Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos bei Telšių vyskupijos licėjus mokslo metų pradžios šventė
 
 

Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos vadovybė, dėstytojai ir klierikai naujus mokslo metus iškilmingai pradėjo rugsėjo 4 d. Žemaičių Kalvarijoje. Kartu mokslo metų pradžią šventė ir Telšių vyskupijos licėjus. Tą pačią dieną vyko ir kasmėnesiniai Žemaičių Kalvarijos atlaidai, į kuriuos rinkosi tikintieji iš Tauragės dekanato. Pagrindines 12 val. šv. Mišias koncelebravo seminarijos rektorius kun. V. Gudeliūnas, abu vicerektoriai: kun. D. Trijonis bei kun. E. Astrauskas, kiti dėstytojai kunigai. Iškilmingai šv. Mišių koncelebracijai vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ, o pamokslą pasakė Telšių vyskupo V. Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kun. V. Gudeliūnas. Šv. Mišių metu giedojo Tauragės parapijos sumos choras.

Rektorius pasveikino visus surinkusiuosius, o ypač klierikus ir seminarijos dėstytojus su prasidėjusiais naujais mokslo metais. Šiemet mokslo metus seminarijoje pradėjo 26, o parengiamajame kurse – 7 klierikai. Telšių vyskupijos licėjuje šiais metais mokysis 5 auklėtiniai. Savo pamoksle rektorius kalbėjo, jog nerimas dėl pašaukimų mažėjimo jų nepadaugina, nes reikia neužmiršti, jog Dievas yra visa ko Viešpats. Belieka pasitikėti Šventąja Dvasia. Viešpats pasišaukia tuos, kuriuos nori (plg. Mk 3, 13 – 15). Žvelgdami į Švč. M. Mariją kaip į Bažnyčios veidą turime mokytis iš tobulo jos pavyzdžio: priimti mums duodamą pašaukimą, kaip jį priėmė Marija, įgyvendinti jį, išliekant geru krikščionimi ir ištariant „Taip“ Dievo kvietimui, kaip tą „Taip“ ištarė Marija. Toliau kalbėdamas pamokslininkas priminė popiežiaus Benedikto XVI žodžius: „...mums reikia gerai išlavintų ir drąsių kunigų, kurie, nesibaimindami, bet būdami įsitikinę Evangelijos tiesa rūpintųsi skelbti Kristų ir būtų pasirengę atsigręžti į žmogaus kančią ir visiems žmonėms – ypač vargšams bei patekusiems į sunkią gyvenimo padėtį – leisti pajusti Dievo meilės paguodą ir dangiškosios šeimos šilumą“. Baigdamas rektorius visiems besirengiantiems kunigystei priminė, kad viską galima išpildyti žvelgiant į Švč. M. Mariją ir mokantis iš jos klusnumo Žodžiui.

Po šv. Mišių visi bazilikoje besimeldžiantys apmąstė Kristaus kančią eidami Kryžiaus kelią, klausydamiesi stotyse seminarijos dėstytojų sakomų pamokslų ir giedodami Žemaičių Kalvarijos Kalnų giesmes. Visi meldėsi prašydami malonių ir ištvermės naujais mokslo metais. Po to seminaristai ir jų dėstytojai rinkosi į šventinę agapę. Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos parengiamojo kurso patalpose gražiai pabendrauta ir pasidalyta vasaros įspūdžiais.
-kasab-


„Bažnyčios žinios“
katalikai.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt