos lietuvius
AUDIO: Kun. Česlovo Kavaliausko paskaitos Kaišiadoryse ištrauka (1989 m.)
Miesto erdvėje – diskusija apie pašaukimą: griaunant mitus
Ministrantai rengiasi pasaulinei piligrimystei: ministrantų piligrimystę iš Lietuvos koordinuoja vyskupijų jaunimo centrai
Gloriosa Trinita bendruomenės Atvelykio rekolekcijos
Naujasis Misijų mokyklos sezonas pradėtas liudijimų dovana ir kvietimu: eikite į visą pasaulį
Ses. Nijolės Sadūnaitės ryšys su Telšiais
Gyvojo rožinio draugijos rekolekcijos Pivašiūnuose
Biržiečiai Kaune paminėjo kardinolo V. Sladkevičiaus kunigystės ir tremties sukaktis
Maldos vakaras seminarijos bažnyčioje: Dievo artumo pripildytos širdys
Pašaukimų sielovados bendradarbiai iš Bratislavos redemptoristų sėmėsi gerosios patirties
Verbų sekmadienis Palendrių šv. Benedikto vienuolyne
Kovo 19 d. Europos Parlamente Briuselyje atidaroma paroda, pasakojanti „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ istoriją
Brolis Reno-Marija CSJ: kasdien padovanoti sau bent 10 minučių maldos
Ypatinga Kovo 11-osios šventė Ispanijoje
Ryškėnai tapo Mažąja kultūros sostine
Kauno arkivyskupijos muziejaus „LKB Kronikos“ ekspozicijoje – moksleivių pamoka „Kelias į Kovo 11-ąją“
Žemaičių delegacija dalyvavo šv. Kazimiero kolegijos jubiliejuje
Šv. Kazimiero šventė jo vardo gimnazijoje Kaune su Pašaukimų sielovados komanda
Jaunieji valančiukai davė pasižadėjimą
Pašventintas naujai įrengtas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Slaugos fakultetas Kaune
Kauno jėzuitų gimnazijos atsikūrimo šimtmetis – proga stabtelti ir dėkoti
Kauno jėzuitų gimnazijos direktoriaus pareigas perims Mindaugas Grigaitis
Tarptautinės religinio turizmo dirbtuvės Fatimoje su Lietuvos atstovėmis: turizmas – taikos ekonomika
Misijų mokyklos praktiniame seminare – apie mūsų kūnus kaip dovaną
Gavėnios rekolekcijos Norvegijos lietuvių katalikų misijoje Bergene
Vyskupo Liongino žodis Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjime Hiutenfelde
Lietuvių ir lenkų vyskupų posėdis Lenkijoje
Vasario 16-osios minėjimas Taline
Konferencija Kaune apie klinikinę pastoraciją ir į pacientą orientuotą sveikatos priežiūrą
VšĮ Šiluvos piligrimų centras apdovanotas Raseinių rajono savivaldybės garbės ženklu
Vilniaus kunigų seminarijoje veikia paroda „Kryžiaus kelio stotys“
Vaikinų savaitgalis su dėkingumu už lydėjimą Tiberiados broliams
Lietuvos padangėje kiek neįprastu būdu pasirodė nauja knyga – „Kur vaikai – ten ir Dievas“
Kuršėnų dvare – šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio kalendorių paroda
Moksleiviai tikėjimu ir pažinimu varžėsi viktorinoje „Saliamono dirbtuvės“
Atnaujinamas Misionierių ansamblis Vilniuje
Kauno arkivyskupijos muziejuje – Šiaulių Trečiojo amžiaus universiteto diena
Neįtikėtinai drąsūs pokalbiai su vienuoliais: kitu žvilgsniu į pašvęstąjį gyvenimą
Pašaukimų ugdymo bendradarbiai Karalienės Mortos mokykloje: padrąsinimas atpažinti Dievo meilę
Palaimintas naujas LSMU mokslo padalinys – Laukinių gyvūnų globos centras
Telšiečių dalyvavimas susitikime su Ukrainos prezidentu
Marijos tarnaičių kongregacijos jubiliejus
Caritas Europa Inovacijų festivalyje – dėmesys pagalbos nuteistųjų artimiesiems projektui Lietuvoje
Iškilaus kunigo Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos OFS (1771-1849) paminėjimas Kartenoje
Skautų kapeliono jubiliejus
Kun. Gintaras Vitkus SJ laikinai atsitraukia nuo jėzuitų bendruomenės apsvarstyti savo tolesnį kelią
Nuotoliniame seminare aptarta tikybos mokymo programos įgyvendinimo praktika
Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės metai
Maldos vakaras seminarijos bažnyčioje: sveikinant užgimusį Išganytoją
A†A Prelatas JONAS STAŠKEVIČIUS (1936–1962–2023)
Istorinė studija apie Žemaičių vyskupystę
Advento šv. Mišios su Prancūzijos lietuvių bendruomene
Seminarijos statinių komplekse bendradarbiaujant su Kauno m. savivaldybe bus įrengtas liftas neįgaliesiems
Artėja Advento pabaiga. Šv. Kalėdos jau visai čia pat
Malda ir padėka medikams – meilės dovanotojams, Kalėdų nešėjams
Įvilktuvių šventė Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Jaunimo žiemos kelias į Šiluvą: Bažnyčioje einama ne po vieną
Ses. Asta Venskauskaitė MVS: atleidimas įvyksta meilėje
Misijų bendruomenės Advento rekolekcijos: laukimas vyksta visą gyvenimą
Komiksų knygos „Skaitmeninis apaštalas. Karolis Akutis ir Eucharistija” pristatymas Alytuje
Marijampolėje vyko Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos suvažiavimas
Susitikimas akademinėje bendruomenėje apie teismą ir teisingumą, apie santykį ir atleidimą
Lietuvių susitikimas Kopenhagoje
Marijampolės maltiečiams – 30
Caritas pagalba globėjų ir įtėvių šeimoms
Šv. Mišios Kauno kunigų seminarijoje kartu su Telšių Vincento Borisevičiaus seminarijos klierikais
Netikėtumas Asyžiuje: piligrimai iš Alytaus sutiko palaimintojo Karolio Akučio mamą
Šiaulių vyskupijos piligrimai Romoje
Muziejuje startavo Šventojo Rašto studijų programa su kunigu A. Akelaičiu
Ukmergės rajono savivaldybės ir Carito bendradarbiavimo galimybės padedant socialiai pažeidžiamiems žmonėms
Kunigas Nerijus Pipiras apgynė daktaro disertaciją apie Dievo tarno Mečislovo Reinio švietimo ir ugdymo idėjas
Seinuose šv. Mišios lietuvių kalba – jau 40 metų
Savaitgalis Baltriškėse: Dievo meilės sėkla jaunųjų piligrimų širdyse
VDU bendruomenėje pradėti susitikimai Šventosios Dvasios dovanoms pažinti ir priimti
Vėlinės seselių sodyboje Putname (CT)
Judėjimo „Bendrystė ir išsilaisvinimas“ trisdešimtmetis Lietuvoje
Lietuvių katalikų religinės šalpos susitikimas ir malda už geradarius
LVK delegatas užsienio lietuvių sielovadai arkivysk. Lionginas Virbalas ir Vargdienių seserų kongregacijos sesuo Ignė Marijošiūtė susitiko su Hartfordo (Konektikuto valstija, JAV) arkivyskupu Leonard P. Blair
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt