Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministro vizitas Popiežiškojoje lietuvių šv. Kazimiero kolegijoje Romoje
 
 

2009 m. birželio 2 dieną Popiežiškąją lietuvių šv. Kazimiero Kolegiją Romoje aplankė Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministras Vygandas Ušackas su žmona. Kolegijos svečių priėmimo menėje susitikime su Kolegijos vadovybe, studentais, svečiais kunigais bei pasauliečiais taip pat dalyvavo LR ambasadorius Italijai - P. Zapolskas su žmona, LR ambasadorius prie Šv. Sosto – V. Ališauskas, trumpam į Romą atvykęs Kauno arkivyskupas metropolitas S. Tamkevičius su arkivyskupijos kancleriu mons. A. Grušu, LR ambasados Italijoje patarėjas J. Bakūnas bei Vatikano radijo lietuviškų laidų vadovas dr. J. Malinauskas.

Kolegijos rektorius mons. P. Šiurys dėkojo švečiams už apsilankymą ir ministrui įteikė Kolegijos jubiliejinį medalį, atspindintį Kolegijos šešiasdešimties metų gyvavimą. Ministras V. Ušackas pasidžiaugė, kad turėjo progą susitikti su aukštais Vatikano pareigūnais, kad nuoširdžiai yra priimamas Kolegijoje ir padovanojo V. Liautuko 1984 m. pieštą paveikslą „Šv. Onos ir Bernardinų bažnyčių ansamblis. Vilnius“.

Po trumpo pabendravimo svečiai rinkosi Kolegijos refektoriuje iškilmingai vakarienei, kurios metu vyko bendravimas pasidalinant mintimis įvairiomis temomis.

Garbieji svečiai susirinkusiems tarė keletą žodžių.

Kauno arkivyskupas metropolitas S. Tamkevičius priminė, kad š. m. birželio 19 dieną Visuotinėje Romos Katalikų Bažnyčioje prasidės Kunigų metai, kuomet pabrėžtini trys dalykai: kunigų tapatybės klausimas – kas aš esu šiandienos visuomenėje, kunigų tarpusavio broliškesnio bendravimo skatinimas ir kunigų bei vyskupų tarpusiavo bendrystės stiprinimas. Arkivyskupas pasidžiaugė, kad Kolegijoje studijuojantys kunigai, parvykdami ir užimdami tam tikras pastoracines nišas, kartu parveža ir Bažnyčios visuotinumo pulsą. Užbaigdamas savo kalbą hierarchas paminėjo, jog nepaisant, kad Lietuvoje Bažnyčia nuo valstybės yra atskirta, kiekviena vykdydama savo misiją gali bendradarbiauti drauge dėl savo tėvynainių. Ir ši atskirtumo bei vieningumo tema savotiškai padiktavo kitų svečių kalbėjimo toną.

LR Užsienio reikalų ministras V. Ušackas dar kartą dėkojo už nuoširdų priėmimą, arkivyskupui S. Tamkevičiui – už jo pareities darbus ir šiandienį indėlį į visos Lietuvos istoriją bei kvietė kunigus aktyviai bendradarbiauti ir nešti į visas gyvenimo sritis vertybes, plaukiančias iš Dievo žodžio.

LR ambasadorius Italijai P. Zapolskas sakė, jog vieningumas yra ir tame, kad praeityje dabartiniai svečių namai „Villa Lituania“ buvo ir LR Italijoje ambsados būstinė, o Kolegija buvo ne tik dvasinio, bet ir tautinio formavimo vieta. Šiandien bendradarbiavimo galimybių gyvenant Italijoje, ypač Šventąjame Mieste, yra daug, tik reikia jas išnaudoti.

Tarsi apibendrindamas visų kalbėtojų pasisakymus LR ambasadorius prie Šv. Sosto V. Ališauskas atvirai išdėstė savo mintis apie  kunigo misiją, nepavydėtiną dėl visuomenės neigiamo požiūrio, linkėjo kasdieniame darbe atrasti viltį ir prasmę, nepaisant, kad tai dažnai lieka neįvertinta ir palydima nedėkingumo. Ir paantrindamas Kauno arkivyskupui priminė, jog Popiežius Benediktas XVI skelbdamas Kunigų metus ypatingą dėmesį skiria pasauliečiams, kad jie būtų ne tik padėjėjai, bet ir bendrai su dvasininkija atsakingi už Bažnyčią.

Tuomet dar po vieno iš studentų pasisakymo namų šeimininkas mons. P. Šiurys svečiams pristatė visus Kolegijos studentus, pasidžiaugdamas kiekvieno įnašu į bendruomeninį gyvenimą ir visiems vakaro dalyviams linkėdamas palaimos bei entuziazmo ateityje.

Kun. Rytis Baltrušaitis

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt