Mirė kun. Prosperas BUBNYS MIC
 
 

2012 m. rugpjūčio 5 d., sulaukęs beveik 95 metų amžiaus, Marijampolėje mirė kun. Prosperas Bubnys MIC.

Gimė 1918 m. birželio 25 d. Patilčių parapijoje, netoli Marijampolės. 1931-1938 mokėsi Marijampolės marijonų gimnazijoje. 1938 m., norėdamas greičiau atlikti karo prievolę, įstojo į karo mokyklą, ją baigęs gavo karininko laipsnį ir padavė pareiškimą į Kauno kunigų seminariją. 

1939 m. įstojęs į Kauno kunigų seminariją dėl prasidėjusio karo mokytis pradėjo tik antrajame semestre. 1944 įšventintas kunigu, paskirtas vikaru į Kristaus Prisikėlimo parapiją. 

1945 m. areštuotas ir kalintas Komi respublikoje, Abeze ir Pečioros lageriuose. 

1954 m. paskirtas vikaru į Šiluvą, iš kurios jau po dviejų savaičių iškeltas į Paupio parapiją klebonu. 1968 m. paskirtas Girkalnio klebonu, kur remontavo ir pritaikė pamaldoms tam netinkamą pastatą, pastatė kleboniją. Dar nespėjus įsikurti, buvo suimtas už vaikų rengimą pirmajai Komunijai. 1970–1971 m. už minėtą „nusilkaltimą“ kalėjo Kapsuko griežto režimo kalėjime. 

1972 m. paskirtas klebonu į Lygumų parapiją, kur darbavosi 16 metų. 1988 m. paskirtas Šiaulių šv. Jurgio parapijos klebonu, čia pradėjo rengimąsi vienuoliniam gyvenimui. 1989 m. (pirmieji įžadai) įstojo į vienuoliją. Amžinieji įžadai 1994 m. 1996 m. persikėlė į Kauno marijonų vienuolyną, tarnavo tikintiesiems šv. Gertrūdos bažnyčioje. 

2005 m. persikėlė į Marijampolės marijonų vienuolyną, kuriame gyvendamas darbavosi Šv. arkangelo Mykolo parapijoje ir Marijampolės Bazilikoje iki mirties.

Velionis visą gyvenimą ištikimai ir garbingai tarnavo Dievui ir Bažnyčiai, negailėdamas savęs, gyveno asketišką gyvenimą, kiekvieną dieną skirdamas darbui ir maldai, mielai pasitarnaudamas visiems tikintiesiems. Su konfratrais, kaip ir su visais žmonėmis, laikėsi santūriai ir pagarbiai. Užsitarnaudavo visų, su kuriais gyveno ar dirbo, nuoširdžią tikrai pelnytą pagarbą ir meilę. Gyvenimą be išlygų paaukojęs Dievui ir Bažnyčiai, tesidžiaugia dangaus ramybe ir geruoju Dievo atlygiu.

Velionis pašarvotas Marijampolės bazilikos koplyčioje, laidotuvių šv. Mišios antradienį, rugpjūčio 7 dieną Marijampolės Bazilikoje, po to bus palydėtas į Marijampolės senąsias kapines.

Kun. Vytautas Brilius MIC

 
 
   

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt