Šaukiamas Amerikos Lietuvių Katalikų Kongresas
 
 

Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Federacija, apjungianti išeivijos katalikų organizacijas bei institucijas, spalio 20-22 dienomis Čikagoje šaukia Amerikos Lietuvių Katalikų Kongresą.

Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Federacija buvo įkurta 1906 metais Wilkes Barre Pennsylvania valstijoje. Kongrese bus atžymėtas Federacijos šimtmetis. Šiais metais taipgi sueina 50 metų nuo Katalikų Federacijos jaunimo stovyklos Dainavos įkūrimo ir 40 metų nuo Federacijos iniciatyva Šiluvos Marijos koplyčios įrengimo Nekaltojo Prasidėjimo Bazilikoje Washingtone.

AMERIKOS LIETUVIŲ ROMOS KATALIKŲ FEDERACIJA
4545 West 63rd Street ● Chicago, Illinois 60629
Tel (773) 585-9500 ● Fax (773) 585-8284 ● E-mail:
lrcfa@aol.com

Iš svetainės „Užsienio lietuvių katalikų sielovada“ http://www.lietuviai.ca/sielovada/

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt